Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformačních se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Odvaľte kameň

Mária Savková
Ez 37,1-14; Ž 130; Ř 8,6-11; J 11,1-45
26. 3. 2023, Marianka
5. neděle postní, cyklus A

Minulú nedeľu sme počuli o zázraku uzdravenia slepého od narodenia. Kontrast svetla a tmy vyjadruje hlbokú túžbu chodiaceho v temnote a čakajúceho na svetlo uzdravenia, nielen fyzického ale aj duchovného. V dnešnom Jánovom evanjeliu sa stretávame s ďalším zázrakom a to vzkriesením blízkeho priateľa Ježiša, Lazára. Zázrak je niečo, čo nás presahuje, deje sa ,,za…

Číst →

Voda života

Josef Staša
Ex 17,1-7; Ž 95; Ř 5,1-11; J 4,5-42
12. 3. 2023, Hradec Králové
3. neděle v postu, cyklus A

Dnešních biblické texty nám nabízejí ve dvou příbězích, sz i nz, pojmy: voda k pití, pramen k věčnému životu, „živá“ voda, uctívání Boha v Duchu a v pravdě, milost…, abychom zaslechli z obou těchto příběhů, a také rozpoznali smysl „dobré zprávy“ pro konkrétní současnost i očekávanou budoucnost našich životních příběhů. Aby se i nám stala ta starodávná a tradovaná vyprávění nadějí…

Číst →

Byť ako Boh?

Gabriela Buknová
Gn 2,15-17.3,1-7; Mt 4,1-11
26. 2. 2023, Brno
1. neděle v postu, cyklus A

Texty dnešnej 1.pôstnej nedele nás uvádzajú do problematiky náplne pôstu: Uvedomiť si svoju hriešnosť a potrebu zmeny zmýšľania – metanoie. Vychádzajú pritom z postupnosti krokov: pokušenie – hriech – uvedomenie si hriechu a ľútosť – odpustenie a ospravedlnenie. Autori lekcionára volili texty upozorňujúce na túto postupnosť. Je možné sa ich zhostiť rôznymi spôsobmi. Ja som si…

Číst →

Směr našeho úsilí

Josef Kratěna
Mt 5,21-37
12. 2. 2023, Hradec Králové
6. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

Dnes jsme slyšeli další část Ježíšova kázání na hoře z Matoušova evangelia a dovídáme se o tom, jak Ježíš vnímá nebo rozumí Mojžíšovu zákonu a prorockým spisům. Podle Jiřího Mrázka jsou tyto části nešťastně nazývány „antitezemi“. „Slyšeli jste, že bylo řečeno – já však vám pravím…“ se tu opakuje vícekrát. Někdy tyto části bývají vykládány jako…

Číst →

Múdrosť srdca

Magda Mihaliková
Mi 6,1-8; Ž 15; 1K 1,18-31; Mt 5,1-12; L 16,19-31
29. 1. 2023, Mariánka
4. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

Bolo teplo a dusno, pred slnkom sa takmer nedalo ukryť. Šli za ním zástupy. Boli už tak blízko, že ich zazrel. Vystúpil na vrch, našiel si miesto na sedenie, a hneď prišli k nemu učeníci. Začal ich učiť. Ale ako? Začal hovoriť o blažených/šťastných, tých, ktorí keď budú  chudobní, bude im  patriť nebeské kráľovstvo. Šťastní budú tí, ktorých srdce bude…

Číst →

Blízke stretnutie

Magda Mihaliková
Jr 32,1-3a.6-15; Ž 91,1-6.14-16; 1Tm 6,6-19; L 16,19-31
25. 9. 2022, Mariánka
26. neděle v mezidobí, cyklus C

Život kladie na nás nároky od rána do večera a každý pozitívne mysliaci človek hľadá a tvorí celý deň v určitej forme porozumenie, súlad, prijatie. Pre niekoho to môže byť potreba naplniť potreby niekoho iného tak, že naplníme aj potreby svoje, pre ďalšieho to môže byť vyrokovanie dobrej obchodnej dohody, z ktorej obe strany odchádzajú so spokojnosťou, a pri nej…

Číst →

Ochota opustit dosavadní cestu

Monika Zemenová
Iz 9,1-4; Mt 4,12-23
22. 1. 2023, Klíček
3. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

Úryvek z Matoušova evangelia, který jsme právě slyšeli, přímo navazuje na Ježíšův křest a pokušení na poušti. Popisuje tedy úplný začátek Ježíšova působení. Matouš se zde Ježíše snaží dvěma způsoby začlenit do příběhu Boha s jeho lidem. Prvním způsobem je odvolávání se na Izaiášovo proroctví naděje, které jsme slyšeli v prvním čtení. Matoušův text není přesnou…

Číst →

Abychom ho následovali

Pavla Stašová
Iz 49,1-7; Ž 40,1-11; 1K 1,1-9; J 1, 29-42
15. 1. 2023, Hradec Králové
2. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

V dnešním evangelijním oddílu nám evangelista Jan předložil svědectví Jana Křtitele. Jan Křtitel byl vlastně prvním Kristovým svědkem, věřil, že ho k tomu svědectví povolal Bůh a své úsilí považoval za předobraz Božího jednání, které se uskutečňuje skrze Ježíše. Text je možné chápat jako způsob vyučování, které stručně a názorně ukazuje, kdo Ježíš jea vybízí nás k jeho…

Číst →

Připustit si Boží zalíbení v nás

Jan Zemen
Iz 9, 2-7; Ž 96; Tt 2,11-14; L 2,1-20
25. 12. 2022
Narození Páně 2022

Při slavnosti Narození Páně často čteme prolog Janova evangelia. Tentokrát jsme zvolili zprávu o narození Ježíše podle Lukáše. Čtrnáctý verš druhé kapitoly nás dovedl k tématu universality spásy. Dovolím si ale začít malou poznámkou o historičnosti Lukášova vyprávění. Možná jste si všimli rozdílu mezi ekumenickým a studijním překladem. Ekumenický překlad: Stalo se v oněch dnech,…

Číst →

Bůh je s námi

Josef Staša
Iz 7, 10-16; Ž 80 (1-7.17-19); Ř 1, 1-7; Mt 1, 18-25
19. 12. 2022
4. neděle adventní, cyklus A

Tato 4. adventní neděle je charakterizována v lekcionáři textem Mt evangelia (Mt 1, 18-25) jako „Josefův vnitřní zápas před narozením Ježíše.  Josef má v Matoušově podání v Božím plánu zásadní roli“. Aby se nám tento text lépe chápal, dovolím si jako připomínku souvislostí malý exkurz. Matoušovo evangelium vzniklo pravděpodobně v době mezi 70. – 80, rokem v syrské Antiochii v prostředí tamní…

Číst →