Na prázdninové návštěvě

Martin Šály

Byl to zvláštní zážitek z dnešního nedělního slavení. Podle svého zvyku, je-li to občas možné, rád chodím slavit neděli „jinam“. Dnes navíc, jsouce slaměným vdovcem a v důsledku jistých okolností a rozhodnutí, jsem měl „svobodu výběru“. Volil jsem Metodistickou církev v Praze – Strašnicích (http://www.umc.cz/farnosti/praha-10-strasnice/). Jsem ostýchavý, když jsem v 9:45 nahlédl dovnitř a viděl pastora připravujícího se na shromáždění…

Číst →

Na kraj světa, na okraj církve: z cesty za španělskými základními skupinami

Martin Šály

Do Španělska, které bylo za Ježíšových časů považováno za součást „kraje světa“, se prý kdysi vydal hlásat evangelium apoštol Pavel. V květnu r. 2011 se tam vydala skupinka křesťanů svázaná s obcí Společná cesta. Zajímaly nás španělské „základní skupiny” (dále též „ZS“)[1], které se pohybují na okraji církevního prostoru a jsou menšinovou záležitostí[2]. Věříme ale, že…

Číst →

Skrytá církev, její poslání za totality, přínos do současného křesťanství

Jan Konzal

(Tábor, 17.5.2011) 1. Role skryté církve před převratem – léta 60. až 80. Hned v úvodu pár poznámek: (1) Církví v podzemí rozumím ty náboženské aktivity, kterým komunistický režim vzal legální prostor k působení. Patřili sem příslušníci řeholí, kněží bez státního souhlasu, kandidáti tajných svěcení nebo řeholí, aktivisté různých státem neschválených hnutí jako byla Kolakovičova Rodina nebo SKM…

Číst →

Církev obecných epištol

Martin Šály

 1          Úvod 1.1     Cíl práce Cílem této práce je analýza sedmi novozákonních textů označovaných jako „obecné epištoly“ (Jk, 1Pt, 2Pt, 1J, 2J, 3J, Ju). Obecné epištoly jsou zde zkoumány se zvláštním zřetelem na „církev“ prostoru těchto novozákonních knih. Samotný pojem „církev“ v práci není systematicky vymezen, používám ho zde jako synonymum pojmů církevní společenství, církevní obec nebo…

Číst →

Skrytá církev v pohledu českých evangelíků

Petr Sláma

Zdroj: Teologická reflexe: časopis pro teologii 2010/2, vydává UK v Praze – ETF, s. 125-138. [1] 1. Pod rozlišovací schopnost Skrytá církev v podobě, kterou jí při vší mnohotvárnosti,[2] plynoucí z extrémních podmínek, v nichž působila, určil a odkázal její nejvýraznější biskup Felix Maria Davídek, zůstávala až donedávna mimo zřetel naprosté většiny českých evangelíků. Platí to i pro…

Číst →

O tom, co se vskutku stalo

Jan Konzal

Vítězícímu křesťanství se kdysi podařilo vytlačit mimo hrací plochu starší magické rituály spojené se zimním slunovratem. Jako buldozer tenkrát posloužila silovým stratégům památka Ježíšova narození. Nevíme ani rok, natož měsíc a den Ježíšova narození, nevíme ani jiné důležité okolnosti jeho příchodu na svět, tehdy se takové věci netesaly do skály ani nepsaly do knih. Proto…

Číst →

Vánoční přání

Jan Konzal

Budou i tentokrát Vánoce tou prapodivnou směsicí únavy, slavení, nervozity, jak už jsme si zvykli? Vyslechneme opět mnoho blahopřání, opět jich sami mnoho vypustíme z úst vstříc bližním. A budeme se těšit, až už bude po všem. S Vánocemi se stalo cosi nedobrého. Ale ještě něco horšího se patrně stalo s námi. Bývaly to svátky…

Číst →

Poselství Vánoc pro dnešního člověka: lidský život jako dar a úkol

Jan Konzal

1. Úvodem několik slov na vysvětlenou Vánoce jsou krásné, pokud smějí mluvit svojí řečí. Je zvykem ukřičet je dryáčnickými koledami, zajišťováním konzumního charakteru a uměle vyvolávanou sentimentalitou. Na takové svátky je škoda času i peněz.  Fakta o svátcích a jejich významu. Svátky jsou pro psychohygienu člověka velmi důležité. Jednak takový svátek zařídí, aby člověk přespříliš…

Číst →

O smyslu Vánoc i Adventu

Jan Konzal

Zdálo by se, že smyslem křesťanského vánočního svátku je oslava narozenin Krista Ježíše, ale to je omyl. Neznáme žádná fakta z dětství ani z neveřejné části života Ježíše z Nazareta. V antice byly osudy dítěte nezajímavé, dítě bylo spíš živým inventářem rodiny nebo klanu než osobou, která vytváří dějiny. Proto ani to, co můžeme o Ježíšově dětství číst v Bibli, nedělá…

Číst →

Ekumenismus nicejský a liturgický

Jaroslav Vokoun

(převzato z knihy J. Vokouna Naslouchat teoložkám, CDK, 2010, str. 173-192) Kolegiální naslouchání Susan K. Woodové Každá z teoložek námi představených, snad s výjimkou Sue Patterasonové, se nějak vyrovnávala s feministickou problematikou. Susan K. Woodovou můžeme v této souvislosti označit za post-feministic­kou teoložku, vracející se od teologické tematizace ženství k dennímu pořádku teologické práce konané ženou-teoložkou….

Číst →