Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformačních se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Bůh dává, co slibuje

Josef Kratěna
Mt 20,1-16
24. 9. 2023, Hradec Králové
25. neděle v mezidobí, cyklus A

Dnešní úryvek z Matoušova evangelia nenajdeme u žádného ze synoptiků. Ježíš zde vypráví podobenství a připodobňuje nebeské království k hospodáři najímajícího dělníky na svou vinici. Podobenství jsou vymyšlena tak, že se dobře zapamatovávají. Něco jiného je však jim dobře porozumět. Dnes nás může zarazit trochu podivně prezentovaná spravedlnost. Stejná mzda, za nestejně odvedené množství práce. Zaměstnavatel…

Číst →

Naděje Božího království

Petr Ferdus
Gn 29, 15-28; Ř 8,26-39; Mt 13,31-33.44-52
30. 7. 2023, Strašice
17. neděle v mezidobí, cyklus A

Dnešní výběr biblických čtení předkládá bohaté spektrum témat. Starozákonní příběh navazuje na Jákobův vynucený útěk z Beer-šeby z minulé neděle, kdy se Hospodin k Jakobovi přizná, a to přes to, že otcovské požehnání získal lstí, mohli bychom říct podvodem. Dnes nalézáme Jákoba sloužícího u příbuzného Lábana. Přestože domluva o odměně padla dopředu, intriky provází i…

Číst →

Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít

Josef Staša
Gn 21,8-21; Ž 86; Ř 6,1b-11; Mt 10,24-39
25. 6. 2023, Hradec Králové
12. neděle v mezidobí, cyklus A

Když posloucháme slova o pronásledování nebo osobní likvidaci, budeme-li následovat Ježíšovu cestu – jeho životní postoj, nebo jsme dokonce varováni, že Ježíš přišel …“postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti“ (Mt 10,36)., můžeme podlehnout beznaději nebo vzdoru vůbec takové povolání k následování Ježíše přijmout. Pokusme se…

Číst →

Začiatok dejín záchrany skrze vieru

Mária Savková
Gn 12, 1-9; Ž 33; Ř 4, 13-23; Mt 9, 9-13.18-26
11. 6. 2023, Brno
10. neděle v mezidobí, cyklus A

Na konci pradejín a na začiatku rozprávania o patriarchoch je Božie oslovenie Abraháma. Po nešťastí pádu babylonskej veže, do ktorého padlo ľudstvo svojou pýchou, vypínavosťou a snahou o moc, Boh nerezignuje na človeka a vyvolí si z národov jedného muža, aby s ním začal nové dejiny nie len jeho spásy ale záchrany všetkých ľudí. Meno…

Číst →

Láska a služba ako prítomnosť Ducha

Gabriela Buknová
Nu 11,24-30; Sk 2,1-21; J 20,19-23
28. 5. 2023, Marianka
Letnice 2023

Včera pri Lucernáriu sme sa zamýšľali o Duchu predovšetkým ako o dychu, resp. vdychu života do prachu hmoty. A o ovocí prítomnosti Ducha – láske, pokoji, odpúšťaní.. Dnes sme počuli o inej prítomnosti Ducha – v prorokovaní, v ohnivých jazykoch a cudzích jazykoch a nárečiach a v prúdoch živej vody. Je to obdoba, ktorá bola…

Číst →

Konať v poverení Ducha

Gabriela Buknová
Gn2,4b-24; Gn 11,1-9; Ex 19,3-8.16-20; Iz 11,1-10; Iz 42,1-9; Ez 37,1-14; Joel 3, 1-5; Gal 5, 13-26; J 20,19-23
27. 5. 2023, Bratislava
Lucernárium v předvečer slavnosti seslání Ducha

Vypočuli sme si  sedem čítaní zo SZ , jedno z NZ plus evanjelium.  Spojovacím článkom všetkých je Duch. Duch Boha Stvoriteľa, pôvodcu všetkého stvoreného – neživého i živého, /rastliny, živočíchy, nerasty, vesmír, čas…/ vrátane človeka. Autor perikopy z Gn si uvedomuje úbohosť a nepatrnosť človeka. Je to prach a to od samého začiatku, nie až…

Číst →

Rozeznat Ježíšovu přítomnost

Josef Kratěna
J 14,15-21
14. 5. 2023, Hradec Králové
6. neděle velikonoční, cyklus A

Dnešní evangelijní úryvek je pokračováním Ježíšovy řeči na rozloučenou. Můžeme v ní vytušit jasně naznačenou smlouvu, směřující nejen k učedníkům, ale i ke všem věřícím, tedy i k nám. „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat: přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ „Jestliže mě milujete, zachováváte má přikázání. A já…

Číst →

Věřit ve společenství

Marek Blaha
L 24,13-35
23. 4. 2023, Brno
3. neděle velikonoční, cyklus A

Základem pro toto krátké zamyšlení je evangelijní text o učednících jdoucích do Emauz (L 24:13-35) Příběh se odehrává tři dny po Ježíšově ukřižování (tedy v našem kalendáři by šlo o Velikonoční neděli). Učedníci odcházejí z Jeruzaléma a prožívají svou deziluzi a zármutek z toho, jak se Ježíšův nadějně započatý příběh náhle a tragicky ukončil. Jsou…

Číst →

Nový život v Kristovi

Mária Savková
J 20,1-18
9. 4. 2023, Strašice
Vigilie vzkříšení, 2023

Každý rok slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie, a ako hovoril Jan, nie je márne znovu a znovu sláviť Veľkú noc, ak sa však slávi v Duchu a pravde. Všetky tieto stretnutia navzájom, znamenajú stretnutie s tým, ktorý premáha náš strach, že sa tu deje vo svete niečo, čo je nad naše sily a napriek všetkému, je tu…

Číst →

Velikonoce jako nebezpečné dny

Martin Šály
Ex 12,1-14; 1K 11,23-26; J 13,1-35
6. 4. 2023, Klíček
Zelený čtvrtek, 2023

Dnešním večerem společně vstupujeme do nejnebezpečnějších dnů celého roku. My jsme totiž křesťané a dny, které nám právě začínají, jsou dny, kdy budeme muset chtíc nechtíc přijmout, že jsme tady kvůli kenosis, tedy kvůli sebe-vyprazdňujícímu vydávání se v lásce druhým. Protože není jiný životní cíl pro křesťana než vydat se druhým v lásce. A nebezpečné to…

Číst →