Jak žít nebe na zemi

Martin Šály
Biblický text: Mk 11,1-11; Iz 50, 4-9a; Ž 36,5-11; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47
Předneseno: 25. 3. 2018, Duchcov. 6. neděle postní (pašijová, květná).

Markovo evangelium velikonoční události popisuje, ale také je svým posluchačům komentuje, vykládá. Text vznikl pochopitelně dlouho po Velikonocích, v době, kdy již existovaly jiné texty a tradice, které oslavovaly Ježíše Krista na nebesích, zmrtvýchvstalého a povýšeného Pána na Boží pravici a vybízely se k němu obracet. To platí, křesťané tehdy i dnes mají žít s pohledem upřeným do nebe,…

Číst →

Na nesnadné cestě

Pavla Stašová
Biblický text: Jr 31,31-34; Žd 5,5-10; J 12,20-33
Předneseno: 5. neděle postní, cyklus B.

Dnes, poslední týden před Květnou nedělí jsme začali slovy proroka Jeremiáše: „Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu…“ Smlouvu uzavřel Hospodin se svým lidem, je tedy platná i pro nás. Blíží se dny, ve kterých budeme moci intenzivněji prožívat velkorysost a hloubku této smlouvy. Záleží na každém…

Číst →

Zákon dostáváme i hledáme

Jan Zemen
Biblický text: Ex 20,1-17; Ž 19; 1K 1,18-25; J 2,13-22
Předneseno: 4. 3. 2018, Velké Popovice. 3. neděle postní, cyklus B.

Naše dnešní téma zní „Zákon dostáváme i hledáme“ – vychází tedy z prvního čtení, ale na úvod si dovolím několik poznámek k evangeliu. Všimněme si, že Jan řadí příběh o vyhnání penězoměnců a prodavačů na začátek evangelia, patrně pro zdůraznění významu pročištění, zatímco u synoptiků se odehrává až v posledním týdnů před ukřižováním. Komentáře se většinou shodují,…

Číst →

Skrze vody potopy ke znovunalezení sebe sama

Josef Staša
Biblický text: Gn 9,8-17; Ž 25; 1P 3,18-23; Mk 1,9-15
Předneseno: 18. 2. 2018, Hradec Králové. 1. neděle v postu, cyklus B.

Ve starobylém mýtickém příběhu nám pisatel knihy Gn předkládá „událost“ zachraňujícího aktu Hospodinova vůči člověku – Noemovi a jeho rodině i vůči celému tvorstvu. Současnému člověku (tedy lidstvu v určitém stádiu vývoje) je již zřejmé, že tento příběh byl zaznamenán jako jakýsi vzorec pro zlomové (nejen časové, ale i kvalitativní) etapy vývoje lidstva a světa. Pro…

Číst →

Být připraven ke žni

Josef Kratěna
Biblický text: Ex 17,1-7; Ž 95; Ř 5,1-11; J 4,5-42
Předneseno: 19. 3. 2017, Hradec Králové. 3. neděle v postu, cyklus A.

I dnes jsou lidé zapomětliví, věčně nespokojení, pochybovační, prostě nedokonalí. Ne jinak tomu bylo v Mojžíšově době. Izraelité často zapomínali na to, že je Bůh provázel pomocí nejen při útěku z Egypta, ale i při následném putování pouští. Těžce snášeli útrapy, které je cestou potkávali. V Egyptě sice trpěli, ale měli alespoň co jíst a pít. Na…

Číst →

Dva druhy statečnosti

Martin Šály
Biblický text: Gn 2,15-17;3,1-7; Ž 32; Ř 5,12-19; Mt 4,1-11
Předneseno: 5. 3. 2017, Klíček. 1. neděle postní, cyklus A.

Dnešní texty nabízejí dvě velká povzbuzení. První povzbuzení je, že zlu můžeme čelit. Onen příběh o Ježíšových pokušeních na poušti je „typovým“ příběhem pro nás. V Matoušově evangeliu je Ježíš bezprostředně před dnešním úryvkem pokřtěn a označen za Božího syna, toho milovaného, ve kterém Bůh nalezl zalíbení. A to je i náš příběh: i my jsme…

Číst →

Vůně skvělé budoucnosti

Pavlína Stašová
Biblický text: Iz 43,16-21; Ž 126; Fp 3,4b-14; J 12,1-8
Předneseno: 13. 3. 2016, Hradec Králové. 5. neděle postní, cyklus C.

V dnešním prvním čtení k nám zazněla Izaiášova slova z prostoru babylonského zajetí. Izraelitům v objektivně beznadějné situaci, ukázal prorok skvělou budoucnost. Samotný Izrael si nikdy nemohl myslet, že přemůže přesilu babylonské říše. To může jenom Hospodin. I z takové situace vytvoří novou cestu, tak jak to udělal při vyvedení Izraele z Egypta. Takový je Bůh Izraele – udělá…

Číst →

Za živými vztahy

Jan Konzal
Biblický text: Joz 5,9-12; Ž 32; 2K 5,16-21; L 15,1-3.11b-32
Předneseno: 6. 3. 2016, Černošice. 4. neděle postní, cyklus C.

Podobně zní hlavní Dobrá zpráva dnešního Lukášova příběhu o marnotratném otci, který bezúspěšně vysvětluje svému staršímu spořádanému  synu, že je správné, když celý rodný dům oslavuje příchod nezdárného syna. Říká ovšem argument, kterému rozumí jen fungující vztah: „Synu, ty jsi vždycky se mnou, a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a…

Číst →

Otče, do Tvojich rúk

Gabriela Buknová
Biblický text: Iz 50, 4-9a; Ž 31, 9-16; Fp 2, 5-11; Mk 14,1 - 15,47
Předneseno: 29. 3. 2015, Marianka. 6. neděle postní (neděle palem).

Pašie sú zhrnutím, zhustením Ježišovho poslania, jeho „kariéry potulného kazateľa“, až po ľudsky nevábny koniec – smrť ukrižovaním. Keď Ježiš začínal svoju verejnú činnosť, odišiel na púšť. Dnes by išiel možno na duchovné cvičenia. Po trojitom pokúšaní čítame, že ho diabol na čas opustil. /Lk 4,13/. Na čas… Keď  Ježiš visel na kríži a jeho zmučené…

Číst →

Do života se vstupuje smrtí

Martin Šály
Biblický text: Jer 31,31–34; Ž 51,1–12; He 5,5–10; J 12,20–33
Předneseno: 22. 3. 2015, Duchcov. 5. neděle postní, cyklus B.

Těmito slovy naznačoval, jakou smrtí má zemřít. To je řeč o smrti, já přitom věřím, že největší lidská síla, kterou máme, je vůle k životu, starý Freud tomu říkal „pud k životu“. V nejrůznějších situacích, bez ohledu na věk, stav nebo situaci, přece lidé žijí a chtějí žít a nikoli umřít, chtějí si život zachovat a rozmnožit, předat…

Číst →