Komuniální církev

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

O nás

Za těmito stránkami můžete najít katolíky, kteří se zajímají o pojetí církve jako společenství a učí se takovou církev žít. Inspirací je pro nás II. vatikánský koncil,který dal obnově „komuniální eklesiologie“ (nauky o církvi jako společenství) rozhodující impuls. Společenství může představovat přátelské uskupení možná pěti, možná dvaceti lidí. Může se takové společenství věřících katolíků stát…

Číst →

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Pavel Hradilek

Úvod – obec jako základní liturgické prostředí Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →

Články, Biblické úvahy

Bůh nás navzdory našim nevěrnostem neodepsal

Pavla Stašová
Gn 28, 10-19a, Žalm 139, 1-12.23-24, Ř 8, 12-25, Mt 13, 24-30.36-43
19. 7. 2020, Strašice
16. neděle v mezidobí, cyklus A

Pokud se nám podařilo biblické texty, které jsme před chvílí slyšeli, chápat jako oslovení nás samých, mohl nás jejich obsah ujistit o lásce a věrnosti Hospodina k nám a naplnit nás nevýslovnou nadějí do budoucna. V prvním čtení jsme slyšeli příběh o cestě Jákoba do Cháranu. Jákob v něm nese důsledky svého podvodem získaného požehnání od…

Číst →

Smysl našich životů není v našich rukou

Josef Staša
Gn 21, 8-21; Ž 86; Ř 6, 1b- 11; Mt 10, 24-39
21. 6. 2020, Hradec Králové
12. neděle v mezidobí, cyklus A

Spojujícím článkem 1. čtení a evangelia je pojem „otrok“- učedník, služebník. Slyšeli jsme, jak Ježíš oslovuje své učedníky docela jasně vymezujícím statusem: „Žák není nad učitele ani sluha, otrok či služebník nad svého pána“. Toto konstatování mě vždy evokovalo spíše více cennost onoho zmíněného pána, než docenění a podpora služebníka – učedníka. Podobný problém jsem…

Číst →

Slovo matoušovským křesťanům

Martin Šály
Ř 5,1-8; Mt 9,35 - 10,23
14. 6. 2020, Černošice
11. neděle v mezidobí, cyklus A

Zkusme si představit posluchače, kteří poprvé slyší dnešní text z Matoušova evangelia. Je to asi někdy v osmdesátých letech prvního století, padesát nebo více let po Ježíšově smrti a z náznaků v Matoušově evangeliu můžeme soudit, že se se svými posluchači autor trochu potýká, zápasí s jejich s náboženskou usedlostí, možná až vlažností. Usedlejší matoušovští křesťané mohli dnešní výzvu…

Číst →

Milovat Ježíše znamená žít a jednat jako on

Josef Kratěna
J 14,15-21
17. 5. 2020, Hradec Králové
6. neděle velikonoční

Dnešní evangelium bylo další částí Ježíšovy řeči na rozloučenou. Je to vlastně nová smlouva nejen s učedníky, ale i se všemi věřícími, tedy i s námi. „Jestliže mě milujete, zachováváte má přikázání. A já požádám svého Otce a On vám dá jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy.“ „Kdo mě miluje a zachovává moje slova, toho miluje můj…

Číst →

Cesty pre človeka

Mária Savková
Jn 14,1-14
10. 5. 2020
5. neděle velikonoční

Medzi najznámejšie a zároveň najparadoxnejšie Ježišove výroky patrí určite veta ,, Ja som cesta, pravda a život.” Hovorí to v predvečer svojej smrti pri poslednej večeri, krátko predtým, ako sa skončí jeho životná pút – vyhlasuje o sebe, že je CESTA. A vraví o sebe že je PRAVDA, krátko predtým, než sa stane obeťou lží…

Číst →

Utrpení a důvěra

Monika Zemenová
Sk 2, 42-47; Ž 23; 1P 2,19-25; J 10, 1-10
3. 5. 2020, Černošice
4. neděle velikonoční

První list Petrův byl pravděpodobně napsán někým ze skupiny jeho žáků v Římě mezi rokem 75 a 95 po Kristu. List je psán křesťanům v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii, což byly v té době provincie Říma v Malé Asii.  Adresáty dopisu jsou křesťané rozptýlení v Malé Asii, žijící ve společnosti, která vyznávala jiné…

Číst →

Blahoslavené generace

Pavla Stašová
Sk 2,14a.22-32, Ž 16, 1P 1, 3 – 9, J 20, 19-31
19. 4. 2020, Hradec Králové
2. neděle velikonoční, cyklus A

Na začátku dnešního bloku slova jsme slyšeli část Petrova letničního kázání, které připomíná znamení za Ježíšova života. Ježíšovo vzkříšení vysvětluje žalmem č. 16. Potom připomíná Ježíšova zjevení po vzkříšení, která všichni shromáždění Galilejci právě nedávno zažili a mohou o nich svědčit. Církev apoštolů vztahovala slova žalmu 16 na vzkříšení Pána. Žalmista nepřímo svědčí o smrtelném…

Číst →

Setkání se Vzkříšeným

Jozef Murin
J 20, 1-18
11. 4. 2020, Skype liturgie
Slavnost Vzkříšení, 2020

Chci vám nabídnout jednu možnost čtení Velikonočního příběhu od evangelisty Jana (Jn 20,1-18). Často se uvádí, že Janovo evangelium je svou literární formou, či žánrem, velmi blízko divadelní hře, antickému dramatu. Toto drama kulminuje, vrcholí, když z kříže slyšíme Ježíše říkat „Dokonáno jest“ (Jn 19,30). Když je Ježíš vyzdvižen na kříž, je současně vyzdvižen k Otci. Vyzdvižení…

Číst →

Vděčnost za naše vykoupení

Pavla Stašová
Iz 52,13-53,12; Ž 22, Žd 10,16-25, J 18,1-19,42
10. 4. 2020, Skype liturgie
Velký pátek 2020

Dnešní blok slova byl zahájen slovy o trpícím Služebníku. Ta slova obsahují předpověď jeho vyvýšení. Bylo to dokonce to první, co k nám v dnešním prvním čtení zaznělo. Roli služebníka dokonale naplnil Ježíš. Slyšeli jsme o jeho totálním odevzdáním se do Boží vůle, o jeho hledání útočiště u Boha a bezmezné důvěře v jeho dobrotu a záchranu. Popis…

Číst →

Toto robte na moju pamiatku

Gabriela Buknová
Ex 12,1-4; Ž 116; 1K 11,23-26; J 13,1-17.31b-35
9. 4. 2020, Liturgie s využitím Skype
Zelený čtvrtek 2020

„Toto robte na moju pamiatku“, čítame v 1K v slovách ustanovenia počas Večere na rozlúčku pred ukrižovaním Ježiša.  Vyskytujú sa aj Evanjeliu podľa Lk. V oboch prípadoch sú spojené s bohoslužobnou praxou kresťanov už od dôb v 1.st. po Kr. Keď Ježiš už fyzicky nebol so svojimi učeníkmi, sprítomňovali si mladé cirkevné spoločenstvá jeho život,…

Číst →