Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformačních se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Boží království je mezi vámi

Josef Kratěna
Lk 21,5-19
13.11. 2022, Hradec Králové
33. neděle v mezidobí, cyklus C

V dnešní perikopě Lukášova evangelia, čteme o jedné z Ježíšových eschatologických řečí o konci časů. Na rozdíl od evangelisty Marka, píše Lukáš s určitým odstupem a až po pádu Jeruzaléma. Jasně tedy rozlišuje jeruzalemský pád, jako jedno z předcházejících znamení konce všeho, které se už tedy stalo, a mezi tím, co se někdy v budoucnu teprve stane. Ježíš totiž ve…

Číst →

Záchrana je v Bohu

Gabriela Buknová
Jl 2,23-3,5; Ž65; 2Tm 4,6-8.16-18; Lk 18, 9-14
23. 10. 2022, Brno
30. neděle v mezidobí, cyklus C

Nie je to nijako nová téma. V biblii sa objavuje už v knihe Gn, pri vyhnaní z raja. Potom pri potope, pri zničení Sodomy, ale najviac pri vyvedení z Egypta a prechode Rákosovým morom.  Proroci naprieč dejinami nabádali ľud k vernosti k Hospodinovi, lebo len tak dôjde záchrany.  A k vernosti, či skôr k odklonu…

Číst →

Nalezne Syn člověka víru na zemi?

Martin Šály
Jr 31,27-34; Žalm 119,97-104; 2Tm 3,14 - 4,5; L 18,1-8
16. 10. 2022, Klíček
29. neděle v mezidobí, cyklus C

“Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?”. My si titul „syn člověka“ spojujeme automaticky s Ježíšem, ale je to titul tak tajemný a nejasný, že ho novější novozákonní knihy už ani nepoužívají, Ježíš se v nich vyskytuje jako Kristus, Pán, syn Boží. Syn člověka je postava v knize Daniel a v židovské nebiblické, apokryfní literatuře jako…

Číst →

Věřit a jednat z víry stačí

Josef Staša
Jr 29,1.4-7; Ž 66; 2Tm 2,8-15; L 17, 11-19
9. 10. 2022, Hradec Králové
28. neděle v mezhidobí, cyklus C

Abychom si připomněli kontinuitu biblických čtení pro toto období, vzpomeňme na perikopu evangelia z minulé neděle o žádosti apoštolů, aby jim Ježíš dal více víry a na jeho reakci podobenstvím o moruši. Lukáš pokračuje na stejné téma i příběhu, který jsme slyšeli dnes. Jen jakoby se snaží ještě konkrétněji, příběhem ze života tehdejší současnosti, tedy příběhem o…

Číst →

Boží náklonnost k těm, kteří si myslí, že jsou daleko

Pavla Stašová
Jr 4,11-12.22-28; Ž 14; 1Tm 1,12-17; L 15,1-10
11. 9. 2022, Hradec Králové
24. neděle v mezidobí

V dnešním evangeliu jsme slyšeli dvě překrásná podobenství, která ukazují Boží náklonnost k těm, kdo mají pocit, že jsou od Něho daleko, bezvýznamní a ztracení. Ježíš v podobenstvích odpovídá farizeům, kteří ho kritizovali, když jej spatřili ve společnosti celníků a hříšníků, a s opovržením poznamenávali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi“. Jíst s někým v…

Číst →

Otče náš, který jsi s námi

Josef Kratěna
L 11,1-13
24. 7. 2022, cyklus C
17.neděle v mezidobí, cyklus C      

„Pane nauč nás modlit se.“ Položili jsme si někdy otázku, zda se umíme opravdu modlit Modlitbu Páně? Není naše takzvaně křesťanská modlitba mnohdy modlitbou pohanskou? Když mi bylo asi tak patnáct let, tak náš otec doma rozmnožoval samizdatovou literaturu, na čemž jsem se také podílel. Mezi tituly byla také knížka Louise Evelyho: Modlitba moderního člověka…

Číst →

Kresťanská sloboda v dynamike Ducha

Gabriela Buknová
2Kr 2,1-2.6-14; Ž 77,1-2.11-20; Ga 5,1.13-25; L 9,51-62
26. 6. 2022, Marianka
13. neděle v mezidobí, cyklus C

Témou liturgie je Kresťanská sloboda a dynamika Ducha.  Sloboda je veľkou témou Biblie. Je to vec Boha, ale aj vec človeka. Ľudská sloboda sa odvíja od Božej slobody a je úžasnou vecou, až na to, že v dejinách dochádzalo a dochádza k jej deformácií. Boh je absolútne slobodný a tvorivý. Vo svojej slobode stvoril svet…

Číst →

Jak pokračovat ve své životní cestě

Jan Zemen
1Kr 19,1-15a; Ž 42,43; Ga 3,23-29; L 8,26-39
19. 6. 2022, Klíček
12. neděle v mezidobí, cyklus C

Tématem dnešní liturgie je to, jak Hospodin vrací smysl našim cestám. Pokusím se to více rozebrat na životní cestě a službě proroka Eliáše, která v 1 Kr 19 zdánlivě pozbyla dalšího smyslu. Budu tvrdit, že právě ta zkušenost vlastní bezmocnosti je příležitostí pro otevření se rozhodující Boží síle a uvěření ve smysl další služby. Ale začněme…

Číst →

Duch jako završitel Velikonoc

Josef Staša
Sk 2,1–21; Ž 104; Ř 8,14–17; J 14,8–27
5. 6. 2022, Hradec Králové
Slavnost Seslání Ducha svatého, cyklus C

Dnes slavíme spolu s celou církví slavnost, kdy si připomínáme završení Velikonoc, završení které je událostí potvrzující Boží věrnost v dějinách spásy. Bůh se nám ze své dobroty přiblížil v Ježíši člověka z Galileje, který dokázal prožít vše lidské včetně pokušení a přitom naplnit bezezbytku až do nejzazší krajnosti Otcovu vůli – „…já jsem v Otci a Otec ve mně…“…

Číst →

Dynamika Ducha na spoločnej ceste

Gabriela Buknová
Sk 16,9-15; Žalm 67; Zj 21,10.22-22,5; J 14,23-29
22. 5. 2022, Střelice
6. neděle velikonoční

Každé evanjelium má svoje motto, akúsi nosnú myšlienku, ktorou jeho autor oznamuje poslucháčom a čitateľom, čo je pre neho dôležité. Zároveň tým viac – menej vymedzuje aj okruh ľudí, na ktorých sa obracia.  Pre Jánovo evanjelium je kľúčový verš J 3,16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jdnorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto…

Číst →