Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?

Josef Kratěna
Biblický text: L 10,25-37
Předneseno: 14. 7. 2019, Strašice. 15. neděle v mezidobí, cykuls C.

Tato otázka, spolu s otázkou na největší přikázání v Zákoně se objevuje ve všech třech synoptických evangeliích. V Lukášově evangeliu je ještě doplněna příběhem milosrdného Samaritána. Také bohatý mládenec v Matoušově evangeliu se Ježíše ptá podobně: „Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal život věčný? “ Ježíš mu tehdy zopakoval desatero. Všichni víme, jak to s mládencem dopadlo, když byl…

Číst →

Duch zjevuje to, co je Ježíšovo i Otcovo

Josef Staša
Biblický text: Př 8,1-4.22-31; Ž 8; Ř 5,1-5; J 16,12-15
Předneseno: 16. 6, 2019, Hradec Králové. Neděle sv. Trojice, cyklus C.

Na úvod drobný postřeh. Neděle sv. Trojice tvoří v církevním roce předěl, po němž začíná druhé liturgické mezidobí, nejdelší období církevního roku. Přijde mi to jako jakási paralela k našemu lidskému životu, kdy po prvním období poznávání Ježíše po jeho zjevení (což je jako první mezidobí), přichází období očekávání (i eschatologické), které má být člověkem naplňováno…

Číst →

Naše poznávací znamení

Josef Kratěna
Biblický text: Sk 11,1-18; Zj 21,1-6; J 13,31-35
Předneseno: 19. 5. 2019, Hradec Králové. 5. neděle velikonoční, cyklus C.

Ve všech dnešních textech (kromě žalmu) se vyskytuje jedno stejné slovo „nové-nový“. Petr je ve vytržení (vidění) přiveden k novému pohledu na přístup k věcem, jež byli dosud považovány za nečisté. Velmi podrobný seznam čistého a nečistého můžeme nalézt v knize Leviticus. Z pohledu Židů bylo nečisté i stolování a jakýkoliv styk s pohany. Petrovi bylo v Cesarei na Korneliově…

Číst →

Ježišov štýl vodcovstva

Mária Savková
Biblický text: Sk 9,36-43; Ž 23; Zj 7,9-17; J 10,22-30
Předneseno: 12. 5. 2019, Mariánka. 4. neděle velikonoční, cyklus C.

Romantický obraz biblického pastiera, ktorý si dneska predstavujeme, je veľmi vzdialený od skutočnosti tamojšej doby. A tá skutočnosť bola drsná. Biblický pastier žil na okraji spoločnosti, číhalo naňho neustále nebezpečenstvo v divočine, smrdel lebo sa neumýval a bol osamelý, lebo jeho spoločníkmi boli viac ovce ako ľudia. Pastieri boli súčasťou histórie a folklóru židovskej spoločnosti,…

Číst →

Smysl služby v církvi

Jan Konzal
Biblický text: Jl 3,1-5; L 10,16-20
Předneseno: 20. 4. 2019, Strašice. Obnova závazků - alokuce.

Text proroka Joela patrně vyvolalo vidění globálního kolapsu, kdy selhávají dosavadní po staletí spolehlivé institucionální opory bezpečí. Pro vyvolený lid vidí prorok náhradu v tom, že pro autentickou  roli proroků dostávají  pomoc Ducha ti poslední ve společnosti:  děti, starci, děvečky. Kolaps jistot i důvěryhodnosti zde a teď zažíváme v  církvi. do které jsme byli kdysi pokřtěni….

Číst →

Kristus žije ve společenství s námi

Pavlína Stašová
Biblický text: Ř 6,3–11; J 20,1–18
Předneseno: 21. 4. 2019, Strašice. Velikonoční vigilie 2019.

Budeme dnes obnovovat svůj křest. Slova z listu apoštola Pavla Římanům měla adresáty přimět k tomu, aby vyvodili důsledky z toho, že byli pokřtěni. Ta slova jsou výzvou i pro nás. Ježíšova smrt se nás bytostně dotýká a z toho bychom měli vyvodit závěry, aby to bylo znát na našem životě. To, co se v Kristu stalo, je obrazem…

Číst →

Prvý, kto prešliel údolím smrti

Gabriela Buknová
Biblický text: J 18-19
Předneseno: 19. 4. 2019, Strašice. Velký pátek 2019.

Práve sme si vypočuli Pašie , ako ich vnímala cirkevná obec  na sklonku 1.st. nášho letopočtu.  V ich podaní Ježiš nie je ako ovca vedená na bitúnok. Je to víťaz, ktorý už vopred vie, ako to dopadne, vie, že smrti nepatrí konečné víťazstvo, ale že ono patrí Bohu, Ježišovmu  Otcovi a Jeho kráľovstvu. Cez údesný…

Číst →

Triumfální příjezd krále nebo provokace?

JIří Palla
Biblický text: L 19,28-40
Předneseno: 14.4.2019, Brno. 6. neděle postní (palmová).

Ježíš přijíždí do Jeruzaléma s velkou slávou za doprovodu zástupu lidí, které si za svého veřejného působení nashromáždil a k nimž se postupně přidávají další poutníci směřující na velikonoční svátky. Všichni se radují, očekávají nové království a hlasitě provolávají Ježíše za krále. Přitom Ježíš vstupuje do Jeruzaléma přesně podle židovských zvyklostí pro příjezd krále, tedy po královské…

Číst →

Cesta k osvobození

Pavlína Stašová
Biblický text: Gn 15,1-12.17-18, Ž 27, Fp 3,17-4,1, Lk 13,31-35
Předneseno: 17.3.2019, Hradec Králové. 2. neděle postní.

Cestu k osvobození vidíme dnes spíš ve své činnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že chceme-li cokoliv v životě získat, musíme hodně pracovat a hodně se snažit. Pak ale pro nás může být těžké uvěřit, že Bůh je k nám štědrý zadarmo. Abraham považoval za svého osvoboditele výhradně Hospodina a svobodu tedy považoval za jeho dar. Neměl dosud potomka…

Číst →

Od dôvery k dôvere

Magdalena Mihaliková
Biblický text: Dt 26,1-11, Ž 91,1-2,9-16, Řím 10,8b-13, L 4,1-13
Předneseno: 10. 3. 2019. 1. neděle postní, cyklus C.

Biblický text:  Marianka, 1.nedeľa pôstna, rok C Témou dnešnej liturgie je dôvera, ktorá zachráni každého z nás i svet. 91. žalm je obrazom toho, ako sa starala o nás naša matka, keď sme boli malí a bezbranní. Navonok sa môže zdať, že si to vôbec nepamätáme. Zdanie neklame: naša mozgová kôra bola natoľko nezrelá, že si naozaj nemôžeme pamätať…

Číst →