Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Triumfální příjezd krále nebo provokace?

JIří Palla
Biblický text: L 19,28-40
Předneseno: 14.4.2019, Brno. 6. neděle postní (palmová).

Ježíš přijíždí do Jeruzaléma s velkou slávou za doprovodu zástupu lidí, které si za svého veřejného působení nashromáždil a k nimž se postupně přidávají další poutníci směřující na velikonoční svátky. Všichni se radují, očekávají nové království a hlasitě provolávají Ježíše za krále. Přitom Ježíš vstupuje do Jeruzaléma přesně podle židovských zvyklostí pro příjezd krále, tedy po královské…

Číst →

Cesta k osvobození

Pavlína Stašová
Biblický text: Gn 15,1-12.17-18, Ž 27, Fp 3,17-4,1, Lk 13,31-35
Předneseno: 17.3.2019, Hradec Králové. 2. neděle postní.

Cestu k osvobození vidíme dnes spíš ve své činnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že chceme-li cokoliv v životě získat, musíme hodně pracovat a hodně se snažit. Pak ale pro nás může být těžké uvěřit, že Bůh je k nám štědrý zadarmo. Abraham považoval za svého osvoboditele výhradně Hospodina a svobodu tedy považoval za jeho dar. Neměl dosud potomka…

Číst →

Od dôvery k dôvere

Magdalena Mihaliková
Biblický text: Dt 26,1-11, Ž 91,1-2,9-16, Řím 10,8b-13, L 4,1-13
Předneseno: 10. 3. 2019. 1. neděle postní, cyklus C.

Biblický text:  Marianka, 1.nedeľa pôstna, rok C Témou dnešnej liturgie je dôvera, ktorá zachráni každého z nás i svet. 91. žalm je obrazom toho, ako sa starala o nás naša matka, keď sme boli malí a bezbranní. Navonok sa môže zdať, že si to vôbec nepamätáme. Zdanie neklame: naša mozgová kôra bola natoľko nezrelá, že si naozaj nemôžeme pamätať…

Číst →

Svoboda navzdory očekávání

Jan Zemen
Biblický text: Iz 55,10-13; Ž 92; 1K 15,51-58; L 6,39-49
Předneseno: 3. 3. 2019, Černošice. 8. neděle po Zjevení Páně, cyklus C.

Téma dnešní liturgie vychází především z prvního čtení. Jde o text ze samotného závěru tzv. Deutero-Izajáše, což jsou kapitoly 40 až 55. Izajáš tu připravuje Izraelity na návrat z babylonského zajetí, kam se dostali pro svou nevěrnost Hospodinu. Nyní se nezaslouženě a díky Hospodinově milosti mohou vrátit do Jeruzaléma. Stane se tak prostřednictvím perského krále…

Číst →

Stačí, abychom Bohu důvěřovali

Josef Staša
Biblický text: Jr 17,5-10; Ž 1; 1K 15,12-20; L 6,17-26
Předneseno: 17. 2., 2019, Hradec Králové. 6. neděle po Zjevení Páně.

V úvodu do dnešní liturgie nám bylo připomenuto, které období liturgického roku prožíváme a jaké téma dnešní neděli provází, tedy: „Důvěřovat Hospodinu vede k uzdravení“. Toto období je charakterizováno jako mezidobí, ale výstižněji jako doba po zjevení Páně. Chápejme ji jako dobu, kdy Boží moc, Boží spravedlnost i Boží milosrdenství jsou stále zjevné v Ježíšových skutcích i…

Číst →

Pošli mne!

Iva Krusberská
Biblický text: Iz 6,1-13); 1K 15,1-11; L 5,1-11
Předneseno: 10. 2. 2019, Brno. 5. neděle po Zjevení Páně, cyklus C.

Tématem dnešní liturgie je přijetí povolání. Každého z nás Pán povolává, záleží jen na tom, jak jsme naladěni na Boží hlas, v jakém stavu je naše víra a zda chceme slyšet, kam nás posílá či k čemu nás povolává. Když slyšíme slova Lukášova evangelia o rybářích, budoucích apoštolech, kteří všechno opustili a vydali se za…

Číst →

Křesťan jako prorok pro druhé

Martin Šály
Biblický text: Jr 1, 4-10; Ž 71, 1-6; 1K 13,1-13; L 4, 21-30
Předneseno: 3. 2. 2019, Klíček. 4. neděle po Zjevení Páně, cyklus C.

Kdo by ještě pochyboval, při dnešních textech už pochybovat nemůže: život křesťana není jednoduchý. Každý křesťan je stejně jako Jeremjáš nebo Ježíš povolán do role proroka, proroka Božího milosrdného kralování, lukášovsky řečeno proroka evangelia chudých, proroka, který vyhlašuje zajatcům propuštění, slepým nabytí zraku, zlomeným propuštění na svobodu. Úkolem křesťana je hlásat, že toto již nastalo,…

Číst →

Od prázdných nádob k velké radosti

Josef Kratěna
Biblický text: Iz 62,1-5; Ž 36,5-10; 1K 12,1-11; J 2,1-11
Předneseno: 20. 1. 2019, Hradec Králové. 2. neděle po Zjevení Páně, cyklus C.

  O Káni Galilejské se zmiňuje jen Janovo evangelium a to na třech místech. Poprvé je to svatba v Káni. Po druhé je to také v souvislosti s pobytem Ježíše v Galileji, kdy na dálku uzdravuje syna královského úředníka z Kafarnaum. A po třetí zmiňuje učedníka Natanaela z Káni Galilejské jako jednoho ze sedmi, kterým se Ježíš zjevil po svém vzkříšení…

Číst →

Duch ví, co v nás je pšenice a co plevy

Monika Zemenová
Biblický text: Lk 3,7-18
Předneseno: 16. 12. 2018, Brtnice. 3. neděle adventní, cyklus C.

Začátek 3. kapitoly Lukášova evangelia nám představuje Jana Křtitele jako kazatele, ke kterému se “stalo slovo Boží … v pustině” a on pod jeho vlivem začal hlásat “křest pokání k odpuštění hříchů”. V dnešním čtení nalézáme tři příklady nebo spíš tři druhy jeho kázání: první příklad (v. 7-9) má eschatologický důraz: “sekera už je přiložena…

Číst →

Nová historie plná naděje

Aleš Roztočil
Biblický text: L 1, 68-79; L 3, 1-6
Předneseno: 9. 12. 2018, Brno. Druhá neděle adventní, cyklus C.

Někdy nás Bůh zaskočí… zaskočí nás tím, že splní to, o co jsme jej prosili a co nám slíbil. Třeba to bylo kdysi dávno. Třeba jsme to již zapomněli. Třeba jsme se již smířili s tím, že nic nebude a zvykli jsme si na to. Přesně to se stalo Zachariášovi, když se dozvěděl, že se mu…

Číst →