Rozeznat Ježíšovu přítomnost

Josef Kratěna
J 14,15-21
14. 5. 2023, Hradec Králové
6. neděle velikonoční, cyklus A

Dnešní evangelijní úryvek je pokračováním Ježíšovy řeči na rozloučenou. Můžeme v ní vytušit jasně naznačenou smlouvu, směřující nejen k učedníkům, ale i ke všem věřícím, tedy i k nám. „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat: přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ „Jestliže mě milujete, zachováváte má přikázání. A já požádám svého Otce a On vám dá jiného pomocníka, aby s vámi zůstal navždy.“

Už ve starozákonních knihách čteme o smlouvách či zaslíbeních Hospodina se zástupci vyvoleného národa. I tehdy láska k Bohu souvisela s přilnutím a zachováváním jeho přikázání. Mojžíšovi Hospodin říká: „promluv k synům Izraele, ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich.“ Na jiném místě pak najdeme: „posilněte se a jednejte, neboť jsem s vámi, můj Duch stojí uprostřed vás nebojte se.“  

Z dnešního textu však vyplývá, že naše láska má směřovat bezprostředně k Ježíši. To nevylučuje, že je to zároveň láska k Bohu Otci. Ježíš je prostředníkem nové smlouvy, a proto máme zachovávat jeho přikázání – jeho slova.

Ježíš se loučí a odchází ke svému Otci, se kterým jedno jsou. Odchází, ale svým učedníkům slibuje, že je nenechá samotné. Slibuje jim Ducha, jenž je zde také nazýván Paraklét a původně označuje zastánce neboli soudního obhájce, který bude s nimi navždy a kterého oni na rozdíl od okolního světa dobře znají. Svou úlohou se bude podobat Ježíši samotnému. Po jeho odchodu k Otci se zaslíbení „budu s tebou – s vámi“, prostupující Starým i Novým Zákonem, uskuteční právě skrze tohoto svatého Ducha.

Tento zastánce je také Duchem pravdy. Ježíš o sobě říká: „Já jsem cesta, pravda a život“ – On je tedy Duch Ježíšův. Duch odhalující Pravdu neboli samotného Ježíše přítomného v srdcích věřících. Nebude jen s učedníky, ale bude působit přímo v nich. A v to, máme věřit také my všichni. „Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně.“ Uskutečňování lásky k Ježíši a zachovávání jeho přikázání, vede k prohlubování spojení člověka s Bohem, které pak jde vyjádřit slovy: „vy jste ve mně a já ve vás.“ Toto povýšení člověka k životu s Bohem, je zaručeno nezaslouženým darem Ducha svatého.

A milovat Ježíše Krista v praxi znamená tedy co? Jak pociťovat a prožívat trvalou přítomnost Ježíše v Duchu svatém? V našem chování, činech a postojích se má projevovat Duch Boží a naše láska k Ježíši. Uchovávat jen jeho slovo nestačí. Milovat Ježíše znamená žít a jednat jako on. Ježíš žil na tomto světě pro potřebné. Učil je a sloužil jim. Ač máme v Ježíši takový vzor, tak se nám jen málo, nebo vůbec daří se mu aspoň trochu připodobnit. Jen těžko a mnohdy neradi se zbavujeme špatných návyků či zlozvyků.

Přestože Ježíš s námi už není tak fyzicky viditelný a hmatatelný, jako byl za dnů svých učedníků, svou vírou můžeme rozeznat jeho přítomnost. Platí tak i pro nás: „vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živí.“ Radovat se také můžeme z jeho slov: „Já jsem ve svém Otci, vy ve mně, a já ve vás.“ A můžeme mít radost z toho, že víme o tom, že máme dobrého zastánce a že nejdeme sami, že Vzkříšený Kristus jde s námi a že je v nás.