Křest jako nový začátek

Martin Šály
Biblický text: Gn 1,1-5; Ž 29; Sk 19, 1-7; Mk 1, 4-11
Předneseno: 6.1.2018, předneseno při ekumenické bohoslužbě Christnetu. Křtu Páně 2018.

Domlouvali jsme se, že při této ekumenické bohoslužbě bude délka kázání katolická a nikoli evangelická, takže se dotknu jen něčeho z toho, co dnešní bohaté texty nabízejí. Místo kázání jsem navíc hájil představu homilie, tak se budu chtít držet především textů samotných. Podle Markova evangelia to vypadá, že v životě Ježíše z Nazareta byl jeho křest od…

Číst →

Světlo, které nezhasíná

Pavla Stašová
Biblický text: Iz 52,7-10; Ž 98; Žd 1,1-12; J 1,1-14
Předneseno: 25. 12. 2017, Hradec Králové. Narození Páně 2017.

Boží Duch od počátku rozpracovával Boží plán s člověkem a inspiroval lidmi zapsaná slova. Slova proroků ujišťovala lid o tom, že bude zachráněn ze všeho trápení, ze všech svých obtíží a že má tedy vlastně důvod k veliké radosti. Dnes k nám taková ujištění zazněla shodně, v 1. čtení z knihy proroka Izajáše (Iz 52, 7-10) a také z na…

Číst →

Být lepšími lidmi

Josef Kratěna
Biblický text: Iz 9,2-7; Ž 96; Tt 2,11-14; L 2,1-20
Předneseno: 25. 12. 2016, Hradec Králové. Slavnost Narození Páně.

Dnes slavíme svátek Kristova narození. Původ tohoto svátku není zcela jasný. Nejspíše byl ovlivněn pohanskými slavnostmi zimního slunovratu. Slavení Vánoc, vzniklo patrně v první polovině čtvrtého století. Nejstarší záznam je z roku 354, kde je na dvou místech Filokalova chronografu uveden 25 prosinec jako den narození Ježíše Krista. Římané slavili tento den, jako svátek „slunce nepřemoženého“ –…

Číst →

Přišel do svého vlastního

Jan Konzal
Biblický text: Jr 31, 7-14; Ž 147, 12-20; Ef 1, 3-14; J 1, 1-18
Předneseno: 3. 1. 2016. 2. neděle po Vánocích.

Už od mládí mne znepokojovalo, jak se mohlo stát, co konstatuje dnešní evangelium: „Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.“ Domníval jsem se, že Ježíše ta zkušenost musela velmi bolet, byl vlastně v široširém světě vyhnancem, nezvaným hostem. Jenže jakkoli byl ten soucit upřímný, mířil vedle. Podobně vedle jako pláč jeruzalémských žen nad Ježíšem při cestě kříže. Plačte nikoli…

Číst →

Narodil se pro nás

Pavla Stašová
Biblický text: Iz 52,7-10; Ž 98; Žd 1,1-12; J 1,1-14
Předneseno: 25. 12. 2015, Hradec Králové. Slavnost Narození Páně.

Slova chápeme obvykle jako vyjádření představ, myšlenek, poznání, existence a vlastně jako kódy k porozumění a komunikaci mezi lidmi. V dnešním prvním čtení (Iz 52, 7 – 10), jsme slyšeli slova proroka Izaiáše, která byla předzvěstí Spasitelova příchodu na svět. Prorok jakoby nemohl ani popadnout dech z jemu zjevené tak významné události. Jeho nitro doslova přetékalo radostí, kterou…

Číst →

Příběh k chvále Boží slávy

Martin Šály
Biblický text: Jr 31, 7-14; Ž 98; Ef 1,3-14; J 1,1–18
Předneseno: 4. 1. 2015. 2. neděle po Vánocich, cyklus B.

Pojďme si udělat společně výlet do minulosti. Zkusme se v myšlenkách přenést do doby konce prvního století, do doby, kdy asi psal autor Janova evangelia a (nejspíš o něco dříve) také autor listu Efezským. Budeme v době, kdy stejně jako my lidé hledají své jistoty, opory pro smysl svého života, kdy zápasí se svými strachy, posilují své…

Číst →

Narozen pro přebývání s námi

Josef Staša
Biblický text: Iz 52, 7-10; Ž 98; Žd 1, 1-12; J 1, 1-14
Předneseno: 25. 12. 2014, Hradec Králové. Slavnost Narození Páně, cyklus B.

Už od včerejšího večera zní patrně ve všech kostelích nejznámější vánoční koleda „Narodil se Kristus Pán“ a bude znít pravděpodobně po celou vánoční dobu. V textu této původně husitské vánoční písně z 15. století je oslavováno naplnění starozákonních proroctví a očekáváný příchod Mesiáše (vykvetení výhonku kmene Jesse, původ Spasitele z královského rodu Davidova, přemožení Vládce temnot Baliáše…

Číst →

Otevřené nebe

Josef Staša
Biblický text: Iz 42,1–9; Ž 29; Sk 10,34–43; Mt 3,13–17
Předneseno: 12. 1. 2014, Hradec Králové. Křtu Páně, cyklus A.

Asi budu v dnešní řeči monotématický. Slyšeli jsme: „Otevřelo se nebe, a spatřil Ducha Božího, jak k němu promlouvá: „Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil“. Dnešní úryvek evangelia nám předkládá skutečnou „první akci“ Ježíšova působení na veřejnosti – jeho křest v Jordánu a také to, co se při tom událo a následovalo. Připomenu, že Lukáš…

Číst →

Jak se Slovo stane tělem

Martin Šály
Biblický text: Jr 31,7-14; Ž 147,12-20; Ef 1,3-14; J 1 (1-9) 10-18
Předneseno: 5.5.2014, Praha. 2. neděle po Vánocích 2014.

V dnešních textech můžeme najít jakoby dva různé příběhy. První je dobře uvěřitelný příběh lidí, kteří se všichni narodili z vůle těla či z vůle muže (cituji tu genderově nevyváženou janovskou formulaci). Cesta životem takových lidí je leckdy klopýtavá, dnešní Jeremjášovo proroctví zní do situace, kdy taková cesta, zde dokonce cesta celého národa, je v etapě přímo beznadějné:…

Číst →

Trojí záchrana

Martin Šály
Biblický text: Iz 52,7-10; Žd 1,1-12; J 1,1-14
Předneseno: 25.12.2011. Slavnost narození Páně.

Dnes se nám může vyplatit naše adventní usilování, kdy jsme připravovali a slavili více liturgií než obvykle, protože témata adventu nám pomáhají zpřístupnit i dnešní texty. V adventu jsme hovořili mimo jiné o víře v trojí Pánovo přicházení: přišel v těle na tento svět – to dnes oslavujeme zvláštním způsobem – přijde na konci času a přichází…

Číst →