S perspektivou posledních dnů

Josef Staša
Biblický text: Sd 4,1-7; Ž 123; 1Te 5,1-11; Mt 25,14-30
Předneseno: 19. 11. 2017, Hradec Králové. 33. neděle v mezidobí, cyklus A.

Od čtvrtku jsme mohli číst a opakovat si žalm 123., který nás doprovázel až k dnešní 33. neděli v mezidobí. „Pozvedám své oči k tobě, můj Bože, ……smiluj se nad námi, Hospodine smiluj se, dosyta jsme zakusili pohrdání a posměchu sebejistých a pyšných…“(o té sebejistotě pak níže). V 1. čtení z knihy Sd jsme slyšeli o pokračování selhávání a nevěrnosti…

Číst →

Mezi svévolí a autoritářstvím

Pavel Hradilek
Biblický text: Joz 3,7-17; Ž 107,1-7.33-37; 1Te 2,9-13; Mt 23,1-12
Předneseno: 5. 11. 2017, Klíček. 31. neděle v mezidobí, cyklus A.

Dnešní evangelium je součástí Ježíšových polemik s těmi, kteří ovlivňovali společenské a náboženské dění v Jeruzalémě. Je situováno do období mezi slavným vjezdem do Jeruzaléma a Ježíšovou smrtí (liturgicky odpovídá Svatému týdnu). Zákoníci a farizeové tvoří dvě množiny se značným průnikem: učitelé (Rabbi) a vykladači Zákona, sloužili vedle civilního zaměstnání. Tento fenomén vznikl v babylónském…

Číst →

Bohu dávejte to, co náleží Bohu

Josef Kratěna
Biblický text: Ex 33,12-23; Ž 99; 1Te 1,1-10; Mt 22,15-22
Předneseno: 22. 10. 2017, Hradec Králové. 29. neděle v mezidobí, cyklus A.

Dnes jsme slyšeli úryvek z Matoušova evangelia, dvaadvacáté kapitoly. Matoušovo evangelium bylo určeno křesťanům ze Židů a bylo pravděpodobně napsáno v osmdesátých letech prvního století v Sýrii. Dnešnímu příběhu předchází několik podobenství – o dvou synech, o zlých vinařích, o hostině a o svatebním šatu. Následují příběhy, ve kterých se Ježíš v chrámu dostává do sporu se svými protivníky….

Číst →

Odpovědět na pozvání

Jan Konzal
Biblický text: Ex 32,1-14; Ž 106,1-6.19-23; Fp 4,1-9; Mt 22,1-14
Předneseno: 15. října 2017, Klíček. 28. neděle v mezidobí, cyklus A.

Tým připravující dnešní liturgii porozuměl úryvkům Písma jako nápovědi našemu hledání dospělé odpovědi osvobozených lidí na různé boží výzvy. Nebývají ta boží pozvání vždy jasná, někdy vynesou na světlo řadu otazníků. I velké duše jako třeba Marie Nazaretská nebo Ježíš v Getsemanech se musely optat, jak tomu pozvání rozumět. Mnohokrát to bývá výzva překročit nějakou naši…

Číst →

Odpuštění – cesta křesťanství

Pavla Stašová
Biblický text: Ex 14,19-31; Ž 114; Ř 14,1-12; Mt 18,21-35
Předneseno: 17. 9. 2017, Hradec Králové. 24. neděle v mezidobí, cyklus A.

Máme teď prostor k zamyšlení se nad tím, k čemu nás vedly biblické texty dnešní neděle. Nejprve nám připomenuly způsob Božího jednání s lidmi. Boží jednání je milosrdné a je jeho zcela svobodným rozhodnutím.
Už při poslechu prvního čtení (Ex 14, 19-31) jsme si mohli uvědomit, že svým způsobem jednání vyjádřil Bůh touhu po společenství s lidmi.
Z pohledu žalmu (114), který jsme slyšeli, se člověk stává svobodným tehdy, když si uvědomí, že patří Bohu. Taková svoboda ho vyvádí z otroctví jakékoliv povahy.

