Duch jako završitel Velikonoc

Josef Staša
Sk 2,1–21; Ž 104; Ř 8,14–17; J 14,8–27
5. 6. 2022, Hradec Králové
Slavnost Seslání Ducha svatého, cyklus C

Dnes slavíme spolu s celou církví slavnost, kdy si připomínáme završení Velikonoc, završení které je událostí potvrzující Boží věrnost v dějinách spásy. Bůh se nám ze své dobroty přiblížil v Ježíši člověka z Galileje, který dokázal prožít vše lidské včetně pokušení a přitom naplnit bezezbytku až do nejzazší krajnosti Otcovu vůli – „…já jsem v Otci a Otec ve mně…“…

Číst →

Dynamika Ducha na spoločnej ceste

Gabriela Buknová
Sk 16,9-15; Žalm 67; Zj 21,10.22-22,5; J 14,23-29
22. 5. 2022, Střelice
6. neděle velikonoční

Každé evanjelium má svoje motto, akúsi nosnú myšlienku, ktorou jeho autor oznamuje poslucháčom a čitateľom, čo je pre neho dôležité. Zároveň tým viac – menej vymedzuje aj okruh ľudí, na ktorých sa obracia.  Pre Jánovo evanjelium je kľúčový verš J 3,16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jdnorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto…

Číst →

Boží sláva překonává lidský zmar

Petr Ferdus
Sk 11,1-18; Ž 148; Zj 21,1-6; J 13,31-35
15. 5. 2022, Klíček
5. neděle velikonoční, cyklus C

V dnešním úryvku z Janova evangelia slyšíme Ježíšovu řeč na rozloučenou před Velikonočními událostmi. Ježíš nám zde dává „nové přikázání, abyste se navzájem milovali …“. V této situaci, po odchodu Judy, mluví Ježíš ke zbývajícím učedníkům. Nyní nemluví do celého světa, ale k těm, kteří s ním zůstávají, ke svým nejvěrnějším. Zde Ježíš vyhlašuje oslavení…

Číst →

Nic nepostrádáme

Pavla Stašová
Sk 9,36-43;, Ž 23; Zj 7,9-17
8. 5. 2022, Hradec Králové
4. neděle velikonoční, cyklus C

Dnešní neděle je nazývána nedělí dobrého pastýře, je to zřejmě proto, že se v tuto neděli čte z Janova evangelia úryvek o dobrém pastýři. O pastýři a pastvě byly i další dnešní biblické texty. Jako pastýře jsme oslovovali v žalmu Hospodina – zpívali jsme, že On je náš pastýř a proto nic nepostrádáme. Beránek (Ježíš)…

Číst →

Naša viera a neviera

Mária Savková
Sk 5,27-32; Žalm 118; Zj 1,4-8; J 20,19-31
24. 4. 2022, Mariánka
2. neděle velikonoční

Biblická úvaha Druhá veľkonočná nedeľa. Ježiš vstal z mŕtvych – tak znie správa, z ktorej žijeme, že Ježiš je vzkriesený nie len v sláve Božej, ale, že žije uprostred tých, čo v neho uverili. Bez viery v zmŕtvychvstalého by nevznikla cirkev, Novy zákon. Obidvoje – spoločenstvo a kniha – žijú z viery, že Ukrižovaného vzkriesil…

Číst →

Co znamená, že Ježíš zemřel za nás?

Martin Šály
Iz 52,13-53,12; He 4,14-16; J 18,1-19,41
15. 4. 2022, Klíček
Den utrpení Páně (Velký pátek)

Kéž bychom tento Velký Pátek nemuseli vůbec slavit. Kéž by na světě nebylo zlo a smrt, které ničí životní naděje a štěstí lidí. Kéž by tolik lidí nevolalo ze svých křížů „žízním“. A kéž bychom my sami byli dobří, kéž bychom nemuseli bolestně poznávat, jak my rozmnožujeme zlo na světě, jak kvůli nám lidé trpí,…

Číst →

Králů král

Josef Kratěna
L 19,28-40
10. 4. 2022
Květná neděle 2022. cyklus C

Květnou neboli palmovou nedělí začíná tak zvaný Svatý týden. Dnešní první evangelijní text vyprávěl o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Z Ježíšova pohledu lze jen těžko mluvit o triumfálním vjezdu, jak to bývalo běžné v případě návratu vladaře, třeba z úspěšného tažení, kdy v průvodu nechyběla kořist a vlečení zajatci. Ježíš dobře věděl, co ho v Jeruzalémě čeká. Také to svým…

Číst →

Letnice – když se mlčení stane slovem

Pavla Stašová
Sk 2,1-11; Ž 104,24-34.35b; Ř 8, 22-27; J 15, 26-27; 16, 4b-15
23. 5. 2021 (Hradec Králové)
Letnice 2021

Slavíme dnes třetí největší křesťanský svátek, svátek seslání Ducha svatého, Letnice, Boží hod svatodušní. K seslání Ducha svatého došlo právě v den, kdy Ježíšovi učedníci společně slavili židovský svátek letnic Šavuot tj. v překladu „Týdny“. Ten Židům dodnes připomíná darování Tóry na hoře Sinaj během jejich putování z egyptského otroctví do Země zaslíbené. „Týdny“ se…

Číst →

Poslušnosť zákonu lásky alebo sebavydaná láska

Magda Mihaliková, Gabriela Buknová
Sk 10, 44-48; Ž 98; 1 J 5,1-6; J 15,9-17
9. 5. 2021, Skype
6. neděle velikonoční, cyklus B

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš získava protichodnými slovami – zákonom lásky,ale aj  prikázaním lásky, dokonca hovorí: to vám prikazujem, aby ste sa navzájom milovali. Zákon a príkaz sa nosí u vojakov a a polície, láska je prítomná v slobode bez vyžadovania. Príkaz sa vydáva v krízovom riadení, keď ide o záchranu životov a majetku, príkaz sa jednoducho musí splniť bez otázok ihneď. Láska…

Číst →

Pro záchranu jemu svěřených

Josef Staša
Sk 4,5-12; Ž 23; 1J 3,16-24; J 10,11-18
25. 4. 2021, Hradec Králové (Skype)
4. neděle velikonoční, cyklus B

Evangelium dnešní neděle je věnováno Dobrému pastýři. Včerejší sobotní Markovo evangelium zmiňuje také pastýřskou tematiku. „Odjeli tedy v lodi….  Když Ježíš vystoupil a uviděl veliký zástup, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli jako ovce, které nemají pastýře“. Podobenství o dobrém pastýři, které v Janově podání Ježíš učedníkům vypráví, jakoby převádělo žalmistovu píseň (Ž 23) do epického příběhu….

Číst →