Milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem

Jan Konzal
Mi 6,1-8; 1K 1,18-31; Mt 5,1-12
2. 2. 2020, Klíček
4. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

Micheáš připomíná, oč ve vztahu člověka a jeho Pána v posledku jde a vždy půjde. A každý a každá, kdo byl nebo je mladý, všichni rozumíme, co znamená s někým chodit. Prorok hovořící božím jménem člověku vysvětluje a žádá. Výslovně nejde Stvořiteli  o tu nebo onu formu zbožnosti či náboženství:  Oznámil ti, člověče, co je dobré a…

Číst →

Vyhlížet záchranu

Jan Konzal
Ab 1,1-4; 2,1-4; Ž 119,137-144; 2Te 1,1-4.11-12; L 19,1-10
3. 11. 2019, Klíček
31. neděle v mezidobí, cyklus C

Žalmista vyznává, že Boží spravedlnost je mocná a spolehlivá. Právě v tom spravedlivém Bohu i my dnes trváme, dýcháme, jsme. Jak se pak může stát, že zakoušíme tolik zlovolné lidské svévole a Božího mlčení k tomu? Proroci po celou éru Staré smlouvy ohlašují, že Poslední soud nad každým přijde. Celá tradice Staré Smlouvy nás informuje, že…

Číst →

Smysl služby v církvi

Jan Konzal
Jl 3,1-5; L 10,16-20
20. 4. 2019, Strašice
Obnova závazků - alokuce

Text proroka Joela patrně vyvolalo vidění globálního kolapsu, kdy selhávají dosavadní po staletí spolehlivé institucionální opory bezpečí. Pro vyvolený lid vidí prorok náhradu v tom, že pro autentickou  roli proroků dostávají  pomoc Ducha ti poslední ve společnosti:  děti, starci, děvečky. Kolaps jistot i důvěryhodnosti zde a teď zažíváme v  církvi. do které jsme byli kdysi pokřtěni….

Číst →

Pokoj pro zadlužené

Jan Konzal
2 Sa 7,1-14a; Ž 89, 20-37; Ef 2,11-22; Mk 6,30-34.53-56
22. 7. 2018, Strašice
16. neděle v mezidobí, cyklus B

Připomenu, co jistě všichni dávno víte: V českém překladu modlitby Otčenáš je oproti originálu chyba. Prosíme tam Otce na nebesích, aby nám odpustil naše viny. Novozákonní texty prosí o odpuštění našich dluhů. Máme vždy nějaký menší či větší dluh vůči našim bližním i vůči Otci nás všech. Díky našemu Bohu jsme povstali z prachu země…

Číst →

Kámen, který stavitele zavrhli

Jan Konzal
1P 2,3-7; J 2,19-22
30. 3. 2018, Klíček
Obnova závazků, 2018

Domnívám se, že dnes jsme v úryvku z Janova evangelia svědky dialogu lidí upřímně zbožných, nikoli polemiky hodlající chytat mistra za slovo. Ale jako tehdy, ani dnes neslyšeli mnozí v tom Ježíše jako proroka, ale jako jednoho z mnohých potulných kazatelů. Prorok je poslán Duchem božím, aby ve vhodný čas, kairos boží lid napomínat, utěšovat a povzbuzovat. Ten dialog…

Číst →

Odpovědět na pozvání

Jan Konzal
Ex 32,1-14; Ž 106,1-6.19-23; Fp 4,1-9; Mt 22,1-14
15. října 2017, Klíček
28. neděle v mezidobí, cyklus A

Tým připravující dnešní liturgii porozuměl úryvkům Písma jako nápovědi našemu hledání dospělé odpovědi osvobozených lidí na různé boží výzvy. Nebývají ta boží pozvání vždy jasná, někdy vynesou na světlo řadu otazníků. I velké duše jako třeba Marie Nazaretská nebo Ježíš v Getsemanech se musely optat, jak tomu pozvání rozumět. Mnohokrát to bývá výzva překročit nějakou naši…

Číst →

Lidská bída jako jeviště slávy Boží

Jan Konzal
Nu 11,24-30; Žalm 104, 24-34.35b; Sk 2,1-21; J 20,19-23
4. 6. 2016
Letnice 2017

Duch boží je tajemstvím. Když tajemství začne jednat, bývá kolem toho hodně nedorozumění. Dotknout se smyslu působení tajemna je možné způsobem, který nám naznačí přímo či nepřímo Duch sám. Ale i tenhle poukaz má formu znamení. Třeba znamení ohnivého keře, ohnivých jazyků, holubice, prorockého vnuknutí, daru pokoje – šálom. Jde o epifanii, nikoli o teofanii….

Číst →

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformačních se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

Celoživotní zápas o trvalou svobodu

Jan Konzal
Iz 42,19; Mt 3,13-17
8. 1. 2017, Černošice
Neděle křtu Páně, cyklus A

Sešly se nám dnes vedle vzkříšení Páně ještě dvě slavnosti: křest Páně a obnova naších manželských závazků Je to výhoda, protože vzájemně na sebe vrhají pronikavější světlo nez jindy. A jde v obou případech o významné příležitosti v dějinách záchrany lidské smysluplnosti, protože ilustrují, jak srovnat lidskou svobodu s povoláváním, jak věříme, povoláváním také božským. Ježíšův křest u…

Číst →

Milosrdenství mocnější než spravedlivost

Jan Konzal
Jr 18, 1-11; Ž 139, 1-6.13-18; Fil 1-21; L 14, 25-33
4. 9. 2019
23. neděle v mezidobí, cyklus C

Fascinuje mne prorokovo poselství o hrnčířově tvorbě: Hospodin tu nabízí člověku příklad svobodné vůle, vybavené svrchovanou spravedlností a zároveň svrchovaným milosrdenstvím. Všimněte si: Hrnčíř jistě někdy tvoří i tak, že dílo svých rukou vrátí do beztvarosti, vznikající miska nebo amfora ztrácí tak už neodvolatelně jakýkoli smysl či příslib smyslu, už navždy je bez budoucnosti. Prorok…

Číst →