Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Na co se můžeme těšit

Pavel Hradilek
Biblický text: Jr 33,14-16; Ž 25,1-10; 1 Te 3,9-13; L 21,25-36
Předneseno: 2. 12. 2018, Klíček. 1. neděle adventní, cyklus C.

Proč čteme o 1. neděli adventní eschatologické texty? Vánoce vznikly v 1. pol. 4. stol. v Římě jako křestní termín. Od 6. století je předchází 4 adventní neděle. Římský advent byl zaměřen na Ježíšovo narození – jeho 1. příchod. Dávno předtím, snad již ve 2. stol. vnikl v Alexandrii jako křestní termín svátek Epifanie. Tento svátek…

Číst →

Aby vás někdo nesvedl

Josef Staša
Biblický text: 1 Sa 1,4-20; Žd 10,25; Mk 13,1-8
Předneseno: 18. 11. 2018, Hradec Králové. 33. neděle v mezidobí, cyklus B.

Dnes je předposlední neděle liturgického roku a texty 2. čtení (Žd 10,25) a evangelia (Mk 13, 1-8) mají eschatologický charakter. Tento motiv zvěstování završení Božího jednání na „konci světa“ a nezbytnost pohrom, které jej budou provázet, se odráží již v textech od čtvrtka a pokračuje i v Mk evangeliu, které připadá na příští středu. Aby se nám…

Číst →

Dať všetko zo svojho nedostatku

Gabriela Buknová
Biblický text: Rt 3,1-5. 4,13-17; Ž 127; Žd 9,24-28; Mk 12,38-44
Předneseno: 11. 11. 2018, Marianka. 32. neděle v mezidobí, cyklus B.

Možno sa opýtate a pozastavíte nad tým, ako je možné dať VŠETKO a ešte k tomu z  NEDOSTATKU ? Veď psychológovia často hovoria, že môžme dať len to, čo máme, a v takej kvalite, akú vlastníme.  Keď naše zdroje vyschli, nemáme čo dať. Platí to na rovine hmotnej, citovej, duchovnej. Ale Biblia nás na viacerých…

Číst →

Dvojjediné zaslíbení

Martin Šály
Biblický text: Rt 1,1-18; Ž 146; Žd 9,11-14; Mk 12,28-34
Předneseno: 4. 11. 2018, Klíček. 31. neděle v mezidobí, cyklus B.

Téma dvojjediného přikázání lásky nabízí nakreslit hezký, barvotiskový obrázek. Mně ale takové kreslení moc nešlo, při psaní homilie mne napadaly spíše věci temnější. Nejprve – jde tady o příkaz lásky k Bohu a bližnímu. Ale lze lásku nařídit? Není láska, tedy schopnost přijmout dobro toho druhého jako motivaci pro mé uvažování a jednání, spíše darem milosti?…

Číst →

Dát svůj život

Josef Kratěna
Biblický text: Jb 38,1-7.34-41; Ž 104; Žd 5,1-10; Mk 10,35-45
Předneseno: 21.10.2018, Hradec Králové. 29. neděle v mezidobí, cyklus B.

Dnešní evangelium sestává ze dvou rozhovorů mezi učedníky a Ježíšem. Už několikrát se hovořilo o bratrech Jakubovi a Janovi Zebedeových. Sám Ježíš je nazýval syny hromu. Byli známí svojí prudkostí. Zároveň patřili mezi oblíbence a spolu s Petrem tvořili učednické jádro. Podle tradice byla jejich matka příbuznou Panny Marie, tudíš bratři byli příbuzní Ježíše. Neporozumění a…

Číst →

Bohatství a Boží království

Jiří Palla
Biblický text: Jb 23,1-9.16-17; Žd 4,12-16; Mk 10,17-31
Předneseno: 14. 10. 2018, Brno. 28. neděle v mezidobí, cyklus B.

Přiznávám, že ten bohatý člověk z dnešního evangelního čtení je mi hodně sympatický. Přestože měl značný majetek, dokázal od svého mládí vést zbožný a spořádaný život. Kdyby některé z přikázání Desatera nedodržoval obvyklým způsobem a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jistě by mu to Ježíš připomněl, aby o sobě neměl tak přehnané mínění. Bohatství tedy…

Číst →

Přijímání smyslu utrpení z Boží ruky

Jan Zemen
Biblický text: Jb 1,1.2,1-11; Ž 26; Žd 1,1-4.2,5-12; Mk 10, 2-16
Předneseno: 8. 10. 2018, Klíček. 27. neděle v mezidobí, cyklus B.

Přijímání smyslu utrpení z Boží ruky – to je téma dnešní liturgie. Těžko si představit obtížnější a ambicióznější téma. Během přípravy s námi ale tato zásadní otázka rezonovala jako spojnice mezi prvním a druhým čtením. Pokusím se tu teď formulovat několik poznámek – první část bude spíš pro připomenutí, druhá bude pokusem o osobní reflexi. Musím ale…

Číst →

Kto chce ísť za mnou

Magdaléna Mihaliková
Biblický text: Přísloví 1,20-33, Ž 19, Jk 3,1-12, Mk 8,27-38
Předneseno: 16. 9. 2018, Marianka. 24. neděle v mezidobí, cyklus B.

Keď malé deti povedia niečo, čo nesedí, obyčajne sa ich pýtame, či chcú myť múdri, alebo hlúpi? O to viac my, dospelí, akí vlastne chceme byť a podľa čoho sa orientujeme? Kniha prísloví zhromaždila základné poučenia života, ktorú podľa tradície napísal kráľ Šalamún, aby sa človek naučil múdrosti a kázni, spravodlivosti a rozvahe, umeniu dať sa viesť. Múdrosť sa…

Číst →

Otevřít se záchraně

Pavlina Stašová
Biblický text: Př 22,1-2.8-9.22-23; Ž 125; Jk 2,1-17; Mk 7,24-27
Předneseno: 9. 9. 2018, Hradec Králové. 23. neděle v mezidobí, cyklus B.

  Z knihy Přísloví, která popisuje zdroj moudrosti, a také popis praktického jednání vedoucího ke kvalitnímu životu jsme dnes v prvním čtení slyšeli: „Lepší je vyvolit dobré jméno nežli velké bohatství, oblibu nežli stříbro a zlato!“ Nad tématem bohatství, jsme měli možnost zamyslet se i při poslechu druhého čtení. To proto, abychom si mohli připomenout, že bohatství…

Číst →

Pokoj pro zadlužené

Jan Konzal
Biblický text: 2 Sa 7,1-14a; Ž 89, 20-37; Ef 2,11-22; Mk 6,30-34.53-56
Předneseno: 22. 7. 2018, Strašice. 16. neděle v mezidobí, cyklus B.

Připomenu, co jistě všichni dávno víte: V českém překladu modlitby Otčenáš je oproti originálu chyba. Prosíme tam Otce na nebesích, aby nám odpustil naše viny. Novozákonní texty prosí o odpuštění našich dluhů. Máme vždy nějaký menší či větší dluh vůči našim bližním i vůči Otci nás všech. Díky našemu Bohu jsme povstali z prachu země…

Číst →