Opravdový pokoj

Josef Kratěna
Biblický text: Sk 3,12-19; Ž 4; 1J 3,1-7; L 24,36b-48
Předneseno: 15. 4. 2018, Hradec Králové. 3. neděle velikonoční, cyklus B.

Krátce po seslání Ducha svatého (o letnicích) a po prvním vystoupení Petra, se připojilo k církvi na tři tisíce lidí. Ti, jak jsme slyšeli minulý týden, užívali společný majetek, o vše se dělili, denně chválili Boha a přebývali pospolu. Našemu dnešnímu úryvku ze skutků ale bezprostředně předchází první Petrův zázrak. Tím bylo uzdravení od narození chromého…

Číst →

Kámen, který stavitele zavrhli

Jan Konzal
Biblický text: 1P 2,3-7; J 2,19-22
Předneseno: 30. 3. 2018, Klíček. Obnova závazků, 2018.

Domnívám se, že dnes jsme v úryvku z Janova evangelia svědky dialogu lidí upřímně zbožných, nikoli polemiky hodlající chytat mistra za slovo. Ale jako tehdy, ani dnes neslyšeli mnozí v tom Ježíše jako proroka, ale jako jednoho z mnohých potulných kazatelů. Prorok je poslán Duchem božím, aby ve vhodný čas, kairos boží lid napomínat, utěšovat a povzbuzovat. Ten dialog…

Číst →

Hostina, která bude trvat věčně

Josef Staša
Biblický text: Ex 12,1-14; Ž 116; 1K 11,23-26; 13,1-17.31b-35
Předneseno: 29. 3. 2018, Klíček. Den Večeře Páně (Zelený čtvrtek) 2018.

Jsem rád, že Martin porovnal dva pohledy na Ježíšovo jednání za jeho života, ve smrti i v jeho zmrtvýchvstání a v úvodu do Tridua se s námi o ně rozdělil. Dnešní slavnost Dne večeře Páně není tedy pouze jakousi připomínkou události večeře Páně před sobotní oslavou, ale je oslavou i připomínkou a také výzvou k následování všeho rozhodujícího,…

Číst →

Jak žít nebe na zemi

Martin Šály
Biblický text: Mk 11,1-11; Iz 50, 4-9a; Ž 36,5-11; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47
Předneseno: 25. 3. 2018, Duchcov. 6. neděle postní (pašijová, květná).

Markovo evangelium velikonoční události popisuje, ale také je svým posluchačům komentuje, vykládá. Text vznikl pochopitelně dlouho po Velikonocích, v době, kdy již existovaly jiné texty a tradice, které oslavovaly Ježíše Krista na nebesích, zmrtvýchvstalého a povýšeného Pána na Boží pravici a vybízely se k němu obracet. To platí, křesťané tehdy i dnes mají žít s pohledem upřeným do nebe,…

Číst →

Na nesnadné cestě

Pavla Stašová
Biblický text: Jr 31,31-34; Žd 5,5-10; J 12,20-33
Předneseno: 5. neděle postní, cyklus B.

Dnes, poslední týden před Květnou nedělí jsme začali slovy proroka Jeremiáše: „Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu…“ Smlouvu uzavřel Hospodin se svým lidem, je tedy platná i pro nás. Blíží se dny, ve kterých budeme moci intenzivněji prožívat velkorysost a hloubku této smlouvy. Záleží na každém…

Číst →

Zákon dostáváme i hledáme

Jan Zemen
Biblický text: Ex 20,1-17; Ž 19; 1K 1,18-25; J 2,13-22
Předneseno: 4. 3. 2018, Velké Popovice. 3. neděle postní, cyklus B.

Naše dnešní téma zní „Zákon dostáváme i hledáme“ – vychází tedy z prvního čtení, ale na úvod si dovolím několik poznámek k evangeliu. Všimněme si, že Jan řadí příběh o vyhnání penězoměnců a prodavačů na začátek evangelia, patrně pro zdůraznění významu pročištění, zatímco u synoptiků se odehrává až v posledním týdnů před ukřižováním. Komentáře se většinou shodují,…

Číst →

Skrze vody potopy ke znovunalezení sebe sama

Josef Staša
Biblický text: Gn 9,8-17; Ž 25; 1P 3,18-23; Mk 1,9-15
Předneseno: 18. 2. 2018, Hradec Králové. 1. neděle v postu, cyklus B.

Ve starobylém mýtickém příběhu nám pisatel knihy Gn předkládá „událost“ zachraňujícího aktu Hospodinova vůči člověku – Noemovi a jeho rodině i vůči celému tvorstvu. Současnému člověku (tedy lidstvu v určitém stádiu vývoje) je již zřejmé, že tento příběh byl zaznamenán jako jakýsi vzorec pro zlomové (nejen časové, ale i kvalitativní) etapy vývoje lidstva a světa. Pro…

Číst →

Omezený čas k obrácení

Josef Kratěna
Biblický text: Jon 3,1-5.10; Ž 62,5-12; 1K 7,29-31; Mk 1,14-20
Předneseno: 21. 1. 2018, Hradec Králové. 3. neděle po Zjevení Páně, cyklus B.

Všechny texty dnešní neděle se nějakým způsobem dotýkají omezeného času a jeho využití k obrácení a nápravě toho pokaženého. Ninivané mají čtyřicet dní do konce své existence a na tuto Jonášovu zprávu reagují okamžitě. Hned první den vyhlašují přísný půst a naléhavě volají k Bohu, kterého vlastně ani za svého Boha doteď nepovažovali. „Každý ať…

Číst →

Křest jako nový začátek

Martin Šály
Biblický text: Gn 1,1-5; Ž 29; Sk 19, 1-7; Mk 1, 4-11
Předneseno: 6.1.2018, předneseno při ekumenické bohoslužbě Christnetu. Křtu Páně 2018.

Domlouvali jsme se, že při této ekumenické bohoslužbě bude délka kázání katolická a nikoli evangelická, takže se dotknu jen něčeho z toho, co dnešní bohaté texty nabízejí. Místo kázání jsem navíc hájil představu homilie, tak se budu chtít držet především textů samotných. Podle Markova evangelia to vypadá, že v životě Ježíše z Nazareta byl jeho křest od…

Číst →

Světlo, které nezhasíná

Pavla Stašová
Biblický text: Iz 52,7-10; Ž 98; Žd 1,1-12; J 1,1-14
Předneseno: 25. 12. 2017, Hradec Králové. Narození Páně 2017.

Boží Duch od počátku rozpracovával Boží plán s člověkem a inspiroval lidmi zapsaná slova. Slova proroků ujišťovala lid o tom, že bude zachráněn ze všeho trápení, ze všech svých obtíží a že má tedy vlastně důvod k veliké radosti. Dnes k nám taková ujištění zazněla shodně, v 1. čtení z knihy proroka Izajáše (Iz 52, 7-10) a také z na…

Číst →