Nový život v Kristovi

Mária Savková
J 20,1-18
9. 4. 2023, Strašice
Vigilie vzkříšení, 2023

Každý rok slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie, a ako hovoril Jan, nie je márne znovu a znovu sláviť Veľkú noc, ak sa však slávi v Duchu a pravde. Všetky tieto stretnutia navzájom, znamenajú stretnutie s tým, ktorý premáha náš strach, že sa tu deje vo svete niečo, čo je nad naše sily a napriek všetkému, je tu nádej na záchranu, nádej stretnúť milosrdného Vzkrieseného.

V Novom zákone sa na kríž hľadí vždy vo svetle zmŕtvychvstania. Bez zmŕtvychvstania zostane kríž temnotou. Ale aj opak je pravdou. Bez kríža niet zmŕtvychvstania. A tak teda Kristov kríž stačí spolu so vzkriesením v radostnej zvesti, v ktorú veríme. Obe, aj kríž aj zmŕtvychvstanie premieňajú, evanjelizujú.

Vzkriesený Kristus mení kvalitu vecí. Aj ten najťažší údel je možné naplniť, zvládnuť, ak sa obrátime na správny zdroj. Ak ho prijmeme do života, je možné, že navonok sa v našom živote nič nezmení, ale zmení sa čosi v nás, v našom vnútri. Tam sa smrť premení na život a my zrazu zistíme, že PRÁZDNOTA je preč, že ŽIJEME!

Na veľkonočnú vigíliu si špeciálnym spôsobom pripomíname krst-krst ako rozhodnutie pre život-tu a teraz. Krst ako osobné prijatie Krista do môjho života, ktoré mi dá silu niesť utrpenie, ktoré je symbolom smrti pre môj doterajší život a zároveň symbolom nového života, prijatie nového Ducha.

O veľkej výmene píše sv. Atanasius:,, Boh sa v Kristovi stal nejakým nositeľom tela, aby sa ľudia mohli stať navždy nositeľmi Ducha.” Ešte výstižnejšie to vyjadruje sv. Pavol v liste Galanťanom 2,19 – 2,20 : ,,S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.”

Toto krátke veľkonočné zamyslenie by som zakončila slovami mojej obľúbenej modlitby: ,, Bože, v tme Veľkej noci berieš na seba moje odcudzenie, môj hnev, môj strach, moju bolesť, moju smrť a spájaš ju zo svojou odcudzenosťou, bolesťou a smrťou. Tým ma naveky spájaš zo svojim vzkriesením. Zostúpil si do smrti, do utrpenia, do tmy hriechu, aby si tam vytvoril miesto nášho stretnutia. Už nemusím k Tebe stúpať do výšin, ČAKÁŠ MA NA MOJOM DNE.”