Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformačních se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Malá a velká víra

Josef Kratěna
Mk 4,35-41
23. 6. 2024, Hradec Králové
12. neděle v mezidobí, cyklus B

Dnešní perikopu o utišení bouře najdeme ve všech třech synoptických evangeliích. Markova verze je nejstarší a také nejkratší. Marek psal evangelium někdy kolem roku sedmdesát a jeho příběhy z Ježíšova působení jsou popisovány velice živě a barvitě. Lukáš i Matouš popisují tento příběh také. Tři příběhy v zásadě stejné, ale každý z nich ho trochu jinak zpracovává. U…

Číst →

Monika Zemenová
Mk 4, 26-34
16. 6. 2024, Klíček
11. neděle v mezidobí, cyklus B

V dnešním evangeliu jsme slyšeli dvě podobenství o Božím království. Tato podobenství navazují na podobenství o rozsévači, kterým začíná 4. kapitola Markova evangelia. Snaží se posluchačům obrazy růstu přiblížit, že Boží království už je přítomné a působí ve světě, i když se to působení může zdát malé nebo přinejmenším málo zjevné. Při pohledu na současné události…

Číst →

Byť božím priateľom

Magdalena Mihaliková
1Sa 8,4-20.11,14-15; Ž 138; 2K 4,13-5,1; Mk 3,20-35
9. 6. 2024, Mariánka
10. neděle v mezidobí, cyklus B

09.06.2024, 10. nedeľa v období cez rok B, Marianka Magdalena Mihaliková V dnešnom prvom čítaní je hlavnou postavou prorok, velknaz Samuel a jeho poradcovia, starší z ľudu. Poradcovia si uvedomovali Samuelovo poslanie a rešpektovali jeho vyvolenie Bohom. Oni sami i zverený národ boli však nespokojní. Chceli byť aj navonok viac rešpektovaní, dôležitejší, potrebovali viditeľné znaky efektívneho vedenia spoločnosti a najmä viditeľné…

Číst →

Bůh žije ve společenství lásky

Pavla Stašová
Iz 6,1-8; Ž29; Ř 8,12-17; J 3,1-17
26. 5. 2024, Hradec Králové
Trojice, cyklus B

Buď veleben trojjediný Bůh, který s námi učinil své milosrdenství! Dnešní neděle je vyčleněna pro slavnost Nejsvětější Trojice; slavnost Boha, slavnost plnosti jeho vlastního zjevení se a dání se nám lidem. Tato slavnost je vyvrcholením Velikonoc i Letnic: nejen dar Syna, nejen dar Ducha, ale i Otce, tedy celé Trojice. Slavíme tajemství Boha, který je Otec…

Číst →

Musí se stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání

Marek Blaha
Sk 1,15-17.21-26
12.5.2024, Polešovice
7. neděle velikonoční, cyklus B

Jak se může obyčejný, nedokonalý, hříšný člověk jako já stát svědkem Kristova zmrtvýchvstání? Vždyť mám dost problémů žít důstojně svůj vlastní život a já mám být svědkem něčemu tak velkému? A pak jsem si vzpomněl na to, jak před pětisty lety jeden mladý augustiniánský mnich řešil podobnou otázku – jak může být člověk spasen? Člověk,…

Číst →

Jsme naroubováni

Josef Staša
J 15,1-8; Sk 9,26-31;1J 3,18-24
28.4.2024, Hradec Králové
5. neděle velikonoční, cyklus B

Po vyslechnutí dnešního evangelia, v kterém k nám Ježíš promlouvá podobenstvím o vinné révě, se máme možnost nechat pohladit svědectvím jeho prvních učedníků a posléze i evangelisty, který to zapsal. Svědectvím o podivuhodné velikonoční události, která v nich době rané církve díky prožívaným zkušenostem dozrála do přesvědčení, že Ježíš byl opravdu vzkříšen a žije, i když zcela…

Číst →

Na Ježíšově cestě se vydáváme druhým

Petr Ferdus
Sk 4,5-12; 1J 3,16-24; J 10,11-18
21. 4. 2024, Klíček
4. neděle velikonoční

Čtvrtá neděle velikonoční je tradičně věnována Dobrému pastýři. Duše a život Na přípravě jsme kroužili kolem některých pojmů, z dnešních textů. Asi největší potíž vyvolával pojem „duše“, který ČSP používá jak v evangeliu tak i v Janově listu. Český překlad psyché jako duše je jistě možný. Ve významovém kontextu dnešních čtení působil výraz „život“ mnohem…

Číst →

Sme Božie deti a ešte sa neukázalo, kým budeme

Gabriela Buknová
1J 3,1-7
14. 4. 2024, Marianka
3. neděle velikonoční

Človek je stvorený na Boží obraz, hovorí kniha Genesis.  Máme iba ľudské prostriedky na vyjadrenie tejto skutočnosti. Byť na niečí obraz znamená podobať sa mu. Vizuálne, ale aj povahovo a správaním.  Boh je nielen našim stvoriteľom, ale sa o nás aj stará. A čo je obraz vačšej a zodpovednejšej starostlivosti ako otcovská a materská láska? Vačšinou otcovská je podmienená, prísna,…

Číst →

Kristus z nás chce učinit svobodné bytosti

Jiří Hort
Ř 6,3-5; Mk 16,1-8
31. 3. 2024, Strašice
Vigilie vzkříšení, 2024

O této velikonoční noci jsou dvě ženy svědky události vzkříšení, zakládající události naší víry. Nevidí nejprve vzkříšeného osobně, ale anděla, který právě odvalil kámen z hrobu, ve kterém byl Ježíš pohřben. Matouš nám říká, že anděl odvalil kámen; ne proto aby dovolil Ježíšovi vyjít, ale aby umožnil ženám vstoupit do hrobu, aby na vlastní oči…

Číst →

Kríž a konečné víťazstvo

Gabriela Buknová
J 18,1 - 19,42
29. 3. 2024
Velký Pátek 2024

„Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta!“ budeme zakrátko prevolávať pri uctievaní kríža. Práve sme si vypočuli Jánovo rozprávanie o posledných hodinách Ježišovho pozemského účinkovania. Na rozdiel od synoptikov sa tejto časti Jánovho evanjelia hovorí „Kniha oslávenia“, či „kniha slávy“. Znamená to, že aj keď je dej ponurý – končí smrťou a položením do hrobu, Ján…

Číst →