Letnice – když se mlčení stane slovem

Pavla Stašová
Sk 2,1-11; Ž 104,24-34.35b; Ř 8, 22-27; J 15, 26-27; 16, 4b-15
23. 5. 2021 (Hradec Králové)
Letnice 2021

Slavíme dnes třetí největší křesťanský svátek, svátek seslání Ducha svatého, Letnice, Boží hod svatodušní. K seslání Ducha svatého došlo právě v den, kdy Ježíšovi učedníci společně slavili židovský svátek letnic Šavuot tj. v překladu „Týdny“. Ten Židům dodnes připomíná darování Tóry na hoře Sinaj během jejich putování z egyptského otroctví do Země zaslíbené. „Týdny“ se…

Číst →

Poslušnosť zákonu lásky alebo sebavydaná láska

Magda Mihaliková, Gabriela Buknová
Sk 10, 44-48; Ž 98; 1 J 5,1-6; J 15,9-17
9. 5. 2021, Skype
6. neděle velikonoční, cyklus B

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš získava protichodnými slovami – zákonom lásky,ale aj  prikázaním lásky, dokonca hovorí: to vám prikazujem, aby ste sa navzájom milovali. Zákon a príkaz sa nosí u vojakov a a polície, láska je prítomná v slobode bez vyžadovania. Príkaz sa vydáva v krízovom riadení, keď ide o záchranu životov a majetku, príkaz sa jednoducho musí splniť bez otázok ihneď. Láska…

Číst →

Pro záchranu jemu svěřených

Josef Staša
Sk 4,5-12; Ž 23; 1J 3,16-24; J 10,11-18
25. 4. 2021, Hradec Králové (Skype)
4. neděle velikonoční, cyklus B

Evangelium dnešní neděle je věnováno Dobrému pastýři. Včerejší sobotní Markovo evangelium zmiňuje také pastýřskou tematiku. „Odjeli tedy v lodi….  Když Ježíš vystoupil a uviděl veliký zástup, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli jako ovce, které nemají pastýře“. Podobenství o dobrém pastýři, které v Janově podání Ježíš učedníkům vypráví, jakoby převádělo žalmistovu píseň (Ž 23) do epického příběhu….

Číst →

Stejně jako Marie Magdalská

Martin Šály
Ex 14,10-31;15, 20-21; Př 8, 1-8.19-21; 9, 4b-6; Iz 55,1-11; Iz 61,1-4.9-11; Ez 36,24-28; Ez 37,1-14; Da 3,1–29; Ř 6,3-11; J 20,1-18
3. 4. 2021 (Skype)
Veligonoční vigilie 2021

Jen se přiznejte vy všichni, že také nerozeznáváte vzkříšeného, stejně jako ta Marie z Magdaly! Přitom jste myli druhým nohy i v situaci, kdy se vám do toho vůbec nechtělo, jak o tom mluvil Jirka ve čtvrtek. Pochopili jste, že nejvyšší moudrost je dávat svou životní energii, svůj život druhým, jako ta literární indická sestřička, o…

Číst →

Dôverovať bez záruky

Gabriela Buknová
Iz 52,13-53,12; Ž 22; Žd 10,16-25; J 18,1-19,42
2. 4. 2021, Skype
Velký pátek 20201

Dnes si pripomíname deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista. „Bože môj, bože môj, prečo si ma opustil?!“ vzdychá umierajúci Ježiš u Marka a u Matúša. A za tým: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ Ale u Jána znie výdych po dobre vykonanej práci: „Je dokonané!“ V oboch prípadoch ide o smrť. O…

Číst →

Milovat Ježíše znamená žít a jednat jako on

Josef Kratěna
J 14,15-21
17. 5. 2020, Hradec Králové
6. neděle velikonoční

Dnešní evangelium bylo další částí Ježíšovy řeči na rozloučenou. Je to vlastně nová smlouva nejen s učedníky, ale i se všemi věřícími, tedy i s námi. „Jestliže mě milujete, zachováváte má přikázání. A já požádám svého Otce a On vám dá jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy.“ „Kdo mě miluje a zachovává moje slova, toho miluje můj…

Číst →

Cesty pre človeka

Mária Savková
Jn 14,1-14
10. 5. 2020
5. neděle velikonoční

Medzi najznámejšie a zároveň najparadoxnejšie Ježišove výroky patrí určite veta ,, Ja som cesta, pravda a život.” Hovorí to v predvečer svojej smrti pri poslednej večeri, krátko predtým, ako sa skončí jeho životná pút – vyhlasuje o sebe, že je CESTA. A vraví o sebe že je PRAVDA, krátko predtým, než sa stane obeťou lží…

Číst →

Utrpení a důvěra

Monika Zemenová
Sk 2, 42-47; Ž 23; 1P 2,19-25; J 10, 1-10
3. 5. 2020, Černošice
4. neděle velikonoční

První list Petrův byl pravděpodobně napsán někým ze skupiny jeho žáků v Římě mezi rokem 75 a 95 po Kristu. List je psán křesťanům v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii, což byly v té době provincie Říma v Malé Asii.  Adresáty dopisu jsou křesťané rozptýlení v Malé Asii, žijící ve společnosti, která vyznávala jiné…

Číst →

Blahoslavené generace

Pavla Stašová
Sk 2,14a.22-32, Ž 16, 1P 1, 3 – 9, J 20, 19-31
19. 4. 2020, Hradec Králové
2. neděle velikonoční, cyklus A

Na začátku dnešního bloku slova jsme slyšeli část Petrova letničního kázání, které připomíná znamení za Ježíšova života. Ježíšovo vzkříšení vysvětluje žalmem č. 16. Potom připomíná Ježíšova zjevení po vzkříšení, která všichni shromáždění Galilejci právě nedávno zažili a mohou o nich svědčit. Církev apoštolů vztahovala slova žalmu 16 na vzkříšení Pána. Žalmista nepřímo svědčí o smrtelném…

Číst →

Setkání se Vzkříšeným

Jozef Murin
J 20, 1-18
11. 4. 2020, Skype liturgie
Slavnost Vzkříšení, 2020

Chci vám nabídnout jednu možnost čtení Velikonočního příběhu od evangelisty Jana (Jn 20,1-18). Často se uvádí, že Janovo evangelium je svou literární formou, či žánrem, velmi blízko divadelní hře, antickému dramatu. Toto drama kulminuje, vrcholí, když z kříže slyšíme Ježíše říkat „Dokonáno jest“ (Jn 19,30). Když je Ježíš vyzdvižen na kříž, je současně vyzdvižen k Otci. Vyzdvižení…

Číst →