Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Zákon dostáváme i hledáme

Jan Zemen
Biblický text: Ex 20,1-17; Ž 19; 1K 1,18-25; J 2,13-22
Předneseno: 4. 3. 2018, Velké Popovice. 3. neděle postní, cyklus B.

Naše dnešní téma zní „Zákon dostáváme i hledáme“ – vychází tedy z prvního čtení, ale na úvod si dovolím několik poznámek k evangeliu. Všimněme si, že Jan řadí příběh o vyhnání penězoměnců a prodavačů na začátek evangelia, patrně pro zdůraznění významu pročištění, zatímco u synoptiků se odehrává až v posledním týdnů před ukřižováním. Komentáře se většinou shodují,…

Číst →

Skrze vody potopy ke znovunalezení sebe sama

Josef Staša
Biblický text: Gn 9,8-17; Ž 25; 1P 3,18-23; Mk 1,9-15
Předneseno: 18. 2. 2018, Hradec Králové. 1. neděle v postu, cyklus B.

Ve starobylém mýtickém příběhu nám pisatel knihy Gn předkládá „událost“ zachraňujícího aktu Hospodinova vůči člověku – Noemovi a jeho rodině i vůči celému tvorstvu. Současnému člověku (tedy lidstvu v určitém stádiu vývoje) je již zřejmé, že tento příběh byl zaznamenán jako jakýsi vzorec pro zlomové (nejen časové, ale i kvalitativní) etapy vývoje lidstva a světa. Pro…

Číst →

Omezený čas k obrácení

Josef Kratěna
Biblický text: Jon 3,1-5.10; Ž 62,5-12; 1K 7,29-31; Mk 1,14-20
Předneseno: 21. 1. 2018, Hradec Králové. 3. neděle po Zjevení Páně, cyklus B.

Všechny texty dnešní neděle se nějakým způsobem dotýkají omezeného času a jeho využití k obrácení a nápravě toho pokaženého. Ninivané mají čtyřicet dní do konce své existence a na tuto Jonášovu zprávu reagují okamžitě. Hned první den vyhlašují přísný půst a naléhavě volají k Bohu, kterého vlastně ani za svého Boha doteď nepovažovali. „Každý ať…

Číst →

Křest jako nový začátek

Martin Šály
Biblický text: Gn 1,1-5; Ž 29; Sk 19, 1-7; Mk 1, 4-11
Předneseno: 6.1.2018, předneseno při ekumenické bohoslužbě Christnetu. Křtu Páně 2018.

Domlouvali jsme se, že při této ekumenické bohoslužbě bude délka kázání katolická a nikoli evangelická, takže se dotknu jen něčeho z toho, co dnešní bohaté texty nabízejí. Místo kázání jsem navíc hájil představu homilie, tak se budu chtít držet především textů samotných. Podle Markova evangelia to vypadá, že v životě Ježíše z Nazareta byl jeho křest od…

Číst →

Světlo, které nezhasíná

Pavla Stašová
Biblický text: Iz 52,7-10; Ž 98; Žd 1,1-12; J 1,1-14
Předneseno: 25. 12. 2017, Hradec Králové. Narození Páně 2017.

Boží Duch od počátku rozpracovával Boží plán s člověkem a inspiroval lidmi zapsaná slova. Slova proroků ujišťovala lid o tom, že bude zachráněn ze všeho trápení, ze všech svých obtíží a že má tedy vlastně důvod k veliké radosti. Dnes k nám taková ujištění zazněla shodně, v 1. čtení z knihy proroka Izajáše (Iz 52, 7-10) a také z na…

Číst →

Hlas volajícího v pustině

Jan Zemen
Biblický text: Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5,16-24; J 1,6-8.19-2
Předneseno: 18. 12. 2017, Černošice. 3. neděle adventní.

Třetí neděle adventní, kterou dnes slavíme, je pro mě především setkáním s Janem Křtitelem.  Během přípravy nás zaujalo, že Jan musel třikrát záporně odpovědět na otázku, kým je. Nejdříve vyznal, že není Mesiáš. Víme, že Izraelité očekávali příchod Mesiáše. Zachariáš, jeden z posledních proroků Starého Zákona, jim to připomněl takto: Rozjásej se, sijónská dcero, dcero…

Číst →

Advent – příležitost si připomenout naše bytostné nejistoty

Martin Šály
Biblický text: Iz 64,1-9; Ž 80, 1-7.17-19; 1K 1,3-9; Mk 13, 24-37
Předneseno: 3. 12. 2017, Duchcov. 1. neděle v Adventu, cyklus B.

Dnes začínající nový rok a celké období Adventu nabízejí orientaci v čase. Podle dnešní nabídky Slova není ale čas Adventu těšením se na Vánoce, na nejhezčí období v roce, kdy andělé budou zvěstovat velikou radost. Spíše je to – a tak jsme při přípravě uchopili téma dnešních textů – příležitost si připomenout naší bytostnou nejistotu. Autor Markova…

Číst →

Kristus – naša eschatologická nádej a záchrana

Gabriela Buknová
Biblický text: Ez 34,11-16.20-24; Ž 100; Ef 1,15-23; Mt 25,31-46
Předneseno: 26. 11. 2017, Marianka. 34. neděle v mezidobí.

Liturgický rok sa pomaly chýli ku koncu. Už budúca nedeľa bude prvá adventná – ňou začne čas očakávania a prípravy na príchod Pána a Spasiteľa. Ale celý ten kolobeh by nemal zmysel, keby sme si nepoložili otázku: A načo to všetko? Čo máme robiť, aby sme dosiahli to Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš ohlasoval? Aj učeníci…

Číst →

S perspektivou posledních dnů

Josef Staša
Biblický text: Sd 4,1-7; Ž 123; 1Te 5,1-11; Mt 25,14-30
Předneseno: 19. 11. 2017, Hradec Králové. 33. neděle v mezidobí, cyklus A.

Od čtvrtku jsme mohli číst a opakovat si žalm 123., který nás doprovázel až k dnešní 33. neděli v mezidobí. „Pozvedám své oči k tobě, můj Bože, ……smiluj se nad námi, Hospodine smiluj se, dosyta jsme zakusili pohrdání a posměchu sebejistých a pyšných…“(o té sebejistotě pak níže). V 1. čtení z knihy Sd jsme slyšeli o pokračování selhávání a nevěrnosti…

Číst →

Mezi svévolí a autoritářstvím

Pavel Hradilek
Biblický text: Joz 3,7-17; Ž 107,1-7.33-37; 1Te 2,9-13; Mt 23,1-12
Předneseno: 5. 11. 2017, Klíček. 31. neděle v mezidobí, cyklus A.

Dnešní evangelium je součástí Ježíšových polemik s těmi, kteří ovlivňovali společenské a náboženské dění v Jeruzalémě. Je situováno do období mezi slavným vjezdem do Jeruzaléma a Ježíšovou smrtí (liturgicky odpovídá Svatému týdnu). Zákoníci a farizeové tvoří dvě množiny se značným průnikem: učitelé (Rabbi) a vykladači Zákona, sloužili vedle civilního zaměstnání. Tento fenomén vznikl v babylónském…

Číst →