Půst jako cesta za svobodou

Jan Zemen
Gn 2,15-17.3,1-7; Ž 32; Ř 5,12-19; Mt 4,1-11
1. 3. 2020, Brtnice
1. neděle postní, cyklus A

Slavíme dnes první neděli v postu. Postní doba je příležitostí připravit se na křest nebo na jeho obnovu. I na začátku dnešní liturgie jsme si připomněli, že je potřeba se neustále obracet od našich nedokonalostí a vyjetých kolejí a věřit evangeliu. Zajímavé je, že v dnešním úryvku z Matoušova evangelia se setkáváme s Ježíšem těsně po jeho křtu…

Číst →

Triumfální příjezd krále nebo provokace?

JIří Palla
L 19,28-40
14.4.2019, Brno
6. neděle postní (palmová)

Ježíš přijíždí do Jeruzaléma s velkou slávou za doprovodu zástupu lidí, které si za svého veřejného působení nashromáždil a k nimž se postupně přidávají další poutníci směřující na velikonoční svátky. Všichni se radují, očekávají nové království a hlasitě provolávají Ježíše za krále. Přitom Ježíš vstupuje do Jeruzaléma přesně podle židovských zvyklostí pro příjezd krále, tedy po královské…

Číst →

Jak žít nebe na zemi

Martin Šály
Mk 11,1-11; Iz 50, 4-9a; Ž 36,5-11; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47
25. 3. 2018, Duchcov
6. neděle postní (pašijová, květná)

Markovo evangelium velikonoční události popisuje, ale také je svým posluchačům komentuje, vykládá. Text vznikl pochopitelně dlouho po Velikonocích, v době, kdy již existovaly jiné texty a tradice, které oslavovaly Ježíše Krista na nebesích, zmrtvýchvstalého a povýšeného Pána na Boží pravici a vybízely se k němu obracet. To platí, křesťané tehdy i dnes mají žít s pohledem upřeným do nebe,…

Číst →

Na nesnadné cestě

Pavla Stašová
Jr 31,31-34; Žd 5,5-10; J 12,20-33
5. neděle postní, cyklus B

Dnes, poslední týden před Květnou nedělí jsme začali slovy proroka Jeremiáše: „Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu…“ Smlouvu uzavřel Hospodin se svým lidem, je tedy platná i pro nás. Blíží se dny, ve kterých budeme moci intenzivněji prožívat velkorysost a hloubku této smlouvy. Záleží na každém…

Číst →

Zákon dostáváme i hledáme

Jan Zemen
Ex 20,1-17; Ž 19; 1K 1,18-25; J 2,13-22
4. 3. 2018, Velké Popovice
3. neděle postní, cyklus B

Naše dnešní téma zní „Zákon dostáváme i hledáme“ – vychází tedy z prvního čtení, ale na úvod si dovolím několik poznámek k evangeliu. Všimněme si, že Jan řadí příběh o vyhnání penězoměnců a prodavačů na začátek evangelia, patrně pro zdůraznění významu pročištění, zatímco u synoptiků se odehrává až v posledním týdnů před ukřižováním. Komentáře se většinou shodují,…

Číst →

Skrze vody potopy ke znovunalezení sebe sama

Josef Staša
Gn 9,8-17; Ž 25; 1P 3,18-23; Mk 1,9-15
18. 2. 2018, Hradec Králové
1. neděle v postu, cyklus B

Ve starobylém mýtickém příběhu nám pisatel knihy Gn předkládá „událost“ zachraňujícího aktu Hospodinova vůči člověku – Noemovi a jeho rodině i vůči celému tvorstvu. Současnému člověku (tedy lidstvu v určitém stádiu vývoje) je již zřejmé, že tento příběh byl zaznamenán jako jakýsi vzorec pro zlomové (nejen časové, ale i kvalitativní) etapy vývoje lidstva a světa. Pro…

Číst →

Být připraven ke žni

Josef Kratěna
Ex 17,1-7; Ž 95; Ř 5,1-11; J 4,5-42
19. 3. 2017, Hradec Králové
3. neděle v postu, cyklus A

I dnes jsou lidé zapomětliví, věčně nespokojení, pochybovační, prostě nedokonalí. Ne jinak tomu bylo v Mojžíšově době. Izraelité často zapomínali na to, že je Bůh provázel pomocí nejen při útěku z Egypta, ale i při následném putování pouští. Těžce snášeli útrapy, které je cestou potkávali. V Egyptě sice trpěli, ale měli alespoň co jíst a pít. Na…

Číst →

Dva druhy statečnosti

Martin Šály
Gn 2,15-17;3,1-7; Ž 32; Ř 5,12-19; Mt 4,1-11
5. 3. 2017, Klíček
1. neděle postní, cyklus A

Dnešní texty nabízejí dvě velká povzbuzení. První povzbuzení je, že zlu můžeme čelit. Onen příběh o Ježíšových pokušeních na poušti je „typovým“ příběhem pro nás. V Matoušově evangeliu je Ježíš bezprostředně před dnešním úryvkem pokřtěn a označen za Božího syna, toho milovaného, ve kterém Bůh nalezl zalíbení. A to je i náš příběh: i my jsme…

Číst →

Vůně skvělé budoucnosti

Pavlína Stašová
Iz 43,16-21; Ž 126; Fp 3,4b-14; J 12,1-8
13. 3. 2016, Hradec Králové
5. neděle postní, cyklus C

V dnešním prvním čtení k nám zazněla Izaiášova slova z prostoru babylonského zajetí. Izraelitům v objektivně beznadějné situaci, ukázal prorok skvělou budoucnost. Samotný Izrael si nikdy nemohl myslet, že přemůže přesilu babylonské říše. To může jenom Hospodin. I z takové situace vytvoří novou cestu, tak jak to udělal při vyvedení Izraele z Egypta. Takový je Bůh Izraele – udělá…

Číst →

Za živými vztahy

Jan Konzal
Joz 5,9-12; Ž 32; 2K 5,16-21; L 15,1-3.11b-32
6. 3. 2016, Černošice
4. neděle postní, cyklus C

Podobně zní hlavní Dobrá zpráva dnešního Lukášova příběhu o marnotratném otci, který bezúspěšně vysvětluje svému staršímu spořádanému  synu, že je správné, když celý rodný dům oslavuje příchod nezdárného syna. Říká ovšem argument, kterému rozumí jen fungující vztah: „Synu, ty jsi vždycky se mnou, a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a…

Číst →