Bůh je s námi

Josef Staša
Iz 7, 10-16; Ž 80 (1-7.17-19); Ř 1, 1-7; Mt 1, 18-25
19. 12. 2022
4. neděle adventní, cyklus A

Tato 4. adventní neděle je charakterizována v lekcionáři textem Mt evangelia (Mt 1, 18-25) jako „Josefův vnitřní zápas před narozením Ježíše.  Josef má v Matoušově podání v Božím plánu zásadní roli“. Aby se nám tento text lépe chápal, dovolím si jako připomínku souvislostí malý exkurz. Matoušovo evangelium vzniklo pravděpodobně v době mezi 70. – 80, rokem v syrské Antiochii v prostředí tamní…

Číst →

Ani hlupáci nezabloudí

Marek Blaha
Iz 35,1-10; Mt 11,2-11
11. 12. 2022, Brno
3. neděle adventní, cyklus A

Základem této úvahy je text Matoušova evangelia, kapitola 11, verše 1 – 6. Jan Křtitel, který je tou dobou držen ve vězení, posílá za Ježíšem své učedníky, aby se ho zeptali, zda on je tím očekávaným pomazaným. Ježíš vede s Janem jakýsi zprostředkovaný rozhovor na dálku, nedává však přímou odpověď.  Rekapituluje události, které se právě…

Číst →

Skrze bezvýznamné lidi Bůh činí velké věci

Petr Ferdus
L 1,46b-55
19. 12. 2021
4. neděle adventní, cyklus C

Text dnešního evangelia bezprostředně předchází událostem spojeným s narozením Ježíše. Slyšeli jsme příběh o Mariině návštěvě u matky Jana Křtitele Alžběty. Jejich setkání, při kterém promluví nejen obě ženy, ale jistým způsobem i jejich ještě nenarozené děti. Začnu tím, co v dnešním textu není. V úryvku není zmíněn Zachariáš. Manžel Alžběty a po jistou dobu němý, nebo…

Číst →

Božské v (našom) človečenstve

Gabriela Buknová
2 Sa 7,1-11.16; L 1,46-55; Ř 16,25-27; L 1,26-38
20.12.2020, Skype
4. neděle adventní, cyklus B

Zatiaľ čo prvé 3 nedele sa niesli v dôraze na konanie človeka – Bedlite, pripravujte sa, konajte – táto 4. je iná  vo svojich dôrazoch. Dávid chce konať – leží mu na srdci, že zatiaľ čo on býva v dome a užíva si pohodlie, príbytkom Hospodina je ešte stále iba stan, šiator putovných kočovníkov púšte…

Číst →

Příchod Pána v našem každodenním životě

Monika Zemenová
Mk 1,1-8
6. 12. 2020
2. neděle adventní, cyklus B

V úvodu do Markova evangelia je citován výrok proroka Izaiáše: „Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.“ Celý úryvek z knihy proroka Izaiáše, který obsahuje větu zmíněnou v evangeliu, jsme slyšeli v prvním čtení. Izaiáš promlouval k Židům v babylonském zajetí. Snad všichni si tehdy uvědomovali, že jsou v těžké situaci, ze které se vlastními silami nedostanou. Věděli, že potřebují zachránit. Izaiáš jim přináší…

Číst →

Záchrana skrze adventní naději

Monika Zemenová
Mt 11:2-11, Iz 35:1-10
15. 12. 2019, Brtnice
3. neděle adventní, cyklus A

Po barvitém popisu zkázy Edómu ve 34. kapitole, čteme v dnešním úryvku z proroka Izajáše, jak se Boží moc a sláva projevuje jako zachraňující a životodárná. Nejsou zachráněni jen jednotliví členové Izraelského národa, ale celá země kolem nich je proměněna. Z bezvodé pustiny se stává kvetoucí země, která udivuje a dává radost svou krásou. Krajina, která je vlídná…

Číst →

Duch ví, co v nás je pšenice a co plevy

Monika Zemenová
Lk 3,7-18
16. 12. 2018, Brtnice
3. neděle adventní, cyklus C

Začátek 3. kapitoly Lukášova evangelia nám představuje Jana Křtitele jako kazatele, ke kterému se “stalo slovo Boží … v pustině” a on pod jeho vlivem začal hlásat “křest pokání k odpuštění hříchů”. V dnešním čtení nalézáme tři příklady nebo spíš tři druhy jeho kázání: první příklad (v. 7-9) má eschatologický důraz: “sekera už je přiložena…

Číst →

Nová historie plná naděje

Aleš Roztočil
L 1, 68-79; L 3, 1-6
9. 12. 2018, Brno
Druhá neděle adventní, cyklus C

Někdy nás Bůh zaskočí… zaskočí nás tím, že splní to, o co jsme jej prosili a co nám slíbil. Třeba to bylo kdysi dávno. Třeba jsme to již zapomněli. Třeba jsme se již smířili s tím, že nic nebude a zvykli jsme si na to. Přesně to se stalo Zachariášovi, když se dozvěděl, že se mu…

Číst →

Na co se můžeme těšit

Pavel Hradilek
Jr 33,14-16; Ž 25,1-10; 1 Te 3,9-13; L 21,25-36
2. 12. 2018, Klíček
1. neděle adventní, cyklus C

Proč čteme o 1. neděli adventní eschatologické texty? Vánoce vznikly v 1. pol. 4. stol. v Římě jako křestní termín. Od 6. století je předchází 4 adventní neděle. Římský advent byl zaměřen na Ježíšovo narození – jeho 1. příchod. Dávno předtím, snad již ve 2. stol. vnikl v Alexandrii jako křestní termín svátek Epifanie. Tento svátek…

Číst →

Hlas volajícího v pustině

Jan Zemen
Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5,16-24; J 1,6-8.19-2
18. 12. 2017, Černošice
3. neděle adventní

Třetí neděle adventní, kterou dnes slavíme, je pro mě především setkáním s Janem Křtitelem.  Během přípravy nás zaujalo, že Jan musel třikrát záporně odpovědět na otázku, kým je. Nejdříve vyznal, že není Mesiáš. Víme, že Izraelité očekávali příchod Mesiáše. Zachariáš, jeden z posledních proroků Starého Zákona, jim to připomněl takto: Rozjásej se, sijónská dcero, dcero…

Číst →