Smysl služby v církvi

Jan Konzal
Biblický text: Jl 3,1-5; L 10,16-20
Předneseno: 20. 4. 2019, Strašice. Obnova závazků - alokuce.

Text proroka Joela patrně vyvolalo vidění globálního kolapsu, kdy selhávají dosavadní po staletí spolehlivé institucionální opory bezpečí. Pro vyvolený lid vidí prorok náhradu v tom, že pro autentickou  roli proroků dostávají  pomoc Ducha ti poslední ve společnosti:  děti, starci, děvečky. Kolaps jistot i důvěryhodnosti zde a teď zažíváme v  církvi. do které jsme byli kdysi pokřtěni….

Číst →

Pokoj pro zadlužené

Jan Konzal
Biblický text: 2 Sa 7,1-14a; Ž 89, 20-37; Ef 2,11-22; Mk 6,30-34.53-56
Předneseno: 22. 7. 2018, Strašice. 16. neděle v mezidobí, cyklus B.

Připomenu, co jistě všichni dávno víte: V českém překladu modlitby Otčenáš je oproti originálu chyba. Prosíme tam Otce na nebesích, aby nám odpustil naše viny. Novozákonní texty prosí o odpuštění našich dluhů. Máme vždy nějaký menší či větší dluh vůči našim bližním i vůči Otci nás všech. Díky našemu Bohu jsme povstali z prachu země…

Číst →

Kámen, který stavitele zavrhli

Jan Konzal
Biblický text: 1P 2,3-7; J 2,19-22
Předneseno: 30. 3. 2018, Klíček. Obnova závazků, 2018.

Domnívám se, že dnes jsme v úryvku z Janova evangelia svědky dialogu lidí upřímně zbožných, nikoli polemiky hodlající chytat mistra za slovo. Ale jako tehdy, ani dnes neslyšeli mnozí v tom Ježíše jako proroka, ale jako jednoho z mnohých potulných kazatelů. Prorok je poslán Duchem božím, aby ve vhodný čas, kairos boží lid napomínat, utěšovat a povzbuzovat. Ten dialog…

Číst →

Odpovědět na pozvání

Jan Konzal
Biblický text: Ex 32,1-14; Ž 106,1-6.19-23; Fp 4,1-9; Mt 22,1-14
Předneseno: 15. října 2017, Klíček. 28. neděle v mezidobí, cyklus A.

Tým připravující dnešní liturgii porozuměl úryvkům Písma jako nápovědi našemu hledání dospělé odpovědi osvobozených lidí na různé boží výzvy. Nebývají ta boží pozvání vždy jasná, někdy vynesou na světlo řadu otazníků. I velké duše jako třeba Marie Nazaretská nebo Ježíš v Getsemanech se musely optat, jak tomu pozvání rozumět. Mnohokrát to bývá výzva překročit nějakou naši…

Číst →

Lidská bída jako jeviště slávy Boží

Jan Konzal
Biblický text: Nu 11,24-30; Žalm 104, 24-34.35b; Sk 2,1-21; J 20,19-23
Předneseno: 4. 6. 2016. Letnice 2017.

Duch boží je tajemstvím. Když tajemství začne jednat, bývá kolem toho hodně nedorozumění. Dotknout se smyslu působení tajemna je možné způsobem, který nám naznačí přímo či nepřímo Duch sám. Ale i tenhle poukaz má formu znamení. Třeba znamení ohnivého keře, ohnivých jazyků, holubice, prorockého vnuknutí, daru pokoje – šálom. Jde o epifanii, nikoli o teofanii….

Číst →

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

Celoživotní zápas o trvalou svobodu

Jan Konzal
Biblický text: Iz 42,19; Mt 3,13-17
Předneseno: 8. 1. 2017, Černošice. Neděle křtu Páně, cyklus A.

Sešly se nám dnes vedle vzkříšení Páně ještě dvě slavnosti: křest Páně a obnova naších manželských závazků Je to výhoda, protože vzájemně na sebe vrhají pronikavější světlo nez jindy. A jde v obou případech o významné příležitosti v dějinách záchrany lidské smysluplnosti, protože ilustrují, jak srovnat lidskou svobodu s povoláváním, jak věříme, povoláváním také božským. Ježíšův křest u…

Číst →

Milosrdenství mocnější než spravedlivost

Jan Konzal
Biblický text: Jr 18, 1-11; Ž 139, 1-6.13-18; Fil 1-21; L 14, 25-33
Předneseno: 4. 9. 2019. 23. neděle v mezidobí, cyklus C.

Fascinuje mne prorokovo poselství o hrnčířově tvorbě: Hospodin tu nabízí člověku příklad svobodné vůle, vybavené svrchovanou spravedlností a zároveň svrchovaným milosrdenstvím. Všimněte si: Hrnčíř jistě někdy tvoří i tak, že dílo svých rukou vrátí do beztvarosti, vznikající miska nebo amfora ztrácí tak už neodvolatelně jakýkoli smysl či příslib smyslu, už navždy je bez budoucnosti. Prorok…

Číst →

Schopnost důvěřovat milosrdenství

Jan Konzal
Biblický text: 1Kr 19,1-15a ; Ž 42-43; Ga 3,23-29; Lk 8,26-39
Předneseno: 19. 6. 2016. 12. neděle mezidobí, cyklus C.

Římský biskup František nám doporučuje snažit se tento rok efektivněji porozumět Bohu našeho Pána Ježíše jako Bohu především milosrdnému. Spravedlivému, ale současně nejvýš milosrdnému. Zdá se mi, že dnešní liturgické perikopy nám mohou věc trochu přiblížit. Nikdy mi nepřipadal nemilosrdným příběh proroka, životem s mnoha komplikacemi už příliš unaveného, v posledku prchajícího před vztekem panovačné a…

Číst →

Kdo má rád, rozumí

Jan Konzal
Biblický text: Sk 16, 9-15; Ž 67; Zj 21, 10.22-22,5; J 14, 23-29
Předneseno: 1. 5. 2016. 6. neděle velkonoční, cyklus C.

Neděle povelikonoční  nás vedou pradávnými stopami mystagogie čerstvě pokřtěných. Církevní obec resp. místní církev tehdy novokřtěnce odpovědně doprovázela houštinami otazníků, které čekají takového neofytu, když ve  zkušenostech všedních vztahů současného světa opadne jeho euforie z události křtu. Všichni známe třeba rozdíl osobního přilnutí k výpovědím, které nabízí dnešní žalm: „Země vydala úrodu – Bůh, náš Bůh, nám…

Číst →