Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Čo Ježišova smrť znamená pre mňa

Magdalena Mihaliková
Biblický text: Iz 52,13-53,12; Žalm 22; Žd 10,16-25; J 18,1-19,42
Předneseno: 14. 4. 2017, Strašice. Liturgie Velkého pátku.

Dnes by som sa chcela krátko venovať  dvom aspektom: naprv Ježišovmu osobnému prežívaniu a potom, za druhé, čo toto jeho prežívanie a jeho smrť znamená pre mňa. K tomu prvému: Ježišovo odsúdenie bolo dramatické a potupné. Jeho utrpenie a opovrhnutie bolo vydané na obdiv veľkému zástupu, z ktorého aj tí najbližší sa k nemu obrátili chrbtom. Musel sa cítiť strašne sám….

Číst →

Vzkříšení jako lidský příběh

Martin Šály
Biblický text: Ř 6,3-11; J 20,1-18
Předneseno: 16. 4. 2017, Strašice. Velikonoční vigilie 2017.

Není divu, že evangelistu Janovi říká pravoslaví „Jan teolog“. Úryvek, který jsme přečetli, obsahuje krásnou teologii, řeč o tom, jak nebeské přichází do pozemského. Na zem sestupují nebeští andělé v bílém rouchu a ve zmrtvýchvstalém Ježíšovi Jan ukazuje život, který není z tohoto světa: Vystupuji k Otci svému i k Otci vašemu, k Bohu svému i k…

Číst →

Být připraven ke žni

Josef Kratěna
Biblický text: Ex 17,1-7; Ž 95; Ř 5,1-11; J 4,5-42
Předneseno: 19. 3. 2017, Hradec Králové. 3. neděle v postu, cyklus A.

I dnes jsou lidé zapomětliví, věčně nespokojení, pochybovační, prostě nedokonalí. Ne jinak tomu bylo v Mojžíšově době. Izraelité často zapomínali na to, že je Bůh provázel pomocí nejen při útěku z Egypta, ale i při následném putování pouští. Těžce snášeli útrapy, které je cestou potkávali. V Egyptě sice trpěli, ale měli alespoň co jíst a pít. Na…

Číst →

Nabídka daru

Rostislav Krusberský
Biblický text: Gn 12,1-4a; Ž 121; Ř 4,1-5.13-17; J 3,1-17
Předneseno: 12. 3. 2017, Brno. 2. neděle postní, cyklus A.

Počátek velkého Abramova poslání je prostý i těžký. Proslulé „vyjdi“ znamenalo opuštění dosavadních jistot. Pán promlouvá k Abramovi a posílá jej do neznámé země. Abramova víra je velká, neboť odchází ze země, kterou dobře zná. Vydává se se svou rodinou do kenaanské země, a neví, jaké zkoušky je na cestě čekají a důvěra v Hospodina…

Číst →

Dva druhy statečnosti

Martin Šály
Biblický text: Gn 2,15-17;3,1-7; Ž 32; Ř 5,12-19; Mt 4,1-11
Předneseno: 5. 3. 2017, Klíček. 1. neděle postní, cyklus A.

Dnešní texty nabízejí dvě velká povzbuzení. První povzbuzení je, že zlu můžeme čelit. Onen příběh o Ježíšových pokušeních na poušti je „typovým“ příběhem pro nás. V Matoušově evangeliu je Ježíš bezprostředně před dnešním úryvkem pokřtěn a označen za Božího syna, toho milovaného, ve kterém Bůh nalezl zalíbení. A to je i náš příběh: i my jsme…

Číst →

Záchrana z jakékoli temnoty

Pavla Stašová
Biblický text: Iz 9,1-4; Žalm 27; 1 K 1,10-18; Mt 4,12-23
Předneseno: 22. 1. 2017, Hradec Králové. 3. neděle po Zjevení Páně, cyklus A.

Dnes slavíme 3. neděli po Zjevení Páně. Základním tématem nedělí po Zjevení Páně až do postní doby je naplňování mesiánských příslibů v Ježíši Kristu. Čtení z knihy proroka Izaiáše nám připomenulo zaslíbení velikého světla. To, co se stane, je v záměru Hospodina: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo“. Byla to předpověď míru pro lid, který byl ve…

Číst →

Celoživotní zápas o trvalou svobodu

Jan Konzal
Biblický text: Iz 42,19; Mt 3,13-17
Předneseno: 8. 1. 2017, Černošice. Neděle křtu Páně, cyklus A.

Sešly se nám dnes vedle vzkříšení Páně ještě dvě slavnosti: křest Páně a obnova naších manželských závazků Je to výhoda, protože vzájemně na sebe vrhají pronikavější světlo nez jindy. A jde v obou případech o významné příležitosti v dějinách záchrany lidské smysluplnosti, protože ilustrují, jak srovnat lidskou svobodu s povoláváním, jak věříme, povoláváním také božským. Ježíšův křest u…

Číst →

Být lepšími lidmi

Josef Kratěna
Biblický text: Iz 9,2-7; Ž 96; Tt 2,11-14; L 2,1-20
Předneseno: 25. 12. 2016, Hradec Králové. Slavnost Narození Páně.

Dnes slavíme svátek Kristova narození. Původ tohoto svátku není zcela jasný. Nejspíše byl ovlivněn pohanskými slavnostmi zimního slunovratu. Slavení Vánoc, vzniklo patrně v první polovině čtvrtého století. Nejstarší záznam je z roku 354, kde je na dvou místech Filokalova chronografu uveden 25 prosinec jako den narození Ježíše Krista. Římané slavili tento den, jako svátek „slunce nepřemoženého“ –…

Číst →

Jak změnit smýšlení o Adventu

Martin Šály
Biblický text: Iz 35,1-10; Ž 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
Předneseno: 11. 12. 2016. 3. neděle adventní, cyklus A.

Adventní období nabízí provést inventuru našich očekávání, našich nadějí, inventuru toho, v co doufáme, k čemu upínáme naši budoucnost. Izajášovy naděje z prvního čtení se upínají k tomu, že sám Hospodin zachrání jeho lid: ustoupí jeho nemoci a bude odstraněna i jeho nesvatost – po nové cestě vytvořené Hospodinem neprojdou nečistí, dokonce ani hlupáci nezabloudí. Mocný Bůh svůj lid…

Číst →

Univerzalita spásy

Pavel Hradilek
Biblický text: Iz 11,1-10; Ž 72; Ř 15,4-13; Mt 3,1-12
Předneseno: 4. 12. 2015. 2. neděle adventní.

Životním posláním apoštola Pavla bylo rozšířit poznání Krista za hranice židovství. Pokoušel se povzbuzovat pohany, že oni mají ke Kristu přístup, ale zejména musel přesvědčit své souvěrce, že je to boží záměr. V Tóře se mnoho argumentů najít nedá (zaslíbení se týkají praotců a Izraele jako celku), tak v dnešní perikopě z listu křesťanské obci v Římě (kde bylo…

Číst →
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.