Odpuštění – cesta křesťanství

Pavla Stašová
Biblický text: Ex 14,19-31; Ž 114; Ř 14,1-12; Mt 18,21-35
Předneseno: 17. 9. 2017, Hradec Králové. 24. neděle v mezidobí, cyklus A.

Máme teď prostor k zamyšlení se nad tím, k čemu nás vedly biblické texty dnešní neděle. Nejprve nám připomenuly způsob Božího jednání s lidmi. Boží jednání je milosrdné a je jeho zcela svobodným rozhodnutím.
Už při poslechu prvního čtení (Ex 14, 19-31) jsme si mohli uvědomit, že svým způsobem jednání vyjádřil Bůh touhu po společenství s lidmi.
Z pohledu žalmu (114), který jsme slyšeli, se člověk stává svobodným tehdy, když si uvědomí, že patří Bohu. Taková svoboda ho vyvádí z otroctví jakékoliv povahy.

Číst →

Záchrana skrze vztahy

Magdalena Mihaliková
Biblický text: Ex 12,1-14; Ž 149; Ř 13,8-14; Mt 18,15-20
Předneseno: 10. 9. 2017, Marianka. 23. neděle v mezidobí, cyklus A.

Na 23. nedeľu v období cez rok nám čítanie z knihy Exodus 12, 1-14 ponúka kontrast noci a záchrany – krv na verajach domov z rituálne zabitého baránka bude záchranou pre ľudí z izraelského rodu, keď bude Hospodin vykonávať súd nad bohmi Egypta.   Čítanie z listu Rimanom pripomína, že noc pokročila, deň sa priblížil…

Číst →

Vyprázdněnost a následování

Jan Zemen
Biblický text: Ex 3,1-15; Ž 105; Ř 12,9-21; Mt 16,21-28
Předneseno: 3. 9. 2017, Černošice. 22. neděle v mezidobí, cyklus A.

Jsem rád, že se po delší době můžu podílet na našem společném slavení i prostřednictvím homilie. Rád bych se věnoval především textu evangelia. Je dobré si připomenout, že dnešní příkře znějící perikopa ostře kontrastuje s předcházejícími verši z Matoušovy 16. kapitoly: Ježíš se ptá učedníků, za koho ho pokládají a Petr odpovídá: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl: Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. To jsme mohli slyšet minulou neděli.

Číst →

Přinášet úrodu

Josef Staša
Biblický text: Gn 25,19 – 34; Ž 119,105 – 112; Ř 8,1 -11; Mt 13,1 -9.18 -23
Předneseno: 16. 7. 2017, Strašice. 15. neděle v mezidobí, cyklus A.

Ten, kdo přijal Kristova Ducha, ten slyší Hospodina, rozumí mu a přináší úrodu – to je téma, které jsme si stanovili při přípravě pro dnešní liturgii.

Po vyslechnutí textů Božího slova by se chtělo říci, že všechna tři čtení spolu ani tak moc nesouvisí. A přeci. Jde právě o to slyšení, tušení či dokonce porozumění Božího zájmu, jeho štědrosti a zkušenosti Boží podpory u těch, o nichž byla v textu řeč. Zvláště po slyšení evangelia by se zdálo, že není co dodat. Snad jen zamyšlení nad tím, jak docílit stonásobné úrody a zda vůbec.

Číst →

Poslání ženců

Josef Kratěna
Biblický text: Mt 9,35 – 10,23
Předneseno: 18. 7. 2017, Hradec Králové. 11. neděle v mezidobí, cyklus A.

Za Ježíšem táhnou zástupy lidí, kteří slyšeli, nebo i na vlastní oči viděly zázraky uzdravení, kříšení mrtvých nebo vyhánění zlých duchů, které činil potulný kazatel nějaký tesař z Nazareta. Navíc hlásal, že se přiblížilo království Boží, které bylo očekáváno a které je vlastně už tady. To zástupy hodně zajímalo, zvláště když velmi trpěly pod vládou Římanů….

Číst →

Lidská bída jako jeviště slávy Boží

Jan Konzal
Biblický text: Nu 11,24-30; Žalm 104, 24-34.35b; Sk 2,1-21; J 20,19-23
Předneseno: 4. 6. 2016. Letnice 2017.

