Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformačních se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Kresťanská sloboda v dynamike Ducha

Gabriela Buknová
2Kr 2,1-2.6-14; Ž 77,1-2.11-20; Ga 5,1.13-25; L 9,51-62
26. 6. 2022, Marianka
13. neděle v mezidobí, cyklus C

Témou liturgie je Kresťanská sloboda a dynamika Ducha.  Sloboda je veľkou témou Biblie. Je to vec Boha, ale aj vec človeka. Ľudská sloboda sa odvíja od Božej slobody a je úžasnou vecou, až na to, že v dejinách dochádzalo a dochádza k jej deformácií. Boh je absolútne slobodný a tvorivý. Vo svojej slobode stvoril svet…

Číst →

Jak pokračovat ve své životní cestě

Jan Zemen
1Kr 19,1-15a; Ž 42,43; Ga 3,23-29; L 8,26-39
19. 6. 2022, Klíček
12. neděle v mezidobí, cyklus C

Tématem dnešní liturgie je to, jak Hospodin vrací smysl našim cestám. Pokusím se to více rozebrat na životní cestě a službě proroka Eliáše, která v 1 Kr 19 zdánlivě pozbyla dalšího smyslu. Budu tvrdit, že právě ta zkušenost vlastní bezmocnosti je příležitostí pro otevření se rozhodující Boží síle a uvěření ve smysl další služby. Ale začněme…

Číst →

Duch jako završitel Velikonoc

Josef Staša
Sk 2,1–21; Ž 104; Ř 8,14–17; J 14,8–27
5. 6. 2022, Hradec Králové
Slavnost Seslání Ducha svatého, cyklus C

Dnes slavíme spolu s celou církví slavnost, kdy si připomínáme završení Velikonoc, završení které je událostí potvrzující Boží věrnost v dějinách spásy. Bůh se nám ze své dobroty přiblížil v Ježíši člověka z Galileje, který dokázal prožít vše lidské včetně pokušení a přitom naplnit bezezbytku až do nejzazší krajnosti Otcovu vůli – „…já jsem v Otci a Otec ve mně…“…

Číst →

Dynamika Ducha na spoločnej ceste

Gabriela Buknová
Sk 16,9-15; Žalm 67; Zj 21,10.22-22,5; J 14,23-29
22. 5. 2022, Střelice
6. neděle velikonoční

Každé evanjelium má svoje motto, akúsi nosnú myšlienku, ktorou jeho autor oznamuje poslucháčom a čitateľom, čo je pre neho dôležité. Zároveň tým viac – menej vymedzuje aj okruh ľudí, na ktorých sa obracia.  Pre Jánovo evanjelium je kľúčový verš J 3,16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jdnorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto…

Číst →

Boží sláva překonává lidský zmar

Petr Ferdus
Sk 11,1-18; Ž 148; Zj 21,1-6; J 13,31-35
15. 5. 2022, Klíček
5. neděle velikonoční, cyklus C

V dnešním úryvku z Janova evangelia slyšíme Ježíšovu řeč na rozloučenou před Velikonočními událostmi. Ježíš nám zde dává „nové přikázání, abyste se navzájem milovali …“. V této situaci, po odchodu Judy, mluví Ježíš ke zbývajícím učedníkům. Nyní nemluví do celého světa, ale k těm, kteří s ním zůstávají, ke svým nejvěrnějším. Zde Ježíš vyhlašuje oslavení…

Číst →

Nic nepostrádáme

Pavla Stašová
Sk 9,36-43;, Ž 23; Zj 7,9-17
8. 5. 2022, Hradec Králové
4. neděle velikonoční, cyklus C

Dnešní neděle je nazývána nedělí dobrého pastýře, je to zřejmě proto, že se v tuto neděli čte z Janova evangelia úryvek o dobrém pastýři. O pastýři a pastvě byly i další dnešní biblické texty. Jako pastýře jsme oslovovali v žalmu Hospodina – zpívali jsme, že On je náš pastýř a proto nic nepostrádáme. Beránek (Ježíš)…

Číst →

Naša viera a neviera

Mária Savková
Sk 5,27-32; Žalm 118; Zj 1,4-8; J 20,19-31
24. 4. 2022, Mariánka
2. neděle velikonoční

Biblická úvaha Druhá veľkonočná nedeľa. Ježiš vstal z mŕtvych – tak znie správa, z ktorej žijeme, že Ježiš je vzkriesený nie len v sláve Božej, ale, že žije uprostred tých, čo v neho uverili. Bez viery v zmŕtvychvstalého by nevznikla cirkev, Novy zákon. Obidvoje – spoločenstvo a kniha – žijú z viery, že Ukrižovaného vzkriesil…

Číst →

Co znamená, že Ježíš zemřel za nás?

Martin Šály
Iz 52,13-53,12; He 4,14-16; J 18,1-19,41
15. 4. 2022, Klíček
Den utrpení Páně (Velký pátek)

Kéž bychom tento Velký Pátek nemuseli vůbec slavit. Kéž by na světě nebylo zlo a smrt, které ničí životní naděje a štěstí lidí. Kéž by tolik lidí nevolalo ze svých křížů „žízním“. A kéž bychom my sami byli dobří, kéž bychom nemuseli bolestně poznávat, jak my rozmnožujeme zlo na světě, jak kvůli nám lidé trpí,…

Číst →

Králů král

Josef Kratěna
L 19,28-40
10. 4. 2022
Květná neděle 2022. cyklus C

Květnou neboli palmovou nedělí začíná tak zvaný Svatý týden. Dnešní první evangelijní text vyprávěl o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Z Ježíšova pohledu lze jen těžko mluvit o triumfálním vjezdu, jak to bývalo běžné v případě návratu vladaře, třeba z úspěšného tažení, kdy v průvodu nechyběla kořist a vlečení zajatci. Ježíš dobře věděl, co ho v Jeruzalémě čeká. Také to svým…

Číst →

Co znamená obrácení?

Martin Šály
Iz 55,1-9; Žalm 63,2-9; 1K 10,1-13; L 13, 1-9
20. 3. 2022, Klíček
3. neděle postní, cyklus C

Říká se, že pro Lukáše je metanoia (obrácení, změna smýšlení, pokání) hlavní téma jeho evangelia. Kdo se neobrátí, zahyne, slyšeli jsme i dnes – a to je jistě vážné varování. To „zahyne“ není ani tak smrt fyzická, ale zmarnění života, minutí se cílem, jakoby nepochopení, oč v životě jde. Aby se tak nestalo, je potřeba metanoia….

Číst →