Omezený čas k obrácení

Josef Kratěna
Biblický text: Jon 3,1-5.10; Ž 62,5-12; 1K 7,29-31; Mk 1,14-20
Předneseno: 21. 1. 2018, Hradec Králové. 3. neděle po Zjevení Páně, cyklus B.

Všechny texty dnešní neděle se nějakým způsobem dotýkají omezeného času a jeho využití k obrácení a nápravě toho pokaženého. Ninivané mají čtyřicet dní do konce své existence a na tuto Jonášovu zprávu reagují okamžitě. Hned první den vyhlašují přísný půst a naléhavě volají k Bohu, kterého vlastně ani za svého Boha doteď nepovažovali. „Každý ať…

Číst →

Křest jako nový začátek

Martin Šály
Biblický text: Gn 1,1-5; Ž 29; Sk 19, 1-7; Mk 1, 4-11
Předneseno: 6.1.2018, předneseno při ekumenické bohoslužbě Christnetu. Křtu Páně 2018.

Domlouvali jsme se, že při této ekumenické bohoslužbě bude délka kázání katolická a nikoli evangelická, takže se dotknu jen něčeho z toho, co dnešní bohaté texty nabízejí. Místo kázání jsem navíc hájil představu homilie, tak se budu chtít držet především textů samotných. Podle Markova evangelia to vypadá, že v životě Ježíše z Nazareta byl jeho křest od…

Číst →

Světlo, které nezhasíná

Pavla Stašová
Biblický text: Iz 52,7-10; Ž 98; Žd 1,1-12; J 1,1-14
Předneseno: 25. 12. 2017, Hradec Králové. Narození Páně 2017.

Boží Duch od počátku rozpracovával Boží plán s člověkem a inspiroval lidmi zapsaná slova. Slova proroků ujišťovala lid o tom, že bude zachráněn ze všeho trápení, ze všech svých obtíží a že má tedy vlastně důvod k veliké radosti. Dnes k nám taková ujištění zazněla shodně, v 1. čtení z knihy proroka Izajáše (Iz 52, 7-10) a také z na…

Číst →

Hlas volajícího v pustině

Jan Zemen
Biblický text: Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5,16-24; J 1,6-8.19-2
Předneseno: 18. 12. 2017, Černošice. 3. neděle adventní.

Třetí neděle adventní, kterou dnes slavíme, je pro mě především setkáním s Janem Křtitelem.  Během přípravy nás zaujalo, že Jan musel třikrát záporně odpovědět na otázku, kým je. Nejříve vyznal, že není Mesiáš. Víme, že Izraelité očekávali příchod Mesiáše. Zachariáš, jeden z posledních proroků Starého Zákona, jim to připoměl takto: Rozjásej se, sijónská dcero, dcero…

Číst →

Advent – příležitost si připomenout naše bytostné nejistoty

Martin Šály
Biblický text: Iz 64,1-9; Ž 80, 1-7.17-19; 1K 1,3-9; Mk 13, 24-37
Předneseno: 3. 12. 2017, Duchcov. 1. neděle v Adventu, cyklus B.

Dnes začínající nový rok a celké období Adventu nabízejí orientaci v čase. Podle dnešní nabídky Slova není ale čas Adventu těšením se na Vánoce, na nejhezčí období v roce, kdy andělé budou zvěstovat velikou radost. Spíše je to – a tak jsme při přípravě uchopili téma dnešních textů – příležitost si připomenout naší bytostnou nejistotu. Autor Markova…

Číst →

Kristus – naša eschatologická nádej a záchrana

Gabriela Buknová
Biblický text: Ez 34,11-16.20-24; Ž 100; Ef 1,15-23; Mt 25,31-46
Předneseno: 26. 11. 2017, Marianka. 34. neděle v mezidobí.

Liturgický rok sa pomaly chýli ku koncu. Už budúca nedeľa bude prvá adventná – ňou začne čas očakávania a prípravy na príchod Pána a Spasiteľa. Ale celý ten kolobeh by nemal zmysel, keby sme si nepoložili otázku: A načo to všetko? Čo máme robiť, aby sme dosiahli to Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš ohlasoval? Aj učeníci…

Číst →

S perspektivou posledních dnů

Josef Staša
Biblický text: Sd 4,1-7; Ž 123; 1Te 5,1-11; Mt 25,14-30
Předneseno: 19. 11. 2017, Hradec Králové. 33. neděle v mezidobí, cyklus A.

Od čtvrtku jsme mohli číst a opakovat si žalm 123., který nás doprovázel až k dnešní 33. neděli v mezidobí. „Pozvedám své oči k tobě, můj Bože, ……smiluj se nad námi, Hospodine smiluj se, dosyta jsme zakusili pohrdání a posměchu sebejistých a pyšných…“(o té sebejistotě pak níže). V 1. čtení z knihy Sd jsme slyšeli o pokračování selhávání a nevěrnosti…

Číst →

Mezi svévolí a autoritářstvím

Pavel Hradilek
Biblický text: Joz 3,7-17; Ž 107,1-7.33-37; 1Te 2,9-13; Mt 23,1-12
Předneseno: 5. 11. 2017, Klíček. 31. neděle v mezidobí, cyklus A.

Dnešní evangelium je součástí Ježíšových polemik s těmi, kteří ovlivňovali společenské a náboženské dění v Jeruzalémě. Je situováno do období mezi slavným vjezdem do Jeruzaléma a Ježíšovou smrtí (liturgicky odpovídá Svatému týdnu). Zákoníci a farizeové tvoří dvě množiny se značným průnikem: učitelé (Rabbi) a vykladači Zákona, sloužili vedle civilního zaměstnání. Tento fenomén vznikl v babylónském…

Číst →

Bohu dávejte to, co náleží Bohu

Josef Kratěna
Biblický text: Ex 33,12-23; Ž 99; 1Te 1,1-10; Mt 22,15-22
Předneseno: 22. 10. 2017, Hradec Králové. 29. neděle v mezidobí, cyklus A.

Dnes jsme slyšeli úryvek z Matoušova evangelia, dvaadvacáté kapitoly. Matoušovo evangelium bylo určeno křesťanům ze Židů a bylo pravděpodobně napsáno v osmdesátých letech prvního století v Sýrii. Dnešnímu příběhu předchází několik podobenství – o dvou synech, o zlých vinařích, o hostině a o svatebním šatu. Následují příběhy, ve kterých se Ježíš v chrámu dostává do sporu se svými protivníky….

Číst →

Odpovědět na pozvání

Jan Konzal
Biblický text: Ex 32,1-14; Ž 106,1-6.19-23; Fp 4,1-9; Mt 22,1-14
Předneseno: 15. října 2017, Klíček. 28. neděle v mezidobí, cyklus A.

Tým připravující dnešní liturgii porozuměl úryvkům Písma jako nápovědi našemu hledání dospělé odpovědi osvobozených lidí na různé boží výzvy. Nebývají ta boží pozvání vždy jasná, někdy vynesou na světlo řadu otazníků. I velké duše jako třeba Marie Nazaretská nebo Ježíš v Getsemanech se musely optat, jak tomu pozvání rozumět. Mnohokrát to bývá výzva překročit nějakou naši…

Číst →