Obrácení na společnou cestu

Petr Ferdus
Jon 3,1-10; 1K 7,29-31; Mk 1,14-20
21. 1. 2024, Klíček
3. neděle po Zjevení Páně, cyklus B

Podle téma „Obrácení na společnou cestu“ by to mohlo vypadat, že dnes bude probíhat nábor do „Společné cesty“. Co si každý z dnešních textů a liturgie odnese nevím, náborovou úderku jsem ale nepřipravoval.

Povolání stát se „rybáři lidí“ slyšíme hned v první kapitole Markova evangelia na začátku Ježíšova působení. Ježíš navazuje v započaté práci Jana Křtitele po jeho uvěznění. Prochází Galileou a hlásá blížící se příchod božího království.

A také věřte této zprávě a změňte se, obraťte se (neboli čiňte pokání)

Cestou, jen tak za pochodu, oslovuje a vybírá si své druhy. Nečeká, až někdo přijde za ním až se jeho sláva a divy roznesou. Nečeká až bude mocný a neporazitelný Boží syn , Král králů a my ho budeme následovat jako svého vůdce, obdivovat ho a klanět se mu. Osloví a jde dál. Jde po břehu Galilejského jezera a osloví rybáře (nejprve Šimona a jeho bratra Ondřeje, pak Jakuba a Jana Zebedeovy). Ti všeho nechají a jdou za ním, přestože nemají žádné jistoty, pouze to, že už nebudou lovit ryby.

Rybáři byli profesionálové a proto věděli, co rybářská profese obnáší. Nejdříve se rybář vydá na lov. Snaží se do sítí polapit svou kořist, tedy původně ryby. Ty shromáždí, usmrtí, vyvrhne a posléze prodá na trhu. Nebo taky ne. Jaký aspekt „lovu lidí“ byl pro oslovené tak zásadní, že na něj bez váhání kývli?

Můžeme si taky všimnout, že rybáři podle textů neprovozovali nějaké „zbožné tanečky“ když šel Ježíš kolem. Nejspíše na Ježíšovi nebylo na první pohled nic vidět o jeho „božství“. Věnovali se své běžné práci. Bylo jich také pohromadě více.

Můžeme se také ptát, kolik jiných lidí Ježíš oslovil a nic se nestalo. Je pochopitelné, že do textu o životě a činech Ježíše, nebudou autoři zařazovat pasáže o všech, kdo jej neuznali, neposlechli a co se Ježíšovi nepovedlo. Přesto ale věřím, že to je zcela legitimní otázka.

Co to je, nač rybáři tak pohotově reagovali? Co mělo dopady pro jejich bezprostřední okolí, a nad čím můžeme překvapeně kroutit hlavou?

O Jonášovi toho profesně mnoho nevíme. Jeho příběh taky oslovení obsahuje. A hned několikrát. Co se ale v knize Jonáš můžeme dočíst, že se Jonáš do „akce“ nehrnul. Naopak, se aktivně snažil vyhnout se, mohli bychom říct „vyzout se“ z úkolu, který mu byl uložen. Dnes už ale Jonáš neodmlouvá a napodruhé vykoná, k čemu jej Hospodin vyzval. Pravda, musel si nejprve projít „pádem na dno“ mořské, i třemi dny v útrobách velryby, aby se nechal přesvědčit a změnil svůj postoj k svému úkolu od Hospodina. Podobně jako Ježíš prochází Jonáš městem a za pochodu oslovuje Ninivany. nejkratším proroctvím: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ Ti všichni i se svým vládcem toto oslovení slyší a obrátí se, změní se a tak nakonec změní i Hospodin svůj původně zhoubný záměr s nimi.

Obrácení proroka Jonáše bylo individuální, obrácení obyvatel ne-izrealského města Ninive bylo kolektivní, možná díky nařízení z nejvyšších míst.

Tyto dnešních texty: oslovení prvních učedníků a Jonášovo oslovení a obrácení hříšných Ninivanů mají právě společné to obrácení.

Ještě k pojmu „obrácení“ z dnešního tématu. Obrácení je spojováno s „vnitřním“ obrácením „metanoia“, při kterém nastane podstatná změna smýšlení. Je také spojováno s obrácením ve významu „otočení se“. Podobně jako obrácení učedníků na cestě do Emauz a zpět do Jeruzaléma.

A co naše obrácení na cestu k božímu království? Nesmíme však zapomínat na jeden důležitý faktor. K tomu, abychom mohli být obráceni, abychom se změnili ve svém smýšlení a směřování musíme být nejprve osloveni.

Některým stačí být osloveni pouze jednou a hned pochopí, hned uposlechnou. Jiní musí být osloveni vícero-krát, dvakrát, třikrát,.. desetkrát, a někteří také toto oslovení neslyší, i když „jde Ježíš kolem nich“. Ale možná ho uslyší příště, třeba od nás, od nějakého kolemjdoucího, od někoho, kdo jim pomůže v nouzi, kdo jim sdělí: přiblížilo se boží království, věřte evangeliu“.

A nejspíše jsou i tací, kteří na Ježíšovu výzvu nikdy neodpoví. Ale boží výzva o obrácení je určena všem.

A co my kolikrát musí Bůh opakovat svoji výzvu pro nás a oslovovat nás, abychom se obrátili a šli za ním? Odpovězme si každý sám.