Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Smysl věcí daruje Hospodin

Petr Ferdus
Jb 38, 1-41
17. 10. 2021, Klíček
29. neděle v mezidobí, cyklus B

Na dnešní neděli jsem poprvé ve Společné cestě přijal pověření k přípravě biblické úvahy. Historicky jsem absolvoval homiletické školení. V průběhu let jsem vyslechl mnoho velmi vydařených svědectví. Mohlo by se tedy zdát, že jsem dobře připraven. Přesto musím přiznat jisté chvění, které mě přípravou provázelo. A jistý ostych zažívám i nyní. Při hledání příkladu…

Číst →

Bez vlastních zásluh

Josef Kratěna
Mk 10,17-31
10. 10. 2021, Hradec Králové
28. neděle v mezidobí, cyklus B

Celá desátá kapitola Markova evangelia se zabývá Ježíšovým hlásáním a vyučováním svých posluchačů (nejen učedníků) na své cestě do Jeruzaléma. Text dnešního evangelia nám mimo jiné předkládá stále aktuální téma vlastnění nebo nevlastnění majetku. Na této cestě se Ježíš setkává s jedním člověkem. Totožný příběh popisují také ostatní synoptičtí evangelisté. Jen s mírnými rozdíly. Matouš…

Číst →

Podobu své služby si nevybíráme

Monika Zemenová
Mk 9,30-37
19.9.2021, Klíček (Skype)
25. neděle v mezidobí, cyklus B

V dnešním evangeliu jsme slyšeli druhou ze tří Ježíšových předpovědí utrpení, které se u Marka objevují. V 8. – 10. kapitole Markova evangelia spolu kontrastují události ukazující Ježíšovu moc, výjimečnost a snad se dá říci i úspěch s předpovědmi utrpení. První předpověď jsme četli minulou neděli. Je v závěru 8. kapitoly, která začíná nasycením čtyř…

Číst →

Soľ, ktorá je prečistená

Gabriela Buknová
Est 7,1-6.9-10; 9,20-22; Ž 124; Jk 5,13-20; Mk 9,38-50
26. 9. 2021, Brno
26. neděle v mezidobí, cyklus B

Témou dnešnej liturgie je. Úloha kresťana –  byť soľou a mať soľ pre svet. Dnešné čítania a evanjeliový úryvok poskytujú rôzne, zdanlivo nesúrodé a nesúvisiace témy. Všetky však môžeme zastrešiť vybranou témou. O soli sa v evanjeliu hovorí  u Mt 5, 13-16. Je to ten známejší citát „Vy ste soľ zeme“ v spojitosti s „Vy ste svetlo sveta“. V dnešnom evanjeliu podľa Mk…

Číst →

Patřit ke Kristu i za cenu velkých obětí

Pavla Stašová
Př 1,20-23; Ž 19; Jk 3,1-12; Mk 8,27-38
12.9.2021, Hradec Králové
24. neděle v mezidobí, cyklus B

Poslechem dnešního evangelijního příběhu jsme si mohli představit cestu Ježíše, jak jde se svými učedníky do vesnic Cesareje Filipovy. Konečným cílem jejich cesty byl Jeruzalém. Proč však evangelista zdůraznil místo na této cestě, kde zaznělo Petrovo vyznání? Je možné z toho vytušit jeho záměr. Název místa obsahuje titul císaře. Mesiáš – Kristus znamená doslova „pomazaný“. A…

Číst →

Bůh s námi počítá

Pavel Blaženín
2Sa 11,1-15; Ž14 Ef 3, 14-21; J 6, 1-21
25. 7. 2021, Strašice
17. neděle v mezidobí

Přes naší nedokonalost a hříchy Hospodin z našeho mála umí – pokud mu to umožníme –  udělat hodně. Některá dnešní čtení se nám můžou na první dojem jevit jako velmi pesimistická. Což není král David brán za příkladného a vzorového krále? A co se zde dočítáme: David zneužil velmi podlým způsobem svou královskou moc. Když…

Číst →

Nebát se ztroskotat s Kristem

Josef Kratěna
Mk 4,35-41
Hradec Králové, 20.6. 2021
12. neděle v mezidobí, cyklus B

Dnešní perikopu o utišení bouře najdeme ve všech třech synoptických evangeliích. Markova verze je nejstarší a také nejkratší. Marek psal evangelium někdy kolem roku sedmdesát a jeho příběhy z Ježíšova působení jsou popisovány velice živě a barvitě. Lukáš i Matouš popisují tento příběh také. Tři příběhy v zásadě stejné, ale každý z nich ho trochu jinak zpracovává. U…

Číst →

Věci neviditelné

Martin Šály
1Sa 8,4-20;11,14-15; Žalm 138; 2K 4,13-5,1; Mk 3,20-35
6. 6. 2021, Černošice
10. neděle v mezidobí, cyklus B

Slyšeli jsme, jak Pavel ve druhém čtení povzbuzuje své čtenáře, aby nehleděli na věci viditelné, které jsou dočasné, ale na věci neviditelné, které jsou věčné. Jak ale máme hledět na věci neviditelné, když ony prostě nejsou vidět? Není vidět Bůh, není vidět Satan ani Duch Svatý. Máme k dispozici jen obrazy, podobenství skrze které se…

Číst →

Letnice – když se mlčení stane slovem

Pavla Stašová
Sk 2,1-11; Ž 104,24-34.35b; Ř 8, 22-27; J 15, 26-27; 16, 4b-15
23. 5. 2021 (Hradec Králové)
Letnice 2021

Slavíme dnes třetí největší křesťanský svátek, svátek seslání Ducha svatého, Letnice, Boží hod svatodušní. K seslání Ducha svatého došlo právě v den, kdy Ježíšovi učedníci společně slavili židovský svátek letnic Šavuot tj. v překladu „Týdny“. Ten Židům dodnes připomíná darování Tóry na hoře Sinaj během jejich putování z egyptského otroctví do Země zaslíbené. „Týdny“ se…

Číst →

Poslušnosť zákonu lásky alebo sebavydaná láska

Magda Mihaliková, Gabriela Buknová
Sk 10, 44-48; Ž 98; 1 J 5,1-6; J 15,9-17
9. 5. 2021, Skype
6. neděle velikonoční, cyklus B

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš získava protichodnými slovami – zákonom lásky,ale aj  prikázaním lásky, dokonca hovorí: to vám prikazujem, aby ste sa navzájom milovali. Zákon a príkaz sa nosí u vojakov a a polície, láska je prítomná v slobode bez vyžadovania. Príkaz sa vydáva v krízovom riadení, keď ide o záchranu životov a majetku, príkaz sa jednoducho musí splniť bez otázok ihneď. Láska…

Číst →