Číst →

Záchrana skrze vztahy

Magdalena Mihaliková
Biblický text: Ex 12,1-14; Ž 149; Ř 13,8-14; Mt 18,15-20
Předneseno: 10. 9. 2017, Marianka. 23. neděle v mezidobí, cyklus A.

Na 23. nedeľu v období cez rok nám čítanie z knihy Exodus 12, 1-14 ponúka kontrast noci a záchrany – krv na verajach domov z rituálne zabitého baránka bude záchranou pre ľudí z izraelského rodu, keď bude Hospodin vykonávať súd nad bohmi Egypta.   Čítanie z listu Rimanom pripomína, že noc pokročila, deň sa priblížil…

Číst →

Vyprázdněnost a následování

Jan Zemen
Biblický text: Ex 3,1-15; Ž 105; Ř 12,9-21; Mt 16,21-28
Předneseno: 3. 9. 2017, Černošice. 22. neděle v mezidobí, cyklus A.

Jsem rád, že se po delší době můžu podílet na našem společném slavení i prostřednictvím homilie. Rád bych se věnoval především textu evangelia. Je dobré si připomenout, že dnešní příkře znějící perikopa ostře kontrastuje s předcházejícími verši z Matoušovy 16. kapitoly: Ježíš se ptá učedníků, za koho ho pokládají a Petr odpovídá: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl: Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. To jsme mohli slyšet minulou neděli.

Číst →

Přinášet úrodu

Josef Staša
Biblický text: Gn 25,19 – 34; Ž 119,105 – 112; Ř 8,1 -11; Mt 13,1 -9.18 -23
Předneseno: 16. 7. 2017, Strašice. 15. neděle v mezidobí, cyklus A.

Ten, kdo přijal Kristova Ducha, ten slyší Hospodina, rozumí mu a přináší úrodu – to je téma, které jsme si stanovili při přípravě pro dnešní liturgii.

Po vyslechnutí textů Božího slova by se chtělo říci, že všechna tři čtení spolu ani tak moc nesouvisí. A přeci. Jde právě o to slyšení, tušení či dokonce porozumění Božího zájmu, jeho štědrosti a zkušenosti Boží podpory u těch, o nichž byla v textu řeč. Zvláště po slyšení evangelia by se zdálo, že není co dodat. Snad jen zamyšlení nad tím, jak docílit stonásobné úrody a zda vůbec.

Číst →

Poslání ženců

Josef Kratěna
Biblický text: Mt 9,35 – 10,23
Předneseno: 18. 7. 2017, Hradec Králové. 11. neděle v mezidobí, cyklus A.

Za Ježíšem táhnou zástupy lidí, kteří slyšeli, nebo i na vlastní oči viděly zázraky uzdravení, kříšení mrtvých nebo vyhánění zlých duchů, které činil potulný kazatel nějaký tesař z Nazareta. Navíc hlásal, že se přiblížilo království Boží, které bylo očekáváno a které je vlastně už tady. To zástupy hodně zajímalo, zvláště když velmi trpěly pod vládou Římanů….

Číst →

Lidská bída jako jeviště slávy Boží

Jan Konzal
Biblický text: Nu 11,24-30; Žalm 104, 24-34.35b; Sk 2,1-21; J 20,19-23
Předneseno: 4. 6. 2016. Letnice 2017.

Duch boží je tajemstvím. Když tajemství začne jednat, bývá kolem toho hodně nedorozumění. Dotknout se smyslu působení tajemna je možné způsobem, který nám naznačí přímo či nepřímo Duch sám. Ale i tenhle poukaz má formu znamení. Třeba znamení ohnivého keře, ohnivých jazyků, holubice, prorockého vnuknutí, daru pokoje – šálom. Jde o epifanii, nikoli o teofanii….

Číst →