Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

O věrnosti Hospodina a naší modlitbě

Pavla Stašová
Biblický text: Jr 31,27-34, Ž 119,97-104, 2Tm 3,14-4,5, Lk 18,1-8
Předneseno: 20. 10. 2019, Hradec Králové. 29. neděle v mezidobí, cyklus C.

Úryvky z Písma, které jsme dnes slyšeli, mají jednu společnou myšlenku – Hospodin je lidem věrný. Svědčila nám o tom slova proroka Jeremjáše a také evangelisty, kteří nám zároveň vysvětlovali, proč stojí za to takovému tvrzení důvěřovat. Důvěrou je ochota spoléhat se na někoho, to spoléhání je odvozováno od vnímání schopností a věrohodnosti toho, komu důvěřujeme….

Číst →

Vděčnost za záchranu

Jiří Palla
Biblický text: Jr 29,1.4-7,2 Tm 2,8-15, L 17,11-19
Předneseno: 13. 10. 2019, Brno. 28. neděle v mezidobí, cyklus C.

Těch devět Židů se jistě po svém uzdravení z malomocenství zachovalo velmi nevděčně, když se nevrátili k Ježíši, aby mu poděkovali a vzdali Bohu chválu za tak velký zázrak, jak to hlasitě učinil Samařan. Přitom chování těchto nevděčníků je těžko pochopitelné v porovnání s jejich vírou v Ježíšovu moc, kterou projevili před svým uzdravením. Deset malomocných mužů při příchodu Ježíše do…

Číst →

Svoboda od něčeho a svoboda k něčemu

Jan Zemen
Biblický text: Pl 1,1-6; Pl 3,19-26; 2 Tm 1,1-14; L 17,5-10
Předneseno: 6. 10. 2019, Klíček. 27. neděle v mezidobí, cyklus C.

Pojítkem textů, které jsme dnes četli, je téma otroctví, otrocké práce nebo uvěznění v případě Pavlova listu. Rád bych začal malým historickým ohlédnutím – jakou roli hrálo otroctví v Izraeli v době Ježíšově? Otrok nebyl zcela poddán libovůli svého pána. Jeho život byl vymezen dvěma typy pravidel: Levitikem 25:39-43 pro otroky hebrejského původu a Levitikem 25:45-46 pro otroky…

Číst →

Bohatství a chudoba

Josef Staša
Biblický text: Jr 32,1-3a.6-15; Ž 91,1-6.14-16; 1 Tm 6,6-19; L 16,19-31
Předneseno: 29. 9. 2019, Hradec Králové. 26. neděle v mezidobí, cyklus C.

Tématem tohoto liturgického týdne je bohatství a chudoba v eschatologické perspektivě. Respektive, biblické texty nás spíše uvádějí k tomu, jak s těmito veličinami nakládat. Jedním z příkladů by mohlo být čtení ze čtvrtku (2K 8, 8-15 – které jsme četli při modlitbě diaspor HK a Bratislavy), kde apoštol Pavel vybízí Korintské, aby dostáli slibu a využili milost darovanou…

Číst →

Oslobodenie od pevnosti a krehkosti

Magdalena Mihaliková
Biblický text: Jer 18,1-11; Ž 139; 1-3.4-6.14.16; Fm 1-21; Lk 14, 25-33
Předneseno: 8. 9. 2019, Marianka. 23. neděle v mezidobí, cyklus C.

V Jeremiášovej 18. kapitole sme dnes počuli o hrnčiarovi a jeho tvorivej práci, na príklade ktorej Hospodin Jeremiášovi plasticky ukázal spoluprácu so svojím ľudom. Hlina sa v Biblii podľa konkordancie spomína 13x v rôznych súvislostiach. Najčastejšie sa hlina spomína ako krehká, málo odolná, slabá, nestála. Inde sa však spomína ako malta, užitočné spojivo pri stavbe domu. Na ďalšom mieste je…

Číst →

Jak být schopen činit dobře

Martin Šály
Biblický text: Jr 2,4-13; Ž 81,1.10-16; Žd 13,1-8. 5-16; L 14,1.7-14
Předneseno: 1. 9. 2019, Černošice. 22. neděle v mezidobí, cyklus C.

Začíná nový školní rok a znovu i naše pravidelné scházení se. Dnešní texty nabízejí jakoby obnovu soustředění se na to, co je nejdůležitější, na co máme (znovu?) zaměřit svou pozornost. Ocitli jsme se totiž uprostřed Lukášova shrnování kritérií, podle kterých se vstupuje do Božího království. A Lukáš má v tomto jasno, možná až příliš jasno….

Číst →

Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?

Josef Kratěna
Biblický text: L 10,25-37
Předneseno: 14. 7. 2019, Strašice. 15. neděle v mezidobí, cykuls C.

Tato otázka, spolu s otázkou na největší přikázání v Zákoně se objevuje ve všech třech synoptických evangeliích. V Lukášově evangeliu je ještě doplněna příběhem milosrdného Samaritána. Také bohatý mládenec v Matoušově evangeliu se Ježíše ptá podobně: „Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal život věčný? “ Ježíš mu tehdy zopakoval desatero. Všichni víme, jak to s mládencem dopadlo, když byl…

Číst →

Duch zjevuje to, co je Ježíšovo i Otcovo

Josef Staša
Biblický text: Př 8,1-4.22-31; Ž 8; Ř 5,1-5; J 16,12-15
Předneseno: 16. 6, 2019, Hradec Králové. Neděle sv. Trojice, cyklus C.

Na úvod drobný postřeh. Neděle sv. Trojice tvoří v církevním roce předěl, po němž začíná druhé liturgické mezidobí, nejdelší období církevního roku. Přijde mi to jako jakási paralela k našemu lidskému životu, kdy po prvním období poznávání Ježíše po jeho zjevení (což je jako první mezidobí), přichází období očekávání (i eschatologické), které má být člověkem naplňováno…

Číst →

Naše poznávací znamení

Josef Kratěna
Biblický text: Sk 11,1-18; Zj 21,1-6; J 13,31-35
Předneseno: 19. 5. 2019, Hradec Králové. 5. neděle velikonoční, cyklus C.

Ve všech dnešních textech (kromě žalmu) se vyskytuje jedno stejné slovo „nové-nový“. Petr je ve vytržení (vidění) přiveden k novému pohledu na přístup k věcem, jež byli dosud považovány za nečisté. Velmi podrobný seznam čistého a nečistého můžeme nalézt v knize Leviticus. Z pohledu Židů bylo nečisté i stolování a jakýkoliv styk s pohany. Petrovi bylo v Cesarei na Korneliově…

Číst →

Ježišov štýl vodcovstva

Mária Savková
Biblický text: Sk 9,36-43; Ž 23; Zj 7,9-17; J 10,22-30
Předneseno: 12. 5. 2019, Mariánka. 4. neděle velikonoční, cyklus C.

Romantický obraz biblického pastiera, ktorý si dneska predstavujeme, je veľmi vzdialený od skutočnosti tamojšej doby. A tá skutočnosť bola drsná. Biblický pastier žil na okraji spoločnosti, číhalo naňho neustále nebezpečenstvo v divočine, smrdel lebo sa neumýval a bol osamelý, lebo jeho spoločníkmi boli viac ovce ako ľudia. Pastieri boli súčasťou histórie a folklóru židovskej spoločnosti,…

Číst →