Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformačních se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Proměna obsahu nádob z kamene

Josef Kratěna
Jan 2,1-11
16. 1. 2022
2. neděle po Zjevení Páně, cyklus C

O Ježíšovu dětství, dospívání, ani jeho mládeneckém životě vlastně nic nevíme. Jen to, že byl ve svých dvanácti letech hledán svými rodiči a pak jen to, že prospíval na těle i na duchu a že byl milý Bohu i lidem. Dále ho pak můžeme spatřit až v zástupu obyčejných, možná i hříšných lidí na břehu Jordánu,…

Číst →

Bůh v nich má zalíbení

Josef Staša
Iz 9,1-6; Ž 96; Tt 2,11-14; L 1,1-20
25. 12. 2021, Hradec Králové
Svátek Narození Páně

Vánoce přišly samozřejmě jako každý rok a každý rok je slavíme a radujeme se pospolu i „nadálku“ s těmi, kteří právě teď nemohou být s námi. Slavíme je, přestože se Ježíš pravděpodobně 25. prosince nenarodil, že Vánoce jsou situovány do doby pohanského svátku zimního slunovratu, že Marie s Josefem nevyrazili do Betléma na Boží či andělský…

Číst →

Skrze bezvýznamné lidi Bůh činí velké věci

Petr Ferdus
L 1,46b-55
19. 12. 2021
4. neděle adventní, cyklus C

Text dnešního evangelia bezprostředně předchází událostem spojeným s narozením Ježíše. Slyšeli jsme příběh o Mariině návštěvě u matky Jana Křtitele Alžběty. Jejich setkání, při kterém promluví nejen obě ženy, ale jistým způsobem i jejich ještě nenarozené děti. Začnu tím, co v dnešním textu není. V úryvku není zmíněn Zachariáš. Manžel Alžběty a po jistou dobu němý, nebo…

Číst →

Stále sa radujte

Gabriela Buknová
Fp 4, 4-7
12. 12. 2021, Marianka
3. neděle adventní, cyklus C

Za tému dnešnej biblickej úvahy som si zvolila úryvok z listu apoštola Pavla Filipanom. Prečo práve ten?  Na krátkom rozsahu 4 veršov zhrňuje obsah Sofoníaša, Izaiáša aj Evanjelia. V prvom rade je tu výzva k radosti, neustálej radosti. Táto vôbec neprotirečí veršom z Rim 12,15: Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Ani nemá vyznieť…

Číst →

Cesta skrze apokalypsu

Martin Šály
Lk 21, 25-36
28. 11. 2021, Klíček
1. neděle adventní, cyklus C

Není to lehké se v životě otevřít naději na brzký příchod Ježíše Krista, těšit se na den, kdy Ježíš přijde jako Syn člověka v oblaku s mocí a veškerou slávou, a my se jako vykoupení postavíme před něj a už bude všechno dobré. Bůhvíproč se taková naděje spojuje s představou smrti. A smrt samozřejmě neláká, na smrt se netěšíme….

Číst →

Kde nás čekají

Pavla Stašová
1 Sa 1,4-20; 1 Sa 2,1-10; Žd 10,11-25; Mk 13,1-8
14. 11. 2021, Hradec Králové
33. neděle v mezidobí, cyklus B

Blíží se konec církevního roku, a dnešní druhé čtení i evangelium nás vedly k zamyšlení se nad koncem svého života při konečném dovršení všeho. Jaký je náš výhled do budoucna? Boží slovo nás ubezpečuje, že Bůh nás uvede přes všechny obtíže našeho pozemského života do svého království. Naše budoucnost je Kristovou zásluhou již připravená a my…

Číst →

Smysl věcí daruje Hospodin

Petr Ferdus
Jb 38, 1-41
17. 10. 2021, Klíček
29. neděle v mezidobí, cyklus B

Na dnešní neděli jsem poprvé ve Společné cestě přijal pověření k přípravě biblické úvahy. Historicky jsem absolvoval homiletické školení. V průběhu let jsem vyslechl mnoho velmi vydařených svědectví. Mohlo by se tedy zdát, že jsem dobře připraven. Přesto musím přiznat jisté chvění, které mě přípravou provázelo. A jistý ostych zažívám i nyní. Při hledání příkladu…

Číst →

Bez vlastních zásluh

Josef Kratěna
Mk 10,17-31
10. 10. 2021, Hradec Králové
28. neděle v mezidobí, cyklus B

Celá desátá kapitola Markova evangelia se zabývá Ježíšovým hlásáním a vyučováním svých posluchačů (nejen učedníků) na své cestě do Jeruzaléma. Text dnešního evangelia nám mimo jiné předkládá stále aktuální téma vlastnění nebo nevlastnění majetku. Na této cestě se Ježíš setkává s jedním člověkem. Totožný příběh popisují také ostatní synoptičtí evangelisté. Jen s mírnými rozdíly. Matouš…

Číst →

Podobu své služby si nevybíráme

Monika Zemenová
Mk 9,30-37
19.9.2021, Klíček (Skype)
25. neděle v mezidobí, cyklus B

V dnešním evangeliu jsme slyšeli druhou ze tří Ježíšových předpovědí utrpení, které se u Marka objevují. V 8. – 10. kapitole Markova evangelia spolu kontrastují události ukazující Ježíšovu moc, výjimečnost a snad se dá říci i úspěch s předpovědmi utrpení. První předpověď jsme četli minulou neděli. Je v závěru 8. kapitoly, která začíná nasycením čtyř…

Číst →

Soľ, ktorá je prečistená

Gabriela Buknová
Est 7,1-6.9-10; 9,20-22; Ž 124; Jk 5,13-20; Mk 9,38-50
26. 9. 2021, Brno
26. neděle v mezidobí, cyklus B

Témou dnešnej liturgie je. Úloha kresťana –  byť soľou a mať soľ pre svet. Dnešné čítania a evanjeliový úryvok poskytujú rôzne, zdanlivo nesúrodé a nesúvisiace témy. Všetky však môžeme zastrešiť vybranou témou. O soli sa v evanjeliu hovorí  u Mt 5, 13-16. Je to ten známejší citát „Vy ste soľ zeme“ v spojitosti s „Vy ste svetlo sveta“. V dnešnom evanjeliu podľa Mk…

Číst →