Božské v (našom) človečenstve

Gabriela Buknová
2 Sa 7,1-11.16; L 1,46-55; Ř 16,25-27; L 1,26-38
20.12.2020, Skype
4. neděle adventní, cyklus B

Zatiaľ čo prvé 3 nedele sa niesli v dôraze na konanie človeka – Bedlite, pripravujte sa, konajte – táto 4. je iná  vo svojich dôrazoch. Dávid chce konať – leží mu na srdci, že zatiaľ čo on býva v dome a užíva si pohodlie, príbytkom Hospodina je ešte stále iba stan, šiator putovných kočovníkov púšte…

Číst →

Příchod Pána v našem každodenním životě

Monika Zemenová
Mk 1,1-8
6. 12. 2020
2. neděle adventní, cyklus B

V úvodu do Markova evangelia je citován výrok proroka Izaiáše: „Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.“ Celý úryvek z knihy proroka Izaiáše, který obsahuje větu zmíněnou v evangeliu, jsme slyšeli v prvním čtení. Izaiáš promlouval k Židům v babylonském zajetí. Snad všichni si tehdy uvědomovali, že jsou v těžké situaci, ze které se vlastními silami nedostanou. Věděli, že potřebují zachránit. Izaiáš jim přináší…

Číst →

Záchrana skrze adventní naději

Monika Zemenová
Mt 11:2-11, Iz 35:1-10
15. 12. 2019, Brtnice
3. neděle adventní, cyklus A

Po barvitém popisu zkázy Edómu ve 34. kapitole, čteme v dnešním úryvku z proroka Izajáše, jak se Boží moc a sláva projevuje jako zachraňující a životodárná. Nejsou zachráněni jen jednotliví členové Izraelského národa, ale celá země kolem nich je proměněna. Z bezvodé pustiny se stává kvetoucí země, která udivuje a dává radost svou krásou. Krajina, která je vlídná…

Číst →

Duch ví, co v nás je pšenice a co plevy

Monika Zemenová
Lk 3,7-18
16. 12. 2018, Brtnice
3. neděle adventní, cyklus C

Začátek 3. kapitoly Lukášova evangelia nám představuje Jana Křtitele jako kazatele, ke kterému se “stalo slovo Boží … v pustině” a on pod jeho vlivem začal hlásat “křest pokání k odpuštění hříchů”. V dnešním čtení nalézáme tři příklady nebo spíš tři druhy jeho kázání: první příklad (v. 7-9) má eschatologický důraz: “sekera už je přiložena…

Číst →

Nová historie plná naděje

Aleš Roztočil
L 1, 68-79; L 3, 1-6
9. 12. 2018, Brno
Druhá neděle adventní, cyklus C

Někdy nás Bůh zaskočí… zaskočí nás tím, že splní to, o co jsme jej prosili a co nám slíbil. Třeba to bylo kdysi dávno. Třeba jsme to již zapomněli. Třeba jsme se již smířili s tím, že nic nebude a zvykli jsme si na to. Přesně to se stalo Zachariášovi, když se dozvěděl, že se mu…

Číst →

Na co se můžeme těšit

Pavel Hradilek
Jr 33,14-16; Ž 25,1-10; 1 Te 3,9-13; L 21,25-36
2. 12. 2018, Klíček
1. neděle adventní, cyklus C

Proč čteme o 1. neděli adventní eschatologické texty? Vánoce vznikly v 1. pol. 4. stol. v Římě jako křestní termín. Od 6. století je předchází 4 adventní neděle. Římský advent byl zaměřen na Ježíšovo narození – jeho 1. příchod. Dávno předtím, snad již ve 2. stol. vnikl v Alexandrii jako křestní termín svátek Epifanie. Tento svátek…

Číst →

Hlas volajícího v pustině

Jan Zemen
Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5,16-24; J 1,6-8.19-2
18. 12. 2017, Černošice
3. neděle adventní

Třetí neděle adventní, kterou dnes slavíme, je pro mě především setkáním s Janem Křtitelem.  Během přípravy nás zaujalo, že Jan musel třikrát záporně odpovědět na otázku, kým je. Nejdříve vyznal, že není Mesiáš. Víme, že Izraelité očekávali příchod Mesiáše. Zachariáš, jeden z posledních proroků Starého Zákona, jim to připomněl takto: Rozjásej se, sijónská dcero, dcero…

Číst →

Advent – příležitost si připomenout naše bytostné nejistoty

Martin Šály
Iz 64,1-9; Ž 80, 1-7.17-19; 1K 1,3-9; Mk 13, 24-37
3. 12. 2017, Duchcov
1. neděle v Adventu, cyklus B

Dnes začínající nový rok a celké období Adventu nabízejí orientaci v čase. Podle dnešní nabídky Slova není ale čas Adventu těšením se na Vánoce, na nejhezčí období v roce, kdy andělé budou zvěstovat velikou radost. Spíše je to – a tak jsme při přípravě uchopili téma dnešních textů – příležitost si připomenout naší bytostnou nejistotu. Autor Markova…

Číst →

Jak změnit smýšlení o Adventu

Martin Šály
Iz 35,1-10; Ž 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
11. 12. 2016
3. neděle adventní, cyklus A

Adventní období nabízí provést inventuru našich očekávání, našich nadějí, inventuru toho, v co doufáme, k čemu upínáme naši budoucnost. Izajášovy naděje z prvního čtení se upínají k tomu, že sám Hospodin zachrání jeho lid: ustoupí jeho nemoci a bude odstraněna i jeho nesvatost – po nové cestě vytvořené Hospodinem neprojdou nečistí, dokonce ani hlupáci nezabloudí. Mocný Bůh svůj lid…

Číst →

Univerzalita spásy

Pavel Hradilek
Iz 11,1-10; Ž 72; Ř 15,4-13; Mt 3,1-12
4. 12. 2015
2. neděle adventní

Životním posláním apoštola Pavla bylo rozšířit poznání Krista za hranice židovství. Pokoušel se povzbuzovat pohany, že oni mají ke Kristu přístup, ale zejména musel přesvědčit své souvěrce, že je to boží záměr. V Tóře se mnoho argumentů najít nedá (zaslíbení se týkají praotců a Izraele jako celku), tak v dnešní perikopě z listu křesťanské obci v Římě (kde bylo…

Číst →