Dobrá zpráva o narození Ježíše Krista

Petr Ferdus
Mt 1,18-25
Předneseno na liturgii 19.12.2010
4. neděle adventní, cyklus A

Úvod

Příběh velké lásky a důvěry

Kdyby Josef poslechl zákon a zasnoubenou Marii propustil, co by se stalo s počatým Ježíšem? Na tuto otázku nám Bible odpověď nedává. V Matoušově úryvku o narození JK však čteme příběh člověka, který bere boží poselství vážně.

Shrnutí evangelijního úryvku

Příběh o narození Ježíše se u Matouše točí kolem Josefa. Poté co zjistí, že Marie čeká dítě a on není otec, stojí před rozhodnutím, jak dál. Protože nechce svoji milou vystavit hanbě, rozhodne se ji potají propustit. Hrozící situaci zvrátí boží anděl, který Josefa ve snu osloví. Vysvětlí mu, že dítě, které Marie očekává, je počato z Ducha svatého. Bude to syn, Josef mu dá jméno Ježíš, a on vysvobodí lidi z hříchů. Jeho narozením se splní dávné proroctví. Josef se po probuzení podle andělových slov zachová, přijme Marii k sobě a synovi dá jméno Ježíš. Tolik volné převyprávění biblického textu.

Důvěra Josefa v boží zaslíbení

Josefova situace nebyla jednoduchá, jeho milovaná čeká dítě a on ví, že není jeho. Prvotní úmysl Marii propustit Josef přehodnotí a zvolí řešení, které není kryto Zákonem. Prokáže tím důvěru a bude nazýván spravedlivým. Překročení Zákona není svévolné, ale je podloženo důvěryplnou láskou a odvahou rozlišovat mezi literou Zákona a Duchem svatým, který Zákon inspiroval. Prokáže také odvahu, která ze snu vytvoří realitu. Pojďme se nyní blíže podívat na některé obrazy, které se v Josefově snu objevují. Co mohou říct nám?

Početí z Ducha svatého – Bůh sám koná – stačí důvěřovat

Co si představit pod pojmem „početí z Ducha svatého“? Dnešní člověk v něm může vidět zázrak nebo taky třeba způsob, jak maskovat Ježíšův nemanželský původ. Do života člověka ve starověku ale Bůh nebo bohové zasahovali běžně. Naše uvažování v biologických kategoriích jim bylo cizí. Proto můžeme tuto zprávu interpretovat jako „zde zasáhl Bůh sám“. Tedy že iniciativa je na straně Boha a Marie si s tím „jak“ nemusí vůbec dělat starosti. Dále taky, Ježíš, coby Bohem poslaný nový začátek, nový Adam, přerušuje posloupnost hříchu a viny od Adama až k nám.

Jméno Ježíš a Immanuel

Jak rozumět jménům, která anděl dává dítěti? Pro starověkého člověka byl velmi důležitý význam jména. (je známé římské úsloví nomen omen – jméno coby věštba, jaký bude jeho nositel) Jak se kdo jmenuje, takový bude. Proto jména, která Josef od anděla slyší vypovídají o tom, jaký narozený syn bude. Nejprve Josef od anděla slyší „Dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“ (Mt 1, 21). Jméno Ježíš zde vystupuje jako zkratka úkolu, vyjádření poslání dítěte (Dáš mu jméno Hospodinův vysvoboditel (spasitel), neboť on vysvobodí (spasí).). Je to jméno, které má zjevit boží úmysly. Další jméno, které v oddílu zazní je citace s Izaijáše: „To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka“ ,Hle panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel´, tj. přeloženo Bůh s námi.“ Tento odkaz na starozákonní čtení, svědčící o faktu, že celá událost nastala právě proto, aby se SZ proroctví naplnilo. Josef se v této situaci mohl sám poznat a jeho odvážným přijetím se daly dějiny do pohybu.

Dnešní člověk – co chce slyšet, na základě čeho se rozhodne

Mnoha lidem se dnes zdá, že Bůh ze světa odešel, nebo je nedosažitelně daleko od našich problémů, životních situací, starostí. Jméno Immanuel vyjadřuje podstatu vánoční zvěsti, boží přítomnost s námi. Ne-odešel, ale přišel.

Závěr

Bůh s námi

Narozením Ježíše se k nám Bůh definitivně přiznal. Immanuel „Bůh s námi“ je tu zde, s námi. Můžeme se na něho spolehnout v každé životní situaci, beznaději i radosti. Bůh věrný, plnící svá zaslíbení tu byl pro Josefa a Marii a je tu i pro nás. Ano, nejsme tu sami. Je tu Immanuel – S námi Bůh.