Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformačních se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Sme Božie deti a ešte sa neukázalo, kým budeme

Gabriela Buknová
1J 3,1-7
14. 4. 2024, Marianka
3. neděle velikonoční

Človek je stvorený na Boží obraz, hovorí kniha Genesis.  Máme iba ľudské prostriedky na vyjadrenie tejto skutočnosti. Byť na niečí obraz znamená podobať sa mu. Vizuálne, ale aj povahovo a správaním.  Boh je nielen našim stvoriteľom, ale sa o nás aj stará. A čo je obraz vačšej a zodpovednejšej starostlivosti ako otcovská a materská láska? Vačšinou otcovská je podmienená, prísna,…

Číst →

Kristus z nás chce učinit svobodné bytosti

Jiří Hort
Ř 6,3-5; Mk 16,1-8
31. 3. 2024, Strašice
Vigilie vzkříšení, 2024

O této velikonoční noci jsou dvě ženy svědky události vzkříšení, zakládající události naší víry. Nevidí nejprve vzkříšeného osobně, ale anděla, který právě odvalil kámen z hrobu, ve kterém byl Ježíš pohřben. Matouš nám říká, že anděl odvalil kámen; ne proto aby dovolil Ježíšovi vyjít, ale aby umožnil ženám vstoupit do hrobu, aby na vlastní oči…

Číst →

Kríž a konečné víťazstvo

Gabriela Buknová
J 18,1 - 19,42
29. 3. 2024
Velký Pátek 2024

„Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta!“ budeme zakrátko prevolávať pri uctievaní kríža. Práve sme si vypočuli Jánovo rozprávanie o posledných hodinách Ježišovho pozemského účinkovania. Na rozdiel od synoptikov sa tejto časti Jánovho evanjelia hovorí „Kniha oslávenia“, či „kniha slávy“. Znamená to, že aj keď je dej ponurý – končí smrťou a položením do hrobu, Ján…

Číst →

Boží Syn bez mocenských ambic

Josef Kratěna
Mk 11,1-11; 14,1-47
24. 3. 2024, Hradec Králové
Květná (Palmová) neděle, cyklus B

Květnou nedělí začínáme Svatý týden a dnes si připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Ježíš se tehdy poprvé nechal oslavovat jako král i když ve skromnějších, pokornějších a méně okázalých podmínkách, než bylo zvykem u tehdejších vládců a králů. I tehdy se při příjezdech panovníků nebo vojenských pohlavárů z válečných výprav na přivítanou mávalo palmovými ratolestmi…

Číst →

Vydanost Ježíšova, vydanost naše

Pavel Blaženín
Jr 31,31-34; Ž 51; He 5,5-10; J 12,20-33
17. 3. 2024, Klíček
5. neděle postní, cyklus B

V dnešních textech jsme ujišťováni o tom, že křesťanství je pro každého jak pro židy, tak i pro pohany a pro celý svět. Jeremjáš hovoří o nové smlouvě, která se nezapíše do kamene, ale do lidských srdcí a předpovídá příchod Božího království a Božího syna. Zrod křesťanství nebyl, ale rozhodně zadarmo. Dozvídáme se o absolutní…

Číst →

Tak Bůh miluje svět

Marek Blaha
Nu 21,4-9; Ef 2,1-10; J 3,14-21
10. 3. 2024, Polešovice
4. neděle postní

Jak vlastně Bůh miluje svět? Z dnešních čtení vidíme, že to v žádném případě není láska z barvotiskového křesťanského kýče prodávaného na poutích. To co jsme četli má mnohem blíže k naší každodenní lidské zkušenosti jak láska vypadá – jako sladko-hořký mix citů a pocitů k milované osobě. Jak se vyvíjel vztah mezi Hospodinem a…

Číst →

Naše proměna nabízí proměnu druhým

Pavla Stašová
Gn 17, 1-7.15-16; Ž 22, 23-31; Ř 4, 13-25; Mk 9, 2-9
25. 2. 2024, Hradec Králové
2. neděle v postu, cyklus B

Dnešní neděle je zasvěcena svátku Proměnění Páně. V evangeliu na vysoké hoře byl Ježíš proměněn před svými třemi učedníky. To, co se tam s Ježíšem dělo, způsobil Bůh, aby na něm zjevil svou slávu. A z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ V prvním čtení z knihy Genesis jsme slyšeli…

Číst →

Záchrana skrze náš křest

Monika Zemenová
Mk 1,9-15; 1P 3,18-22
18. 2. 2023, Klíček
1. neděle postní, cyklus B

Ve středu jsme vstoupili do období postu, které vzniklo jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest. Pro nás může být obdobím, kdy se více zamýšlíme na tím, čím je pro nás křest, který budeme při velikonoční vigilii obnovovat. V dnešním evangeliu čteme velmi stručný popis Ježíšova křtu: „V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v…

Číst →

Uzdravujúca moc viery

Mária Savková
2Kr 5,1-14; 1K 9,24-27; Mk 1,40-45
11. 2. 2024, Marianka
6. neděle v mezidobí, cyklus B

Minulý týždeň sme počúvali príbeh o uzdravení Petrovej svokry a Ježišovo putovanie pokračuje ďalej v konaní zázrakov a uzdravovaní. Viera, dôvera boli tým základným predpokladom, ktorý Ježiš očakával, keď konal zázračné uzdravujúco. Ale v niektorých prípadoch tam viera absentovala, a predsa sa prejavila Božia milosť bezpodmienečne. Čo bolo na začiatku a čo zase bude na…

Číst →

Lidé jako Boží příběhy

Josef Staša
Dt 18,15-20; Ž 111; 1K 8,1-13; Mk 1, 21-28
28. 1. 2024, Hradec Králové
4. neděle po Zjevení Páně, cyklus B

Dobrou zprávu o příchodu Ježíše Krista do našeho světa můžeme vnímat a zakoušet v textech Markova evangelia, už od 1. kapitoly. Je to evangelistovo svědectví o zkušenostech prvních následovníků Krista v rané církvi s příchodem božího království do dějin člověka, či spíše o jeho „darování“ člověku, aby měl naději pro svou přítomnost i budoucnost. Ježíšův příběh,…

Číst →