Duch boží je tajemstvím. Když tajemství začne jednat, bývá kolem toho hodně nedorozumění. Dotknout se smyslu působení tajemna je možné způsobem, který nám naznačí přímo či nepřímo Duch sám. Ale i tenhle poukaz má formu znamení. Třeba znamení ohnivého keře, ohnivých jazyků, holubice, prorockého vnuknutí, daru pokoje – šálom. Jde o epifanii, nikoli o teofanii….

Číst →

Sláva Boží a sláva lidí

Martin Šály
Biblický text: Sk 1,6-14; Ž 68, 1-10.32-35; 1 P 4,12-14; 5,5-11; J 17,1-11
Předneseno: 25. 5. 2017, Duchcov. 7. neděle velikonoční, cyklus A.

Sedmnáctá kapitola Janova evangelia, obsahuje tzv. Ježíšovu velekněžskou modlitby. Dnes jsme slyšeli první polovinu, která začíná tak, že se Ježíš modlí sám za sebe, modlí se, aby Otec oslavil svého Syna.
Pojmu sláva lze rozumět různě. V pojetí ovlivněném řeckým myšlením může význam slova sláva – doxa – směřovat v krajním případě až k „popularitě“: slavný je pak ten, kdo má hodně lajků na Facebooku nebo subscriberů na Youtube, nezáleží ani moc na tom, na čem je jeho popularita založena. Hebrejské slovo kabod – sláva, ale vychází z toho, co je nějak „fyzikálně“ těžké, co má váhu, so se vykazuje svou vlastní hmotností. A ten, kdo má vnitřní váhu, je v židovském myšlení především Hospodin.

Číst →

Dárce života

Pavlína Stašová
Biblický text: Sk 17,22-31; Ž 66,8-20; 1 P 3,13-22; J 14,15-21
Předneseno: 21. 5. 2017, Hradec Králové. 6. neděle velikonoční, cyklus A.

Kdo žije s Kristem, pozná skrze Ducha svého Boha – dárce věčného života. Tuto větu jsme si vybrali jako téma dnešní liturgie.
Jak, poznal Boha apoštol Pavel, jsme slyšeli v prvním čtení. Slyšeli jsme jeho misijní řeč, kterou pronesl na starořecké radě starších v Athénách. Odvedli ho tam epikurejští a stoičtí filosofové a Pavel při své řeči navázal na to, co znali, na jejich představy a názory. Athéňané ctili mnoho bohů a snažili se na žádného nezapomenout. Proto také měli jedno místo vyhrazeno „Neznámému bohu“. A Pavel jim řekl, že právě ten „neznám bůh“ je jediný a pravý, je Stvořitelem nebe i země. Od lidí nic nepotřebuje, protože je vlastně dárcem všeho. Chce ale, aby všichni lidé změmili svá smýšlení a chovali se tak, jak jim to ukázal Ježíš, kterého k tomu určil a jako důkaz své vůle ho vzkřísil z mrtvých.

Číst →

Ježíš – cesta k Otci

Jiří Palla
Biblický text: J 14,1-14; Sk 7,55-60; 1P 2,2-10
Předneseno: 14. 5. 2017, Brno. 5. neděle velikonoční, cyklus A.

Začátek dnešního evangelního čtení naznačuje, jak moc byli učedníci rozrušeni a zneklidněni představou, že od nich Ježíš odejde a navždy ho ztratí. Dělali si starosti o svou budoucnost a o to, jak zvládnou jeho nepřítomnost. Ježíš je ve své řeči na rozloučenou uklidňuje a znovu ujišťuje, že všechno nakonec dobře dopadne. Nejprve se však musí…

Číst →

Čo Ježišova smrť znamená pre mňa

Magdalena Mihaliková
Biblický text: Iz 52,13-53,12; Žalm 22; Žd 10,16-25; J 18,1-19,42
Předneseno: 14. 4. 2017, Strašice. Liturgie Velkého pátku.

Dnes by som sa chcela krátko venovať  dvom aspektom: naprv Ježišovmu osobnému prežívaniu a potom, za druhé, čo toto jeho prežívanie a jeho smrť znamená pre mňa. K tomu prvému: Ježišovo odsúdenie bolo dramatické a potupné. Jeho utrpenie a opovrhnutie bolo vydané na obdiv veľkému zástupu, z ktorého aj tí najbližší sa k nemu obrátili chrbtom. Musel sa cítiť strašne sám….

Číst →