Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Radosť z Božej prítomnosti

Gabriela Buknová
Biblický text: 2Sa 6,1-5.12b-19; Ž 24; Ef 1,3-14; Mk 6,14-29
Předneseno: 15. 7. 2018, Strašice. 15. neděle v mezidobí, cyklus B.

Téma liturgie vyzdvihuje radosť z Božej prítomnosti a z Jeho požehnania nad imidž a „čo si ľudia o mne pomyslia“, keď sa budem/nebudem chovať tak, ako to odo mňa môj status očakáva! V prvom čítaní stretávame SZ kráľa Dávida, ako spontánne, priam neviazane tancuje pred Božou archou, keď ju prenášali do Jeruzalema. Až máme pokušenie…

Číst →

Boží království jako podobenství i živá skutečnost

Martin Šály
Biblický text: 1 Sa 15,34-16,13; Ž 20; 2K 5,6-17; Mk 4,26-34
Předneseno: 17. 6. 2018, Klíček. 11. neděle v mezidobí, cyklus B.

Boží království se prosazuje svou vlastní silou bez okázalosti, tak jsme uchopili při přípravě téma dnešních textů. Ve světě plném různých okázale se ukazujících sil se to nepřijímá lehce. Ještě méně jsme otevřeni přijímat pro naše vlastní životy, že Boží království je Boží, že se má v našich životech prosadit svou vlastní silou, ne naší. My…

Číst →

Moudrost lidství a anarchie Boží

Jiří Palla
Biblický text: 1 Sa 8,4-20;11,14-15, 2K 4,13-5,1, Mk 3,20-35
Předneseno: 10. 6. 2018, Brno. 10. neděle v mezidobí, cyklus B.

Přání izraelského lidu mít krále, které zaznamenává dnešní starozákonní čtení, bylo naprosto pochopitelné a jistě i politicky moudré. Vždyť za vlády soudců neměl Izrael ústřední vládu a byl to jen jakýsi náboženský svaz dvanácti kmenů sdružených kolem schrány smlouvy. Každý izraelský kmen se spravoval sám a až v případě vážného ohrožení některého z nich se objevil Bohem…

Číst →

Pán nejen nad sobotou

Pavlina Stašová
Biblický text: 1S 3,1–20; Ž 139; 2K 4,5–12; Mk 2 23–3
Předneseno: 3. 6. 2018, Hradec Králové. 9. neděle v mezidobí, cyklus B.

Příběh dnešního prvního čtení byl z doby soudců tj. z 11. století před naším letopočtem. V popisované době zrovna žádný soudce nebyl, byla tedy krizová situace. Izraelské kmeny neměly žádné jednotné vedení a spojoval je pouze Hospodinův stánek v Šílu, byl to takový mobilní předchůdce chrámu. V tom stánku sloužil jako velekněz Éli se svými syny, kteří však na…

Číst →

Završení Velikonoc v nás

Josef Staša
Biblický text: Sk 2,1–21; Ž 104; Ř 8,22-27; J 15,26-27; 16,4b-15
Předneseno: 20. 5. 2018, Hradec Králové. Slavnost Seslání Ducha svatého, B.

Dnes slavíme liturgii, kdy si připomínáme završení Velikonoc, završení které je událostí potvrzující Boží věrnost v dějinách spásy. Bůh se nám ze své lásky dal poznat v Ježíši z Nazareta; který jako člověk prožil vše lidské, včetně pokušení a přitom naplnil bezezbytku (tedy až k smrti) vůli Boží. Vírou a životními prožitky, jsme stejně jako jeho učedníci, přijali jeho…

Číst →

Svedectvo v sebe

Gabriela Buknová
Biblický text: Sk 1,15-17.21-26; Ž 1; 1J 5, 9-13; J 17, 6-19
Předneseno: 13. 5. 2018, Marianka. 7. neděle velikonoční.

Keď som  pripravovala dnešnú úvahu, uvedomila som si, že Veľkňazská modlitba  odzrkadľuje postavenie, nádeje, očakávania, ale aj neistoty, obavy a napätie, ktoré panovali v čase existencie jánovskej obce na konci 1. st. po Kr. Nevieme, koľko z tej reči sú Ježišove slová, niekde zapísané, alebo šírené ústnou tradíciou, a koľko je interpretácia obce. Po smrti…

Číst →

Opravdový pokoj

Josef Kratěna
Biblický text: Sk 3,12-19; Ž 4; 1J 3,1-7; L 24,36b-48
Předneseno: 15. 4. 2018, Hradec Králové. 3. neděle velikonoční, cyklus B.

Krátce po seslání Ducha svatého (o letnicích) a po prvním vystoupení Petra, se připojilo k církvi na tři tisíce lidí. Ti, jak jsme slyšeli minulý týden, užívali společný majetek, o vše se dělili, denně chválili Boha a přebývali pospolu. Našemu dnešnímu úryvku ze skutků ale bezprostředně předchází první Petrův zázrak. Tím bylo uzdravení od narození chromého…

Číst →

Kámen, který stavitele zavrhli

Jan Konzal
Biblický text: 1P 2,3-7; J 2,19-22
Předneseno: 30. 3. 2018, Klíček. Obnova závazků, 2018.

Domnívám se, že dnes jsme v úryvku z Janova evangelia svědky dialogu lidí upřímně zbožných, nikoli polemiky hodlající chytat mistra za slovo. Ale jako tehdy, ani dnes neslyšeli mnozí v tom Ježíše jako proroka, ale jako jednoho z mnohých potulných kazatelů. Prorok je poslán Duchem božím, aby ve vhodný čas, kairos boží lid napomínat, utěšovat a povzbuzovat. Ten dialog…

Číst →

Hostina, která bude trvat věčně

Josef Staša
Biblický text: Ex 12,1-14; Ž 116; 1K 11,23-26; 13,1-17.31b-35
Předneseno: 29. 3. 2018, Klíček. Den Večeře Páně (Zelený čtvrtek) 2018.

Jsem rád, že Martin porovnal dva pohledy na Ježíšovo jednání za jeho života, ve smrti i v jeho zmrtvýchvstání a v úvodu do Tridua se s námi o ně rozdělil. Dnešní slavnost Dne večeře Páně není tedy pouze jakousi připomínkou události večeře Páně před sobotní oslavou, ale je oslavou i připomínkou a také výzvou k následování všeho rozhodujícího,…

Číst →

Jak žít nebe na zemi

Martin Šály
Biblický text: Mk 11,1-11; Iz 50, 4-9a; Ž 36,5-11; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47
Předneseno: 25. 3. 2018, Duchcov. 6. neděle postní (pašijová, květná).

Markovo evangelium velikonoční události popisuje, ale také je svým posluchačům komentuje, vykládá. Text vznikl pochopitelně dlouho po Velikonocích, v době, kdy již existovaly jiné texty a tradice, které oslavovaly Ježíše Krista na nebesích, zmrtvýchvstalého a povýšeného Pána na Boží pravici a vybízely se k němu obracet. To platí, křesťané tehdy i dnes mají žít s pohledem upřeným do nebe,…

Číst →